Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 Organy Gminy Tuczno: 

 

1. Rada Miejska w Tucznie - organe stanowiący (uchwałodawczy) oraz kontrolny gminy, który może rozstrzygać o wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, a nie zastrzeżonych do referendum. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia w formie uchwał na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

Rada Miejska  działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Zadania i kompetencje Rady określają ustawy.
Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).
Jako organ kontrolny gminy Rada Miejska kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istniejącą komisją Rady Gminy. Powołanie innych komisji ustawodawca pozostawił w gestii rady .

Organami wewnętrznymi Rady są komisje, które są jej organami pomocniczymi.

2. Burmistrz Tuczna - organ wykonawczy gminy. Jest to organ jednoosobowy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.  Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego w Tucznie, którego jest kierownikiem.
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1)   przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2)   określanie sposobu wykonywania uchwał,
3)   gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)   wykonywanie budżetu,
5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6)   (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Kubisz 15-07-2016 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Kubisz 15-07-2016 12:55