Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/86/03


Uchwała Nr XII/86/03

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art.18, ust.1, pkt. 15, w związku z art.7ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami ) - Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

  1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Tuczno w wysokości 1,69 zł/m3

  2. Miesięczną opłatę stałą w wysokości 1 zł od odbiorcy.

§ 2

Zatwierdza się:

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tuczno w wysokości:

  1. gospodarstwa domowe - 3,03 zł/m3

  2. pozostali dostawcy - 3,28 zł/m3

§ 3

Taryfy określone w § 1 i § 2 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od 1 lutego 2004 do 31 stycznia 2005.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucznie oraz w ZGKiM w Tucznie w terminie 7 dni od dnia podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

WALDEMAR SKWIERZYŃSKI

0x08 graphic

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/86/03

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24, ust 2 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz.747 ), zwanej dalej ustawą, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie dnia 20.11.2003 r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.

Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 01.02.2004 r. do dnia 31.01.2005 r., na terenie gminy Tuczno i złożony został w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz Tuczna ustalił, że ZGKiM opracował taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art.23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 26,

poz. 257 ).

W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami wysokości cen i stawek opłat wynikające z prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat określone przez Przedsiębiorstwo w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, które wynikają z:

  • kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

  • zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Zakładu.

Rada Miejska w Tucznie biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik bezrobocia w gminie oraz trudną sytuację materialno - bytową mieszkańców gminy postanowiła dofinansować koszt zrzutu 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 0,25 zł, utrzymując dopłatę na poziomie roku 2003.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania zasadne jest podjęcie uchwały w wersji przedłożonego projektu.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

0x08 graphic
0x08 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-01-2004 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2004 11:10