Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Specyfikacja o warunkach zamówienia na dostawę i montaż okien w budynku Świetlicy Wiejskiej w Jamienku


Zatwierdzam : Tuczno, dnia 12 czerwiec 2008 r.

Specyfikacja o warunkach zamówienia

 1. Zamawiający : Gmina Tuczno

78-640 Tuczno

ul. Wolności 6, tel. 067 2593035, fax 0672593089

woj. Zachodniopomorskie

NIP 765-16-02-867 REGON 570791514

Zamawiający rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro zapraszając wykonawców do złożenia ofert.

2. Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa i montaż okien w budynku

ŚWIETLICA WJEJSKA w m. Jamienko gm. Tuczno

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Okna wykonane z PCV, 3 - komorowe, kolor biały, okucia malowane proszkowo na kolor biały, uchylno - rozwieralne z mikrorozszczelnieniem,

Wymiary okien :

 1. 150 X 212 - 4 szt,

 2. 120 X 212 - 1 szt,

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać :

  • demontaż starych okien,

  • montaż nowych okien,

  • obróbki murarsko - blacharsko - malarskie

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej i własnych obmiarów w celu przygotowania i złożenia oferty cenowej.

5. Termin realizacji zamówienia : 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

6. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki :

 1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Posiadają odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia.

 3. Wyrażą zgodę na odroczony okres płatności min. 21 dni dni.

 4. Udzielą gwarancji na zamontowane okna na okres min. 36 miesięcy.

7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty :

1. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kosztorys ofertowy wraz z cenami

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Informacji nt. specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela :

P. Lucjan Runiewicz Urząd Miejski Tuczno, tel 067 2593351

9.Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty :

- cena za wykonanie zamówienia 100 %

.................................................................................................................................................

10. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, na podstawie : *

================================================================

- kosztów wynikających z obmiarów wykonawcy

================================================================

Cena oferty.

1. Zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2000r o cenach, cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

Cenę należy podać w złotych polskich - brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

11. Ofertę należy przygotować w sposób następujący :

- złożyć w opakowaniu opisanym adresem oferenta, adresem Zamawiającego oraz

hasłem : Dostawa i montaż okien

- oświadczenia i dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania..

12. Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2008r o godzinie 10.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie.

13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2008r o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

14. Z tytułu nie należytego wykonania, Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych :

 • za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych 0,20 % wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

 • za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 20 % wartości przedmiotu umowy,

16. Wybrany oferent, oraz wszyscy biorący udział w przetargu, zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określone w zawiadomieniu.

Opracował/a

Tuczno, dnia 12.06.2008r Iwona Panada

Załącznikami do SWZ są :

 1. formularz „OFERTA”,

  • Załącznik Nr 1

OFERTA

Do Zamawiającego :

1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert

 • Oferujemy

wykonanie zamówienia :

Lp

Składowe oceny oferty

Wartości

1

Cena wykonania zamówienia

...............................

2

Wartość podatku VAT w cenie oferty

...............................

Cena słownie : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

4. Dostawy/usługi/roboty budowlane będziemy wykonywać siłami własnymi ( zamierzamy zlecić - wykaz i informacje o podwykonawcach zawarliśmy w treści oferty ).*

* - niepotrzebne skreślić

5. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :

Lp

Wyszczególnienie

ilość egz.

Ofertę podpisali :

...................................................

...................................................

............................... dnia ............................

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 12-06-2008 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2008 15:22