Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 69


U C H W A Ł A Nr X/ 69 /2003

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 października 2003r.

w sprawie: uznania gruntów za użytek ekologiczny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz.717) oraz art. 34

w związku z art. 32 i 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1189; Nr 145, poz. 1623; z 2002r. Nr 130, poz. 1112; z 2003 Nr 80, poz.717)

u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za użytek ekologiczny grunty zlokalizowane w obrębie

ewidencyjnym wsi Marcinkowice:

    1. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 334 L zakwalifikowane

jako łąki , według następujących kategorii gruntu i klas gleby:

334-j-00 Ł V - 0,98 ha

334-m-01 Ł V - 0,05 ha

334-m-99 ŁIV -1,25 ha

334-n-00 Ł V - 3,85 ha

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1.ust.1 pkt 1 zabrania się:

1) wysypywania , zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości ,

2) zaśmiecania terenu ,

3) niszczenia lub uszkadzania drzew i krzewów,

4) likwidowania zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,

5) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych , wydobywania torfu

oraz niszczenia gleby,

  1. umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, ptasich gniazd oraz wybierania jaj,

  2. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/ 69 /2003

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 października 2003r.

Podstawowym celem uznania za użytki ekologiczne gruntów działki wskazanej

w Uchwale Nr X/69/2003 jest zachowanie bioróżnorodności lasu poprzez zabezpieczenie przed zmianą kategorii użytkowania.

Tereny te stanowią enklawy wśród wielkopowierzchniowych drzewostanów powstałych w znacznej części na skutek zalesień porolnych. Są miejscem żerowania

i bytowania zwierząt. Stanowią miejsca lęgowe ptaków śpiewających, a poprzez usytuowanie w bezpośredniej bliskości cieków wodnych spełniają rolę naturalnych wodopojów i regulatorów stosunków wodnych.

Spełniając rolę naturalnego stymulatora rozwoju pożytecznej fauny i zwiększając różnorodność występującej flory tereny pośrednio zwiększają odporność ekosystemów leśnych.

Będąc biocenozami odmiennymi od leśnych zwiększają również atrakcyjność turystyczną terenu poprzez występowanie zmian w krajobrazie i szacie roślinnej.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Burmistrz

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-11-2003 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2003 15:44