Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała NrXXII/60/05


UCHWAŁA Nr XXII/60/05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 lutego 2005

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz

określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591; z 2002r..Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/, w związku z art.30.ust. 6, 6a, 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela /tj. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304 Nr 90 poz. 844. Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 96, poz. 959 Nr 179, poz. 1845/ oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005 roku/ Rada Miejska w Tucznie uchwała, co następuje:

§ 1. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 4. Traci moc:

Uchwała Nr V/27/2000 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 4 września 2000r. w sprawie określania regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę ze zmianą (Dz. U. woj. zachodniopomorskiego Nr 103, poz. 1740)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 marca 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

REGULAMIN

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole — należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę albo zespół szkół, dla której

organem prowadzącym jest Gmina Tuczno;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze — należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora

jednostki, o której mowa w pkt 1;

3) roku szkolnym — należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku

do 31 sierpnia roku następnego;

4) klasie — należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

5) uczniu — należy przez to rozumieć także wychowanka;

6) tygodniowym obowiązkom wymiarze godzin — należy przez to rozumieć tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.

Dodatek za wysługę lat

§ 2. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w

którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie

prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od

pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

3. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek motywacyjny

§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie warunków określonych w pkt. 1 i przynajmniej dwóch z pkt. 2 - 4

1) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych

lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

h) racjonalną politykę personalną.

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

3) posiadanie okresowej oceny pracy, co najmniej dobrej,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2, pkt. 2 i pkt.3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych, b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych podnoszących jakość pracy szkoły,

f) organizacja zajęć ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych, wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

§ 4. 1. Za podstawę wyliczenia dodatku motywacyjnego przyjmuje się:

5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, mnożąc tę kwotę przez ilość zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się do wysokości:

1) nauczycielowi do 15% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.

2) nauczycielowi pełniącemu funkcje kierownicze do 25% wynagrodzenia, o którym mowa

w ust. 1.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące.

4. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w § 3 nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie ferii letnich.

5. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 2 przyznaje i cofa nauczycielowi i wicedyrektorowi — Dyrektor, a Dyrektorowi Burmistrz Tuczna.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny

§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje

dodatek funkcyjny:

1) Dla Dyrektora przedszkola - (300 zł - 400 zł)

2) Dla Dyrektora szkoły

- liczącej do 6 oddziałów - (400 zł - 600 zł)

- liczącej do 9 oddziałów - (600 zł - 900 zł)

- liczącej od 11 oddziałów - (900 zł - 1300 zł)

3) Dla Wicedyrektora

- powyżej 16 oddziałów - (400 zł - 600 zł)

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 ustala:

1) dla Dyrektora — Burmistrz Tuczna

2) dla Wicedyrektora — Dyrektor Szkoły

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępstwa.

§ 6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny:

1) wychowawca klasy w szkole — 42 zł

2) wychowawca klasy w przedszkolu 42 zł

3) doradca metodyczny — 250 zł

4) opiekun stażu — w wysokości 42 zł ( z wyłączeniem lipca i sierpnia każdego roku)

5) nauczyciel konsultant — 100 zł

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w § 6 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca — od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust.l nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca — od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy

§ 8.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. /Dz. U. Nr 22, poz. 181/.

2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1 uzależniony jest od:

1) Stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć.

2) Wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust.1.

3. Dodatek za warunki pracy wynosi 125% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 8 ust. 1i 2 Regulaminu i ustala go dla nauczycieli Dyrektor.

4. W razie zbiegu tytułów do dodatków za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

5. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

6. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Dodatek mieszkaniowy

§ 9.1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek mieszkaniowy jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i przysługuje w wysokości:

1) 41 zł dla jednej osoby

2) 55 zł dla dwóch osób

3) 68 zł dla trzech osób

4) 82 zł dla czterech i więcej osób.

3. Do osób, o których mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących małżonka i dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu (dzieci uczące się, a także rodziców pozostających na jego pełnym utrzymaniu).

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2.

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7.Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego

3) przeszkolenia wojskowego lub ćwiczeń;

w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej, niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela i dotyczy nauczycieli czynnych zawodowo.

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, dyrektorowi — Burmistrz Tuczna.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustała się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust.3, w sposób określony w ust.1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z programem nauczania danej klasy.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 1, ustała się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§11. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 10, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 07-03-2005 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2005 12:34