Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/108/05


Uchwała Nr XXVIII/ 108 /05

Rady Miejskiej w Tucznie

Z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art.18 ust. 1, pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) -

- Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1) Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Tuczno w wysokości

1,87 zł/m3 + VAT

2) Miesięczną opłatę stałą w wysokości 1 zł od odbiorcy + VAT

§ 2

Zatwierdza się:

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tuczno w wysokości:

a) gospodarstwa domowe - 3,22 zł/m3 + VAT

b) pozostali dostawcy - 3,46 zł/m3 + VAT

§ 31

Taryfy określone w § 1 i § 2 maja zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od 1 lutego 2006r. do 31 stycznia 2007r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Tucznie.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucznie oraz ZGKiM Tuczno

w terminie 7 dni od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/108/05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24, ust.2 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, ze zmianami) zwanej dalej ustawą, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie dnia 19.11.2005r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulację cen i stawek opłat.

Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 01.02.2006r. do dnia 31.01.2007r. na terenie Gminy

Tuczno i złożony został w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art.24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz Tuczna ustaliła, że ZGKiM opracował taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 26, poz. 257).

W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami wysokości cen

i stawek opłat wynikające z prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług,

a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat określone przez Przedsiębiorstwo w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na obowiązywania taryfy, które wynikają z:

- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług.

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Zakładu.

Rada Miejska w Tucznie biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik bezrobocia w gminie oraz trudną sytuację materialno - bytową mieszkańców gminy postanowiła dofinansować koszt zrzutu 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 0,24 zł.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania zasadne jest podjęcie w wersji przedłożonego projektu.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-01-2006 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2006 14:09