Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/96/05


U C H W A Ł A Nr XXVII / 96 / 05

RADY MIEJSKIEJ w Tucznie

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1, 2 i 3, oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004 Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123 poz.1291, Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) - Rada Miejska w Tucznie

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości :

 1. Od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni,

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki i wypoczynku prowadzonej sezonowo - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,

  3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

   • 3,61 zł od 1 ha powierzchni

    1. przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub wykorzystywanych na ten cel oraz przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele rekreacyjne

  4. 0, 27 zł od 1 m2 powierzchni,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni,

     1. od budynków lub ich części :

      1. mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 14,86 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki i wypoczynku prowadzonej sezonowo - 9,29 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,33 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,08 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

  1. letniskowych - 6,17 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

 1. innych - 3,20 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

  1. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. nieruchomości lub ich części zajęte na placówki kulturalne z wyłączeniem tych nieruchomości lub ich części, które przeznaczone są na działalność gospodarczą,

 2. grunty i budynki znajdujące się w dożywotnim użytkowaniu rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne za emeryturę lub rentę,

 3. budynki gospodarcze będące w posiadaniu osób, które ukończyły 70 lat i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe,

 4. nieruchomości lub ich części i budowle będące własnością gminy niezagospodarowane oraz przekazane gminnym jednostkom organizacyjnym i wykorzystane w celu realizacji zadań gminy, z wyjątkiem oddanych w najem,

 5. nieruchomości lub ich części i budowle przekazane gminie w nieodpłatne

użytkowanie, a służące dla celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy oraz inne

wykorzystane dla celów publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/33/04 Rady Miejskiej wTucznie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2233).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Gminy Tuczno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-12-2005 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2005 10:16