Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/88/05


U C H W A Ł A NR XXV/88/05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Tuczno.

Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132,poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz.369, Nr 121, poz.770 oraz z 2000 r. Nr 22, poz.272, z 2001 r. Nr 100, poz.1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz.1808) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

§ 1.Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach,

2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu

przepisów o odpadach,

3) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w

zbiornikach bezodpływowych ,

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli , użytkowników

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone

do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Burmistrz organizuje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych poprzez

ustawienie w wyznaczonych miejscach pojemników do ich gromadzenia oraz zapewnia

regularny i nieuciążliwy dla środowiska ich wywóz przez jednostki posiadające

zezwolenie na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów,

w szczególności dotyczy to opakowań szklanych, plastikowych i makulatury. Zebrane selektywnie odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tych celów

pojemnikach lub oddawać bezpośrednio przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na ich odzysk i unieszkodliwianie.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania porządku na

nieruchomościach oraz dbać o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia, uprzątać z zanieczyszczeń i nieprzydatnych przedmiotów teren nieruchomości i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców .

2. Teren nieruchomości powinien być w miarę potrzeby sprzątany, utwardzone

części terenu oraz chodnika położonego wzdłuż nieruchomości uprzątane z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

§ 4. Dopuszcza się możliwość niezawodowego mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi tylko na posesjach prywatnych przy zachowaniu następujących zasad:

1) powstających odpadów i ścieków nie wolno kierować do kanalizacji sanitarnej, 2) odpady i ścieki winny być gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie na

zasadach określonych w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały,

3) mycie i naprawa pojazdu nie może powodować zanieczyszczeń powierzchni ziemi

i zbiorników wodnych.

ROZDZIAŁ III

Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych

§ 5. 1.Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych.

2. Komunalne odpady stałe, z wyjątkiem odpadów wielko gabarytowych należy gromadzić w szczelnych i zamkniętych pojemnikach przenośnych.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć je w odpowiednią liczbę oraz rodzaj pojemników na odpady, dostosowaną do systemu wywozu odpadów, w uzgodnieniu z uprawnionym przedsiębiorcą , z którym zawarł umowę na wywóz odpadów albo powierza temu przedsiębiorcy wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać pojemniki na odpady w czystości, poprzez ich mycie i dezynfekcję przynajmniej raz na kwartał, a jeżeli stanowią ich własność, także zapewniać ich należyty stan techniczny.

5. Odpady wielo gabarytowe ( meble, sprzęt gospodarstwa domowego, gruz itp.) należy usuwać z nieruchomości w terminach określonych przez uprawnionego przedsiębiorcę.

6.Nieruchomości położone przy ulicach uzbrojonych w kanalizację sanitarną powinny być do niej włączone. Nieruchomości położone przy ulicach nieuzbrojonych powinny posiadać zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

7. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości mają obowiązek włączyć się do sieci w terminie do 12 miesięcy od oddania inwestycji do użytku, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez eksploatatora sieci. Nie dotyczy to przypadków, gdy budowa przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

8. Właściciele terenów ogólnodostępnych ( pasy drogowe, ciągi piesze, zieleńce itp.) są

zobowiązani do wyposażenia ich w kosze na odpadki w ilości i pojemności dostosowanej do ruchu pieszego.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 6. 1.Ustala się następującą minimalną częstotliwość usuwania stałych odpadów komunalnych:

1) dla miasta Tuczna - jeden raz w tygodniu,

2) dla budownictwa rozproszonego i terenów wiejskich - dwa razy w miesiącu.

2. Szczegółowe ustalenia częstotliwości wywozu regulują umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w tym zakresie.

3. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być wywożone przez podmiot posiadający zezwolenie na świadczenie tej usługi, na zlecenie właściciela nieruchomości , z wyprzedzeniem wykluczającym przepełnienie zbiornika.

4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych z korzystaniem z usług w zakresie usuwania odpadów i nieczystości ciekłych przez okres jednego roku i okazywać je na żądanie osób upoważnionych do kontroli.

ROZDZIAŁ V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§ 7. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do opieki nad nimi wykluczającej zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi albo zanieczyszczenie przez nie pomieszczeń i miejsc przeznaczonych do wspólnego publicznego użytku.

2. Niedopuszczalne jest pozostawianie zwierząt w miejscach publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń, szczególnie kagańców i smyczy dla psów.

3. Osoby nadzorujące psy są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów przeznaczonych do publicznego użytku spowodowanych odchodami psów.

4. Zabrania się wprowadzania zwierząt ( w szczególności psów) do obiektów użyteczności publicznej, w których administracja wprowadziła zakaz oraz na tereny wydzielone.

5. Na nieruchomościach, gdzie znajdują się zwierzęta, które mogą być zagrożeniem dla innych osób korzystających z nieruchomości , właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu stosownej informacji.

ROZDZIAŁ VI

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji

rolniczej.

§ 8. 1.Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie administracyjnym miasta Tuczna w obrębie działek zabudowanych budynkami wielorodzinnymi - powyżej dwóch lokali mieszkalnych.

2.Właściciele nieruchomości w budynkach mieszkalnych nie wymienionych powyżej mogą utrzymywać zwierzęta gospodarskie pod następującymi warunkami:

1) zwierzęta gospodarskie muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem nieruchomości,

2) utrzymywanie zwierząt nie może stwarzać uciążliwości dla osób trzecich , ani powodować

zanieczyszczenia powietrza, wody i powierzchni ziemi,

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub zieleniec zobowiązany jest do

uprzątnięcia zanieczyszczenia.

ROZDZIAŁ VII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 9. 1.W razie konieczności właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji miejsc i pomieszczeń , w których przebywają gryzonie.

2.W przypadku wystąpienia plagi gryzoni deratyzacja jest obowiązkowa.

3.Burmistrz podaje do wiadomości, poprzez obwieszczenia, obszary i terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

§ 10.1.Traci moc uchwała Nr III/21/97 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 2 lipca 1997r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno.

§ 11.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 12.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-07-2005 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2005 13:56