Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/62/05


Uchwała Nr XXIII/62/05

Rady Miejskiej Tuczna

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuczno.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

 1. formy stypendium szkolnego,

 2. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

 3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

 4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie gminy Tuczno uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II. Formy stypendium szkolnego

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Tuczna uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt.1,2,3, nie jest możliwe lub nie jest celowe, z zastrzeżeniem postanowień art.90d ust.5 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział III. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4.1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 100,00 zł (I grupa),

2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 100,00zł i nie przekraczający 200,00 zł (II grupa),

3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200,00 zł i nieprzekraczający 316,00 zł (III grupa)

3. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

1) przy I grupie 40% do 60 % stypendium w pełnej wysokości,

2) przy II grupie 40% do 50 % stypendium w pełnej wysokości,

3) przy III grupie - 40 % stypendium w pełnej wysokości,

4. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego, może być uzupełniona o kwotę stanowiącą 20% stypendium w pełnej wysokości, w sytuacjach określonych w art.90d ust.1 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. W decyzji o przyznawaniu stypendium określa się czy będzie realizowane jednorazowo, miesięcznie czy też w innych okresach.

2. Wartość stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć wielkości określonych w art. 90d ust.11 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6.1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres od września do czerwca (uczniowie) lub na okres od października do czerwca (słuchacze kolegiów).

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się na druku stanowiącym załącznik do uchwały w Urzędzie Miejskim w Tucznie - pok. nr 5 stanowisko ds. oświaty do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.2.

§ 7.1. Obsługę biurową zapewnia Urząd Miejski w Tucznie

Do zadań stanowiska pracy ds. oświaty należy:

 1. sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,

 2. wstępne klasyfikowanie wniosków do grup dochodowych, o których mowa w § 4 ust. 2.,

 3. przedstawianie wniosków nie kwalifikujących się do przyznania stypendium szkolnego.

2. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego podejmuje Burmistrz Tuczna.

§ 8.1. W przypadku przyznania stypendium na realizację form przewidzianych w § 3 pkt. 1-3 świadczenie wypłacone należy udokumentować w terminie 7 dni od otrzymania określonej pomocy.

2. Za dokument stwierdzający poniesienie wydatków, uważa się fakturę lub inny dowód potwierdzający zakup towaru i umożliwiający identyfikację osoby dokonującej tego zakupu.

3. Wypłata stypendium szkolnego w formach określonych w § 3, następować będzie w sposób i terminach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc.

Rozdział V Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego

§ 9. Przeznacza się 2% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Tuczno w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty na zasiłki szkolne dla uczniów.

§ 10. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego podejmuje Burmistrz Tuczna.

§ 11.1 Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

 1. pożar,

 2. zalanie,

 3. kradzież.

2. Po analizie wniosku o przyznanie zasiłku losowego Burmistrz Tuczna może podjąć decyzję o przyznaniu zasiłku w razie zaistnienia innych zdarzeń losowych niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3

§ 12. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, przy czym jego wysokość nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 13. Wniosek o zasiłek szkolny składa się na druku stanowiącym załącznik do uchwały w Urzędzie Miejskim w Tucznie pok. nr 5 stanowisko ds. oświaty w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 14. Pracownik ds. oświaty przedstawia Burmistrzowi Tuczna propozycje dotyczące formy, w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny, przedstawiając ocenę skutków zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

§ 15. Wypłata zasiłku szkolnego w formach określonych w art. 90e ust. 2 ustawy o systemie oświaty następować będzie w sposób i terminach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2004r Nr 281, poz. 2781) ustawodawca wprowadził do ustawy o systemie oświaty Rozdział 8a „ Pomoc materialna dla uczniów”.

Zgodnie z art. 90f w/w ustawy rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 w/w ustawy,

 2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

 3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

 4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 06-04-2005 16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2005 16:00