herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego

Ogłoszenie z dnia 24.06.2015r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUCZNIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1.    Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie ( z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z 21 listopada
        2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 )
    b) trzyletni staż pracy lub co najmniej 3 lata wykonywania działalności gospodarczej
       o charakterze zgodnym z wymogami na stanowisko głównego księgowego,
    c) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja publiczna, rachunkowość,
    d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
        przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe w stosunku do osoby:

    a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
    b) sumienność, uczciwość i dokładność,
    c) staż pracy w księgowości budżetowej,
    d) znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości,
        administracji samorządowej,
    e) umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz pracy w zespole,
    f) nieposzlakowana opinia.

3. Zakres wykonywanych zadań:

    a) prowadzenie rachunkowości zakładu,
    b) nadzór nad podległymi księgowości stanowiskami pracy,
    c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
    d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
        z planem finansowym,
    e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
        operacji gospodarczych i finansowych
    f) przygotowywanie pełnej dokumentacji i sprawozdań obowiązujących na stanowisku
        pracy,
    g) wykonywanie innych poleceń służbowych w zależności od potrzeb zakładu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

a)    praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym przy komputerze
b)    przeważającą pozycją pracy jest pozycja siedząca,
c)    charakter pracy indywidualny, jednak wymaga umiejętności pracy w zespole.

5. Wymagane dokumenty:

    a) życiorys / CV /,
    b) list motywacyjny,
    c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
    d) kserokopie świadectw pracy,
    e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności
        do czynności prawnych,
    f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
        zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
       o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.),
    h) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a
        ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
        Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ) jest zobowiązany do złożenia wraz
        z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

                Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
                I Mieszkaniowej w Tucznie w miesiącu styczniu 2015r. w rozumieniu przepisów
                o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
                kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na adres: ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno w kopercie opisanej: ” Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”  w terminie do dnia 10.07.2015r. do godz. 12.00

Aplikacje które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu naboru/rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tuczno.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie przy ul. Wolności 11.

                                                                                                     Kierownik Zakładu
                                                                                                   /-/ Ireneusz Kicman

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 24-06-2015 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 24-06-2015 08:35