Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/107/05


U C H W A Ł A NR XXVIII/107/2005

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 88 poz. 961, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 273, poz. 2703) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości 9 391 821 zł,

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 7 672 988 zł,

w tym:

dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (zał. Nr 3) 75 000 zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 4) 1 718 833 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5)

w wysokości 9 422 569 zł,

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 7 703 736 zł,

w tym:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. Nr 7) 75 000 zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 1 718 833 zł,

§ 3 Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 236 348 zł,

1) pożyczka (prefinansowanie) 236 348 zł,

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 205 600 zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 30 000 zł,

2) spłatę rat kredytu w banku PEKAO S.A. w Wałczu 105 600 zł,

3) spłata raty kredytu do BGK O/Piła 70 000 zł,

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 5 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10, 10a i 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych na:

  1. Przedszkole w Tucznie 411 040 zł.

  2. ZGKiM w Tucznie 218 500 zł.

z przeznaczeniem na dopłaty do wywozu nieczystości

płynnych, oczyszczalni w Marcinkowicach, akcji zima itp.

111.500 zł. oraz na opłaty zaległych składek ZUS 107 000 zł.

§ 11. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków realizację zadań z zakresu:

1) Prowadzenia Klubu Sportowego „Jedność” 40 000 zł.

2) Ochrona i konserwacja zabytków 10 000 zł.

§ 12. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu publicznego na lata 2006 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej

kwoty 300 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy

i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych,

Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej, ujęte w załącznikach

Nr 9 oraz Nr 13 do uchwały.

  1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym - do kwoty 600 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do udzielania maksymalnej wysokości poręczeń w roku budżetowym do kwoty 30 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

§ 17. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Tuczna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-01-2006 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2006 14:08