Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie drogi gminnej Jamienko-Bronikowo


Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 139 z dnia 2005.07.07

POZYCJA 33039

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Tuczno: przebudowa drogi gminnej Bronikowo - Jamienko

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Tuczno, do kontaktów: Leszek Karasek, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2593351, fax 067 2593089, e-mail: umigtuczno@op.pl, www.tuczno.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi gminnej Bronikowo - Jamienko.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej od m. Bronikowo do m. Jamienko na całym odcinku drogi o dł. 1568 m.

Nawierzchnia jezdni o szer. 4- 4,60 m - bitumiczna z obustronnym poboczem o zmiennej szerokości 0,5 - 2,0 m i mijankami co 200 - 300 m. Zakres robót obejmuje również odtworzenie rowów odwadniających i ścinkę zawyżonego pobocza. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zamawiający posiada kompletną dokumentację projektową.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Lokalizacja - m. Bronikowo - Jamienko gm. Tuczno.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.40, 45.23.32.20, 45.23.32.23.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: 100 048 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.10.2005;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 8 000 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym względzie:

1. kierownik budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. kierownicy robót - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie stosowne do kierowanymi rodzajami robót o specjalności drogowej,

3. dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót w specjalności drogowej,

4. kadra kierowania robotami (kierownik budowy i kierownicy robót) musi posiadać:

- stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia)

- wpis na listę właściwej Okręgowej Izby

- a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.12.1995 r. - decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

3) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia i w tym względzie:

1. wykażą i udokumentują (referencje lub opinie lub listy polecające) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i o wartości nie mniejszej niż 1 wartości zamówienia każda,

2. dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia (niezbędne maszyny do prac ziemnych, rozściełarki masy bitumicznej, walce drogowe, środki transportu ciężarowego i dostawcze),

3. posiadają dostęp do wytwórni mas bitumicznych

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie i w tym względzie:

1. posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 30% wartości zamówienia

5) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku:

1. pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

2. wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

3. oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamieszają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a następnie składać ofertę muszą wykazać, że:

każdy z osobna:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie działalności objętej zamówieniem,

3. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej wspólnie muszą wykazać, że:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane)

2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym

3. dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia

4. posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia

przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że:

posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez zamawiającego.

Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunek nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia

1. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie i kierujący robotami posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy

2. Występują w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi

3. Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US)

4. Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości

5. Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a w stosunku do podmiotów zbiorowych sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie

6. Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

7. Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania warunku:

Spełnia / nie spełnia (bez znaczenia punktowego).

Warunek nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia

Posiadają niezbędny potencjał techniczny, dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.

a) posiadanie lub dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

b) dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania

Ocena spełniania warunku:

Spełnia / nie spełnia (bez znaczenia punktowego)

Warunek nr 3. Znaczenie warunku - 60%

Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Ocenie będą podlegać:

Ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia nie mniejszej niż wartości zamówienia każda

Sposób oceny spełniania warunku:

Warunek będzie oceniany w skali 0-100 pkt.

Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 1/2 wartości zamówienia każda.

Ocena warunku dokonywana będzie następująco:

Wykonawca, który wykaże się największą ilością wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówienia otrzyma 100 pkt, pozostali wykonawcy odpowiednio proporcjonalnie mniej.

Oceną wykonawcy za ten warunek będzie liczba pkt uzyskana wg zasady j.w. pomnożona przez współczynnik = 0,60

Warunek nr 4. Znaczenie warunku - 40%

Ocena sytuacji ekonomicznej

Sposób oceny spełniania warunku:

Ocenie podlegać będzie sytuacja ekonomiczna wykonawcy metodą wskaźników ekonomicznych.

Ocena sytuacji ekonomicznej dokonywana będzie w skali 0-100 pkt

Podstawą będą dane uzyskane ze sprawozdania finansowego F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku do końca 2004 r.

Ocena metodą wskaźników i skala punktowa:

1. Wpf (wsk. bieżącej płynności finansowej) - 0-40 pkt

aktywa obrotowe (dział 2, pkt 18) / zobowiązania krótkoterminowe (dział 3 poz. 9)

2. Wr (wsk. rentowności przedsiębiorstwa) - 0-20 pkt

Zysk netto (dział 1, poz. 64) / przychody netto (dział 1a, poz. 01)

3. Wbz (wsk. bieżacy zadłużenia) - 0 - 40 pkt

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (dział 3, poz. 01) / aktywa obrotowe i trwałe 9daział 2, poz. 18 i 19)

Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na zasadzie proporcji matematycznej. Oceną będzie suma uzyskanych punktów za poszczególne elementy oceny, która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,40

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w pkt 2, zamawiający wymaga złożenia do wniosku następujących oświadczeń i dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uprawniające do występowania w obrocie prawnym wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej musi posiadać adnotację właściwego organu wydającego to zaświadczenie o aktualności zapisów - dokonaną w terminie jw.

3. Informacja Banku prowadzącego rachunek podstawowy wykonawcy zawierająca dane o stanie środków własnych lub zdolności kredytowej, z podaniem wysokości kwoty kredytu, wystawiona nie wcześniej niż niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. Z informacji ma jednoznacznie wynikać zdolność finansowa.

4. Zaświadczenia o nie zaleganiu, zwolnieniu, odroczeniu (lub rozłożeniu na raty zaległych płatności) płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne wystawione przez właściwy terenowo oddział Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wystawione nie wcześniej niż niż 3 miesiące licząc od daty wystawienia do dnia składania wniosku.

5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od daty wystawienia do dnia składania ofert.

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od daty wystawienia do dnia składania ofert.

7. Oświadczenie czy w stosunku do wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

8. Wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartości zamówienia każde.

Wykaz powinien zawierać:

- nazwę i adres zamawiającego,

- rodzaj wykonanych robót, które odpowiadają robotom będącym przedmiotem zamówienia,

- termin ich rozpoczęcia i zakończenia,

- wartość robót.

9. Opinie inwestorów, użytkowników obiektów, które wymieniono w wykazie.

10. Polisa ubezpieczeniowa wykonawcy potwierdzająca ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Wykaz przewidywanej do realizacji tego zamówienia kadry kierowniczej uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz kopiami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby i wg potrzeby decyzję o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

12. Imienny wykaz osób wraz z informacją na temat kwalifikacji tych osób (specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia).

13. Wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.

14. Oświadczenie o posiadaniu dostępu do wytwórni mas bitumicznych.

15. Sprawozdanie finansowe na druku F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe za okres od początku do końca 2004 r. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez okres krótszy - ww. dokument o sytuacji finansowej za ten okres.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 5.

Zamawiający zaprosi nie więcej niż 5 wykonawców, którzy uzyskali największe ilości punktów za spełnianie warunków Nr 3 i Nr 4

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.08.2005 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Wniosek do ZPORR Nr: Z/2.32/III/3.1/320/05.

2) Data wysłania ogłoszenia: 28.06.2005.

xxmTuczno

xxzGmina Tuczno

xxwzachodniopomorskie

xxrB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-07-2005 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:36