Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/58/05


Uchwała Nr XXI / 58 / 05

Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia
28 stycznia 2005 r.

w sprawie powołania Straży Miejskiej w Tucznie i nadania jej Regulaminu

Na podstawie art. 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 779; zmian: 2002r Nr 113, poz. 984; z 2003r Nr 130 poz. 1190) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie powołuje się od dnia 1.02.2005 roku Straż Miejską w Tucznie.

 1. Straż Miejska jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Tucznie.

§ 2

Nadaje się Straży Miejskiej w Tucznie Regulamin Straży w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN
STRAŻY MIEJSKIEJ W
TUCZNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l.

 1. Regulamin Straży Miejskiej w Tucznie zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej.

 1. Ilekroć jest mowa o:

 1. Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Tucznia.

 2. Straży, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Tucznie.

§ 2.

Straż Miejska działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych,

 1. Ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych,

 1. Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie powołania Straży Miejskiej w Tucznie i nadania jej Regulaminu.

 1. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie.

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.

 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004r w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego.

 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004r w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży.

§ 3.

 1. Straż umiejscowiona jest w strukturze Urzędu Miejskiego w Tucznie.

 1. Obszarem działania Straży jest obszar administracyjny gminy Tuczno.

 1. Straż używa pieczęci:

1/ okrągłej o treści: " Straż Miejska w Tucznie"

2/ prostokątnej o treści: "Straż Miejska, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno”

§ 4.

 1. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz, a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

II. ZADANIA STRAŻY

§ 5.

  1. Straż wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli i mienia, utrzymania bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz czystości na terenie gminy, wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

  1. Do obowiązków Straży należy kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno - porządkowego, a w szczególności:

1) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych;

2) usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości;

3) oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;

4) kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych;

5) kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na posesjach;

6) kontrola utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

7) kontrola przestrzegania ładu i porządku w punkach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu;


8) kontrola
estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

9) oddziaływanie na służby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku efektywnego i bezpiecznego ich działania.

10) zapobieganie dewastacji i kradzieży mienia gminnego

  1. Ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców.

  1. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia.

  1. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

  1. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.

  1. Współdziałanie z innymi organami kontroli, takimi jak: Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Leśna.

  2. Współpraca z Dyrektorami szkół, pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, przemocy fizycznej, zachowań w różnej postaci, spożywania alkoholu.

9. Prowadzenie prelekcji i pogadanek na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami

10. Ochrona obiektów:

1/ ochrona spokoju i porządku w godzinach pracy jednostek organizacyjnych gminy;

2/ zapobieganie dewastacji i kradzieży w obiektach objętych ochroną;

3/ udzielanie informacji i pomocy interesantom w celu usprawnienia pracy urzędu.

12.Ochrona porządku podczas imprez publicznych.

1/Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń.

2/Wykrywanie i ustalanie sprawców „dzikich” wysypisk śmieci.

3/Prowadzenie ewidencji psów.

§ 6.

 1. Funkcjonariusz Straży ma prawo do:

1/ legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;

2/ udzielania pouczeń;

3/ nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym;

4/ ujęcia i bezzwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia;

5/ kierowania wniosków o ukaranie do właściwych miejscowo sądów;

6/ usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych przepisami o ruchu drogowym;

7/ żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

8/ zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 1. W razie niepodporządkowania się obywatela poleceniom wydanym na podstawie prawa, funkcjonariusz straży ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego przy zachowaniu przepisów ustawy o Policji, strażach gminnych i wydawanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

§7.

  1. Straż wykonuje swoją funkcję poprzez:

1/pełnienie służby dyżurnej,

2/prowadzenie kancelarii.

2. W ramach służby dyżurnej straż podejmuje następujące czynności:

1/Prowadzi służbę patrolową straży. Patrol prowadzi notatnik interwencji, który każdorazowo po zakończeniu patrolu przekazywany jest do kancelarii.

2/interweniuje na uzasadnione żądanie mieszkańców w celu realizacji swoich zadań ustawowych.

3/interweniuje na żądanie Burmistrza Tuczna lub osób przez niego upoważnionych.

4/wykonuje zadania zlecone przez samorząd, w szczególności konwojuje dokumenty lub wartości pieniężne.

5/współpracuje z Policją.

3. Prowadzenie kancelarii ma na celu:

1/prowadzenie rejestrów wykroczeń;

2/prowadzenie rejestru wniosków o ukaranie;

3/występowanie do Sądu Rejonowego z wnioskami o ukaranie;

4/ewidencjonowanie wykorzystanych mandatów;

5/wykonywanie sprawozdawczości.

III. CZAS PRACY

§8.

 1. Tygodniowy limit czasu pracy wynosi 40 godzin i 8 godzin na dobę i jest rozliczany w skali miesiąca.

 1. Podstawą pełnienia służby w określonym czasie przez funkcjonariusza stanowi miesięczny grafik służby zatwierdzany przez Burmistrza Tuczna.

 1. W miarę uzasadnionych potrzeb Burmistrz Tuczna może dokonywać doraźnych zmian czasu pracy.

IV. UMUNDUROWANIE

§ 9.

 1. Strażnikowi Straży przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku.

 1. Poszczególne ubiory strażnicy noszą według zestawów zbiorczych, z uwzględnieniem pór roku.

Rozróżnia się:

1/ okres zimowy - od l listopada do 31 marca,

2/ okres letni - od l maja do 30 września

3/ miesiąc kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe.

 1. W czasie świąt i uroczystości oraz w sytuacjach szczególnych obowiązuje mundur wyjściowy.

 1. Skład elementów umundurowania wynika z art.21 ustawy o strażach gminnych.

5. Strażnik zatrudniony na czas określony otrzymuje wyposażenie i umundurowanie przewidziane na sezon ubiorczy, również o skróconym okresie używalności (asortymenty używane).

6. Strażnik zwolniony ze służby obowiązany jest do zwrotu uzbrojenia i umundurowania. Ustala się, iż zwrotowi nie podlegają skarpety, obuwie, koszule i swetry.

V. ROZLICZANIE MANDATÓW

§ 10.

 1. Każdy strażnik pełniący służbę indywidualnie pobiera bloczki mandatów karnych.

 1. Odcinki zrealizowanych mandatów karnych funkcjonariusz zdaje po zakończeniu służby.

VI. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI FUNKCJONARIUSZA

§ 11.

Prawa i obowiązki funkcjonariusza straży regulują przepisy ustaw: o strażach gminnych i o pracownikach samorządowych.

§ 12.

Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusz straży korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 13.

1. Funkcjonariusz straży podczas czynności służbowych obowiązany jest do noszenia przepisowego umundurowania i legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego.

2. Funkcjonariusz straży, przystępując do czynności służbowych jest obowiązany podać imię i nazwisko, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie (zapisanie) nazwiska funkcjonariusza oraz organu wydającego legitymację.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, problemy należy rozstrzygać w oparciu o ogólnie obowiązujące akty prawne oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Tucznie.

 1. Zmiany regulaminu następują przy zastosowaniu procedury właściwej dla jego nadania.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2005 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2005 13:27