Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzaliny - Gmina Tuczno

 

 

 

Znak:340/1/1/2004

 

0x08 graphic
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją na str. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zamawiający:

 

a) pełna nazwa zamawiającego

 

Burmistrz Tuczna

 

 

 

b) REGON: |__0_|_0__|_0_|_5__|_3__|_0__|_7__|_7__|_0__|

 

 

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

 

 

 

78 - 640, Tuczno ,zachodniopmorskie, wałecki

 

 

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu

 

Wolności , 6/7

 

 

 

e) internet: http: umig tuczno@onet .pl e-mail: umigtuczno@op.pl

 

 

 

f) numer kierunkowy 067

 

 

 

tel. 259 33 51 faks 259 30 86

 

 

 

 

 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

 

 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzaliny - gmina Tuczno.

 

 

 

 

 

 

 

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT)

 

 

 

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

Nr |___|___|___| rok wydania |___|___|___|___| poz. |___|___|___|___|___|___|

 

W tygodniku pojezierze Wałeckie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.tuczno.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wTucznie w dniu 02-02-2004r

 

z wolnej ręki negocjacji z zach. konkurencji zapytania o cenę

 

PKWiU: |___|___| . |___|___| . |___| przedmiotu zamówienia

 

5) - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi -------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Oznaczenie oferty częściowej: -----------------------------------------

 

 

 

7) Dane o ofertach:

 

a) liczba złożonych ofert: 2 b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta: -------------------

 

 

 

8) Ceny ofert:

 

a) cena najtańszej oferty : 54 900 zł b) cena najdroższej oferty : 64 050

 

 

 

 

 

0x08 graphic
- wybrano ofertę (9 a) lub - przetarg unieważniono (9b)

 

 

 

9a) Wybrano następującą ofertę:

 

 

 

a) firma: arc urbanistyka, architektura mgr inż. Marcin Piotr Radeberg , ul. Roosevelta 9/29

 

 

 

b) REGON: |__5_|_7__|_0__|_8__|_7__|_3__|_8__|_1__|_5__|

 

 

 

c) kod, miejscowość, województwo , powiat:

 

 

 

64 - 920 ,Pił, wielkopolskie , pilski

 

 

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

 

Roosvelta , 9 , 29

 

 

 

e) internet: http:// ___________________________________ e-mail: __________@_________________

 

 

 

f) numer kierunkowy 0 67

 

 

 

tel. 213 53 47 faks________________________________

 

 

 

Cena wybranej oferty: 54 900 zł. słownie: pięćdziesiąt cztery tyś.dziewięćset zł.

 

 

 

w tym VAT: 9 900 zł. słownie:dziewięć tyś dziewiąćset zł 00/100

 

 

 

9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 27 b ust.1 ustawy):

 

 

 

- w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,

 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 

- zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

 

 

 

 

Tylko do wiadomości Urzędu Zamówień Publicznych:

 

 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Urzędem w sprawie publikacji ogłoszeń:

 

- imię i nazwisko Leszek Karasek

 

- telefon 067 259 33 51

 

- e-mail umigtuczno@op.pl

 

Burmistrz Tuczna

 

Teresa Łuczak

 

___________________________

 

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

Użyte w formularzu określenie „ustawa” oznacza ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (DZ.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664).

 

Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ustawie oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14a ust. 6 pkt 1 ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odmówi na podstawie art. 14a ust.3 ustawy zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

 

Instrukcja wypełniania druku ZP-150

 

Wypełniony formularz należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych tylko jeden raz: pocztą, faksem lub za pomocą kuriera.

 

Formularz należy wypełnić maszynowo (lub na komputerze). Rubrykę, w której nie wpisuje się żadnych danych, należy przekreślić. Jeżeli przewidziano pola wyboru, należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola.

 

Daty należy wypełniać w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

 

Znak sprawy: oznaczenie nadane przez zamawiającego dla identyfikacji danego postępowania należy wpisać na każdej stronie formularza.

 

Punkt 1

 

Numer REGON należy wpisać za pomocą 9 cyfr.

 

Punkt 4

 

Należy podać rok, nr Biuletynu i pozycję, gdzie opublikowano ogłoszenie o wszczęciu postępowania. Jeśli postępowanie prowadzono w trybie z wolnej ręki , negocjacji z zachowaniem konkurencji lub zapytania o cenę należy zaznaczyć odpowiednie pole i wpisać kod PKWiU przedmiotu zamówienia. PKWiU należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 1997 r. Nr 42 poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 94 ). PKWiU należy wpisać za pomocą 5 znaków.

 

Punkt 5

 

Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik, wpisać liczbę zadań, które opisano w ogłoszeniu o przetargu wszczynającym to postępowanie. Stronę 2 formularza należy powielić w ilości odpowiadającej liczbie zadań.

 

Punkt 6

 

Należy wypełnić tylko wtedy, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , z oznaczeniem zadania, np. „Zadanie 1”, „Punkt 8”. Należy wpisać ceny najtańszej i najdroższej spośród ważnych i ocenianych ofert.

 

Punkty 7 i 8

 

Punktów 7 i 8 nie wypełnia się w przypadku prowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki.

 

Punkty 8 i 9a

 

Cena uwzględnienia podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz podatkiem akcyzowym

 

Punkt 9a i 9b

 

Należy wypełnić stosownie do tego, czy postępowanie zakończyło się wyborem oferty (9a) czy unieważnieniem (9b).

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

 

Znak sprawy :

 

DRUK ZP-150

 

 

 

 

 

strona 1

 

 

 

 

 

Znak sprawy :

 

DRUK ZP-150

 

 

 

 

 

 

 

DRUK ZP-150

 

 

 

 

 

strona 4

 

 

 

 

 

Urząd Miejski

 

w Tucznie

 

ul. Wolności 6

 

78-640 Tuczno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-03-2004 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Kubisz 06-02-2018 11:30