Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/85/03


U C H W A Ł A Nr XII/85/03

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie : ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.

Na podstawie art. 18 ust.2.pkt 15,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162, poz 1568) oraz art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002)

Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na zasadach określonych w niniejszej uchwale na

terenie Gminy Tuczno ma charakter stały.

§ 2. Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt: 1) wyłapywanie zwierząt na każdorazowe wcześniejsze zlecenie Burmistrza Tuczna

wykonywać będzie podmiot prowadzący schronisko w Jędrzejewie .

2) teren na którym wykonywane będzie wyłapywanie bezdomnych zwierząt zamyka

się w granicach administracyjnych Gminy Tuczno /obejmujący teren wsi i

miasta/. Wyłapywane zwierzęta umieszczone będą w „ Schronisku dla zwierząt w

Jędrzejewie”

3) podmiot o którym mowa wyżej ,przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt stosował

będzie metody nie powodujące cierpień tych zwierząt, używając do tego celu

specjalistycznego sprzętu.

4) wyłapywane zwierzęta dowożone będą do pogotowia dla zwierząt bezdomnych w

warunkach nie powodujących niepotrzebnych stresów, cierpienia , w

przygotowanych do tego celu pojazdach mechanicznych.

5) zwierzęta chore bądź wymagające pomocy lekarsko-weterynaryjnej będą poddane

po wyłapaniu niezbędnym zabiegom ratującym ich życie i zdrowie ,bezpośrednio

po przewiezieniu do pogotowia.

6) przed przywiezieniem ,wyłapane zwierzęta przez krótki czas mogą być

przetrzymywane w przystosowanym do ich przewiezienia pojeździe.

7) w przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia , zwracane będą niezwłocznie ich

właścicielowi, który poniesie wszelkie koszty związane z wyłapaniem i przyjęciem

zwierzęcia do pogotowia / czas na ustalenie właściciela nie może być krótszy

niż 14 dni.

8) pozostałe zwierzęta pozostają w pogotowiu do czasu znalezienia opiekuna , bądź do

końca ich życia.

9) zwierzęta co do których rokowania wskazują, że jest niemożliwe ich leczenie a dalsze

ich utrzymanie wiąże się z ich nadmiernym cierpieniem , winny być w sposób

humanitarny usypiane przez lekarza weterynarii.

§ 3. W celu wykonania niniejszej uchwały Gmina Tuczno zawrze z podmiotem

prowadzącym schronisko w Jędrzejewie w terminie do 31 stycznia 2004r. stosowną

umowę na stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W umowie niniejszej należy określić w szczególności warunki zgłoszenia , wyłapywania

przewożenia i utrzymania wyłapanych zwierząt.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

WALDEMAR SKWIERZYŃSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-03-2004 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2004 11:43