Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/103/05


UCHWAŁA NR XXVII/103/05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U., Nr 72, poz. 747 ze zm.) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Tuczno, w tym prawa i obowiązki

przedsiębiorstw oraz odbiorców.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2) odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

3) przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa

w art. 2 pkt 4 ustawy,

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa

w art. ustawy,

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji

wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,

7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy,

8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

ROZDZIAŁ II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 3. 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa

umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków

wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane

w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określają zezwolenia na

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

udzielane decyzjami burmistrza.

§ 4.1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,

2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie

ścieków, w ilości określonej w umowie,

3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych

przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

5) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze

technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości

odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania

umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez

Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego

lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości

i jakości odprowadzanych ścieków,

4) nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych

przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5) utrzymania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób

nieuprawnionych,

6) utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się

w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

7) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

8) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych

z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci

eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych

do kanalizacji,

9) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych

z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 6. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług

świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego

usunięcia przyczyn zagrożeń.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza

przysługującego Odbiorcy.

ROZDZIAŁ III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami

A. Postanowienia ogólne

§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą

ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania

przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

2.W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona

do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony,

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10. 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy

sporządzonego w formie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania

umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 11. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym

Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

B. Zasady zawierania umów

§ 12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenia jest

zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny

przyłączanej nieruchomości.

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek

do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktur korzystania

z przyłączonej nieruchomości.

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania

Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu

poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi

odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez

Przedsiębiorstwo.

§ 13. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego

do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną

własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach

rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych

opłat,

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za

wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. W terminie 14 dni od dnia założenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest

zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 14. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia

wniosku o zawarcie umowy.

C. Zasady rozwiązywania umów

§ 15. 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie.

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.

§ 16. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki

została zawarta.

§ 17. Umowa wygasa w przypadku:

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 18. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 19. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki

opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 20. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie

krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 21. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych,

prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego

informowania Odbiorców o ich wysokości.

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 22. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez

Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby

korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę na

zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym

z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu

lub w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego.

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia.

opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości

ustawowej.

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności

lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej

sprawie.

§ 23.W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków

w okresie 1 roku świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza

i/lub urządzenia pomiarowego.

§ 24. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego.

2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych,

ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego

i wodomierza głównego.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu,

zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyłączania do sieci

§ 25. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa

Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać, co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu

zagospodarowania i przeznaczenia.

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 26. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegająca się o przyłączenie

do sieci powinna załączyć:

1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1,

względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń

uzbrojenia terenu.

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni

wzór wniosku.

§ 27. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo

wypełnionego wniosku,o którym mowa w § 25 wraz z kompletem załączników, wydaje

osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą ''Warunki

przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej''. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 10 dni od otrzymania

wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie,

wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia

pomiarowego,

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem

na poszczególne cele,

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić,

lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków

do kanalizacji.

4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie " Warunków przyłączenia do sieci

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez

Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

§ 28. 1. "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również

obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń

wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2. W przypadku określonych w ust. 1, Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się

o przyłączenie, przed wydaniem "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub

kanalizacyjnej" są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasad odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę

ze środków własnych.

3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części

inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

4. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa

własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności

umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.

5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa

i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta

w formie pisemnej.

7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:

1) termin wybudowania urządzenia,

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

4) zasady wyceny inwestycji,

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,

6) termin przejęcia urządzenia,

7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin

i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia

na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 29. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia

nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji

technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów

dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia

do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało "Warunki przyłączenia do sieci

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje

tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie

ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz

z wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".

4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie,

o którym mowa w ust. 3.

§ 30. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego

przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

ROZDZIAŁ VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 31. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy

do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki

techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług,

a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji

uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów

dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie

plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 32. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje

sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami

przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza .

2. Jeżeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków

własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia

do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe

są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed

zasypaniem.

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym

w warunkach technicznych, dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do

Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją

dokumentacji geodezyjnej.

§ 33. 1.Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony

w sporządzanych protokołach.

§ 34. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

§ 35. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość,

elementy uzbrojenia),

b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

ROZDZIAŁ VIII

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 36. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę

i odprowadzanie ścieków,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu

lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie

nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni

od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła,

iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych

w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być

dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 37. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki,

w terminie nie dłuższym jednak niż od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa

lub doręczenia reklamacji.

Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

§ 38. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników

upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie

oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§ 39. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie gminy,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa

w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej

zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 40. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców,

w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach

wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej

12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody

i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru

wody.

§ 41. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami

przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z:

1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Przedsiębiorstwo nie ponosi

odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także

potrzeb przeciwpożarowych.

ROZDZIAŁ IX

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 42. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych

posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 43. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie

umowy zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 44. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez

urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty

utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych

hydrantów.

§ 45. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów

poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży

pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 46. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń

wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka

niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 47. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 48. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała

Nr IV/18/2002 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 10 października 2002r (Dz.Urz.Województwa

Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 1701)

§ 49. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-12-2005 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2005 10:33