Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/86/05


Uchwała Nr XXV/ 86 /2005

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów

ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ) oraz art.34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851

Z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121,poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 14, poz.114) Rada Miejska w Tucznie uchwala,

co następuje:

§1.1.Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty tych należności zwanych dalej wierzytelnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej- zwanych dalej „ dłużnikami”

2. Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy w okresie ostatnich 3 lat uzyskali pomoc publiczną, której wartość przekroczyła 100 tys. euro.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o wierzytelności- rozumie się przez to należność pieniężną, o której mowa w ust. 1, przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności według stanu na dzień rozstrzygnięcia, a jeżeli należność główna została zapłacona a pozostały do zapłaty odsetki i koszty- sumę tych należności ubocznych.

§ 2. 1. Wierzytelność podlega umorzeniu, jeżeli jej wysokość nie przekracza kosztów opłat pocztowych związanych z jej dochodzeniem.

2. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku,

3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że postępowanie egzekucyjne byłoby długotrwałe,

a istnieją uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze przemawiające za umorzeniem wierzytelności,

6) za umorzeniem przemawia uzasadniany interes publiczny.

3. Umorzenie wierzytelności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego, zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

4. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 1 następuje z urzędu

5. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika,

a w przypadku określonym w ust.2 pkt.1, 2, 4, 5, i 6 -na wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 3. 1. Umorzenie wierzytelności głównej skutkuje umorzeniem wierzytelności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności głównej, w odpowiednim stosunku do tej wierzytelności podlegają umorzeniu wierzytelności uboczne.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności, należy określić termin zapłaty pozostałej części wierzytelności. W przypadku, gdy dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, umorzenie może być cofnięte.

§ 4. 1. W przypadku uzasadnionym względami społecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony do umarzania wierzytelności, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatności całości lub części wierzytelności na raty.

2. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono lub, którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwlokę, za okres od dnia rozstrzygnięcia do upływu terminów zapłaty określonych przez organ uprawniony do podejmowana rozstrzygnięć.

3. Jeżeli dłużnik nie uiści w terminie albo w pełnej wysokości choćby jednej raty wierzytelności, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami o których mowa w ust. 2.

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.

§ 5. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 4, wymaga formy pisemnej.

§ 6. 1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy - gdy wierzytelność nie przekracza kwoty 10 000 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie.

2) kierownik jednostki organizacyjnej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Tucznie, gdy wierzytelność przekracza 10.000 zł.

3) Rada Miejska w Tucznie, jeżeli wierzytelność przekracza 50.000 zł.

2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną łącznie z sumą należności ubocznych.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/ 5 / 2004 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg przez Gminę Tuczno

i gminne jednostki organizacyjne w spłacaniu tych należności (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 63, poz. 1146).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

/-/ Miron Sudyn

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-07-2005 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2005 13:55