Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 24 i Uchwała Nr 25


Uchwała Nr XVII/ 24 /04

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 41pkt. 2, art. 48 ust. 5, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593, zm. Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje :

* 1 .W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie i rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

* 2.Podstawą do podjęcia decyzji o przyznaniu świadczeń na zasadach określonych w * 1 jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony u osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Rodzaj i zakres udzielonej pomocy oraz warunki i wysokość zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia ustala kierownik MGOPS w Tucznie w drodze decyzji administracyjnej, uwzględniając sytuację bytową i zdrowotną osoby lub rodziny oraz uzasadnione potrzeby.

* 3. Kierownik MGOPS w Tucznie na wniosek świadczeniobiorcy lub wniosek pracownika socjalnego może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie o którym mowa w * 1 w całości lub w części, jeżeli stanowiłoby to nadmierne obciążenie osoby lub rodziny lub niweczyło skutki udzielonej pomocy.

* 4. Kierownik MGOPS w Tucznie odstępuje od żądania zwrotu całości wydatków poniesionych na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w szkołach w przypadku rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty równowartości 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

* 5. Traci moc uchwała Nr VI/50/2003 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad zwrotu w części lub całości wydatków poniesionych przez gminę Tuczna na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

* 6.Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi MGOPS w Tucznie.

* 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

UCHWAŁA Nr XVII/ 25/04

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ), art. 50 ust 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, zm. Dz. U. Nr 99 poz. 1001 ) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

*1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej usługami przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom których dochód nie przekracza kwot określonych:

1) dla osób samotnie gospodarujących - kwoty określonej w art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej;

2) dla osób w rodzinie - kwoty określonej w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej

kwoty te zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy społecznej podlegają określonej weryfikacji.

*2.1 Osoby nie spełniające warunków określonych w *1 zwalnia się częściowo z odpłatności za usługi w zależności od posiadanego dochodu.

Wysokość zwolnienia określa załączniki nr. 1 do niniejszej uchwały.

*3. Podstawę do podjęcia decyzji o przyznaniu usług stanowi wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego określający niezbędny wymiar usług oraz okres na jaki powinny być przyznane.

*4. W decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług określonych w art. 50 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej określa się wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca albo przyznaje świadczenie nieodpłatnie oraz okres a także dzienny wymiar świadczenia, uwzględniający sytuację bytową i zdrowotną objętej nim osoby

* 5. Opłata za usługi wnoszona jest do kasy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do dnia 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usług przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

* 6 Traci moc uchwała Nr VIII/62/96 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

* 7 Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie.

* 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVII/ 25/04

Rady Miejskiej

w Tucznie

z dnia 30 września 2004 r.

1. Tabela odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych dla osób samotnie gospodarujących :

Dochód na osobę w złotych

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby samotnie gospodarującej

do 461

nieodpłatnie

462-635

5

636-785

8

786-885

15

886-935

30

936-985

60

986-1.085

90

powyżej 1.085

100

2. Tabela odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych dla osób w rodzinie :

Dochód na osobę w złotych

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla osób w gospodarstwach wieloosobowych

do 461

nieodpłatnie

462-635

10

636-785

15

786-885

25

886-935

40

936-985

70

986-1.085

100

powyżej 1.085

100

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 06-10-2004 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2004 10:46