Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/85/05


Uchwała Nr XXV/ 85/05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Tuczno - Sołectwo Zdbowo.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 i art. 35 ust. 1i3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)

Rada Miejska w Tucznie uchwala

S T A T U T

SOŁECTWA ZDBOWO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Zdbowo jest jednostką pomocniczą gminy Tuczno.

2. Sołectwo Zdbowo obejmuje terytorium o powierzchni 1642 ha

§ 2. 1. Uczestnikami społeczności sołectwa Zdbowo są jego mieszkańcy, instytucje publiczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, budynki i inne obiekty) znajduje się na terenie sołectwa lub których działalność jest na nim prowadzona.

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorządowego sołectwa Zdbowo są jego stali mieszkańcy, uprawnieni do głosowania w wyborach do rad gmin.

3. Osoby fizyczne nie będące stałymi mieszkańcami sołectwa mogą wejść we wszystkie (poza biernym i czynnym prawem wyborczym) prawa przysługujące mieszkańcom sołectwa w stosunku do niego, w przypadku spełnienia warunku - wyrażenia woli przez zainteresowanego i uzyskanie zgody mieszkańców sołectwa (zebranie wiejskie).

4. Osoby fizyczne wymienione w ust. 1, nie spełniające wymogów określonych w ust. 3 mogą uczestniczyć w działalności organów sołectwa bez prawa głosu.

5. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa w ust. 1, uczestniczą w działalności organów sołectwa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawicieli, w zakresie spraw dotyczących swojego mienia i swojej działalności na terenie sołectwa.

Przedstawicielom nie przysługuje prawo głosu.

Rozdział II

Zadania i kompetencje sołectwa

§ 3. 1. Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadań samorządu sołectwa należą w szczególności:

1) działania na rzecz godzenia interesów partykularnych z interesem wspólnym koniecznością zachowania istniejącej wartości przyrodniczej i społecznej,

2) działania na rzecz rozwoju sołectwa mając na uwadze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno- wypoczynkowej i sakralnej oraz poprawy stanu środowiska naturalnego,

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich uczestników względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,

4) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej uczestników względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów, życia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej działalności uczestników społeczności sołeckiej w sprawach publicznych mających znaczenie dla sołectwa, gminy, województwa i kraju.

§ 4. 1. Sołectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych dotyczących sołectwa, w szczególności opiniuje:

1) utrzymanie i konserwację urządzeń socjalnych wsi,

2) utrzymanie i konserwację urządzeń kulturalnych i sportowych,

3) zagospodarowanie przestrzenne wsi,

4) komunikację i drogi wiejskie,

5) rozwój i funkcjonowanie placówek handlu i usług,

6) opiekę zdrowotną, socjalną i społeczną,

7) działalność placówek oświatowo- wychowawczych.

2. Organy Gminy powiadamiają niezwłocznie sołectwo o podejmowanych i projektowanych rozstrzygnięciach.

3. Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii i odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia otrzymanego stosownego pisma do sołtysa- chyba, że organy gminy ustala w drodze porozumienia inaczej.

ROZDZIAŁ III

Zasady i tryb wyborów, organizacja i zadania

§ 5. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

2. Zebranie wiejskie tworzą wszyscy stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania (członkowie zebrania).

§ 6. 1. Organem wykonawczym jest sołtys.

2.Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka składająca się z 3 osób.

§ 7. 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej własności zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi,

2) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołanie tych organów,

3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego,

4) określenie celów wydatkowania środków własnych sołectwa,

5) decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwała przy obecności, co najmniej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-07-2005 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2005 13:55