Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 83


U C H W A Ł A Nr XII/83/2003

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 109, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz.1851) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości 6 844 544 zł,

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 6 533 725 zł,

w tym:

dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (zał. Nr 3) 75 000 zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 4) 310 819 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5)

w wysokości 6 598 744 zł,

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 6 287 925 zł,

w tym:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. Nr 7) 83 431 zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 310 819 zł.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 245 800 zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 105 000 zł,

2) spłatę rat kredytu w banku PEKAO S.A. w Wałczu 140 800 zł,

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 5 000 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, oraz przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu publicznego na lata 2004 - 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek

w wysokości 300 000 zł.

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do udzielania maksymalnej wysokości poręczeń w roku budżetowym do kwoty 30 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

§ 13. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Tuczna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 23-06-2004 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2004 09:07