Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIII/246/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2014-11-03 15:05
Uchwała Nr XLIII/245/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Zdbowo. 2014-11-03 15:04
Uchwała Nr XLIII/244/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Nowa Studnica. 2014-11-03 15:03
Uchwała Nr XLIII/243/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 204r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawki opłaty miejscowej. 2014-11-06 08:53
Uchwała Nr XLIII/242/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 2014-11-03 15:04
Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rday Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-11-03 14:57
Uchwała Nr XLII/240/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/188/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-10-08 14:08
Uchwała Nr XLII/239/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2014-10-08 14:05
Uchwała Nr XLII/238/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Tuczno. 2014-10-08 14:03
Uchwała Nr XLII/237/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-10-08 14:02
Uchwała Nr XLI/236/2014 Rady Miejskiej w Tucznie dnia 8 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na lata 2014r. 2014-09-11 14:27
Uchwała Nr XL/235/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na Ii pólrocze 2014r. 2014-07-25 13:15
Uchwała Nr XL/234/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-07-25 13:14
Uchwała Nr XL/233/2014 Rady Miejskiej w TUcznie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Człopa o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w zarządzie Nadleśnictwa Człopa. 2014-07-25 13:13
Uchwała Nr XL/232/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 lipca 2014r, w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Tuczno o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w zarządzie Nadleśnictwa Tuczno. 2014-07-25 13:11
Uchwała nr XXXIX/231/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach. 2014-07-02 15:31
Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno. 2014-07-02 15:29
Uchwała Nr XXXIX/229/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Głusko o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Głusko. 2014-07-02 15:28
Uchwała Nr XXXIX/228/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie " Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017- 2020". 2014-07-02 15:26
Uchwała Nr XXXIX/227/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-02 15:24
Uchwała Nr XXXIX/226/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. 2014-07-02 15:23
Uchwała Nr XXXIX/225/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. 2014-07-02 15:14
Uchwała Nr XXXIX/224/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 r. 2014-07-02 15:13
Uchwała Nr XXXVIII/223/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/215/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. 2014-05-30 11:42
Uchwała Nr XXXVIII/222/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 2014-05-30 11:14
Uchwała Nr XXXVIII/221/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2014-05-30 10:36
Uchwała Nr XXXVIII/220/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/205/2014 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2014-05-30 10:34
Uchwała Nr XXXVIII/219/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tuczno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2014-05-30 10:31
Uchwała Nr XXXVIII/218/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2014-05-30 10:29
Uchwała Nr XXXVIII/217/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-05-30 10:26
Uchwała Nr XXXVII/216/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie. 2014-05-05 10:31
Uchwała Nr XXXVII/215/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. 2014-05-05 12:01
Uchwała Nr XXXVII/214/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/112/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( ze zm.) 2014-05-05 10:28
Uchwała Nr XXXVII/213/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno. 2014-05-05 10:26
Uchwała Nr XXXVII/212/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2014-05-05 10:24
Uchwała Nr XXXVII/211/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/113/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej. 2014-05-05 10:21
Uchwała Nr XXXVII/210/2014 Rady7 Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 2014-05-05 10:19
Uchwała Nr XXXVI/209/2014 z dnia 27.03.2014 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-03-31 15:33
Uchwała Nr XXXVI/208/2014 z dnia 27.03.2014r. Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Tuczno na lata 2014-2018. 2014-04-01 08:14
Uchwała Nr XXXVI/207//2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27.03.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2014r. 2014-04-01 08:33
Uchwa Nr XXXVI/206/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia : 27.03.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2014-04-01 08:15
Uchwała Nr XXXVI/205/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyTuczno. 2014-03-31 15:23
Uchwała Nr XXXVI/204/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-04-03 08:42
Uchwała Nr XXXVI/203/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 r. 2014-03-31 15:15
Uchwała Nr XXXV/202/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. 2014-03-03 14:30
Uchwała Nr XXXV/201/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-03 14:30
Uchwała Nr XXXV/200/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuczno na lata 2014-2016. 2014-03-03 14:27
Uchwała Nr XXXV/199/2014 Rady Miejskiej w Tuczne z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-03-03 14:26
Uchwała Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w tucznie ( ze zm.). 2014-03-03 14:22
Uchwała Nr XXXIV/197/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/24/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społeczej w zakresie zadań własnych 2014-01-28 15:20
Uchwała Nr XXXIV/196/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-28 15:18
Uchwała Nr XXXIV/195/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2014-01-28 15:16
Uchwała Nr XXXIV/194/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Tucznie 2014-01-28 15:14
Uchwała Nr XXXIV/193/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie 2014-01-28 15:11
Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2014r. 2014-01-28 15:10
Uchwała Nr XXXIV/191/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-01-28 15:09