Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/80/05


Uchwała Nr XXIV/ 80 /05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej sołectwa Strzaliny i sołectwa Zdbowo.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 47 - 52 załącznika do Uchwały Nr I/5/99 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Tuczno (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 34, poz. 600 ze zmianami)

§ 1

Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

  1. Przedmiotem konsultacji jest organizacja i zakres działania jednostki pomocniczej sołectwa Strzaliny i Zdbowo w celu nadania tym jednostkom pomocniczym statutów.

  2. Konsultacji zostaną poddane projekty statutów.

§ 2

Terytorialny zasięg konsultacji obejmuje obszar sołectwa Strzaliny i sołectwa Zdbowo.

§ 3

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniu wiejskim.

  2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

w sołectwie Strzaliny 10.05.2005r.

w sołectwie Zdbowo 10.05.2005r.

3. Rozpoczęcie konsultacji

w sołectwie Strzaliny - godz. 1700

w sołectwie Zdbowo - godz. 1800

4. Opinie i wnioski będą zgłaszane i przyjmowane na zebraniu wiejskim w formie uchwał. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

5. W zebraniu wiejskim mają prawo brać udział mieszkańcy odpowiednio sołectwa Strzaliny i Zdbowo stale zamieszkujący na ich obszarze i posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

6. Zebranie wiejskie w zakresie konsultacji jest ważne bez względu na ilość osób uprawnionych w nich uczestniczących.

7. Podsumowanie opinii i wniosków zgłoszonych w toku konsultacji nastąpi na piśmie w trybie podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucznie oraz na tablicach ogłoszeniowych w sołectwie Strzaliny i sołectwie Zdbowo.

8. Do przeprowadzenia konsultacji Rada Miejska w Tucznie upoważnia Burmistrza Tuczna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach Strzaliny i Zdbowo.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

- 2 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-05-2005 15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2005 15:42