Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/102/05


UCHWAŁA NR XXVII/102/05

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU

w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej.

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, zm. Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1484 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591, zm. 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) - Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dziennie stawki opłaty targowej w wysokości:

1. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki - 14,00 zł

2. Przy sprzedaży pozostałej - 25,00 zł

§ 2. Opłatę targowa uiszcza się w dniu, w którym dokonuje się sprzedaży na targowisku.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent upoważniony przez Burmistrza Tuczna.

§ 4. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

§ 5. Zwalniania się z opłaty targowej sprzedaż własnych produktów rolno - spożywczych z terenu gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczno.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/37/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2237).

§ 8. 1.Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Gminy Tuczno.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-12-2005 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2005 10:33