Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont konserwatorski Kościoła Filialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Strzalinach


 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający :

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Tucznie

Reprezentowana przez:

PROBOSZCZA PARAFII

UL. MONIUSZKI 1 , 78-640 TUCZNO

TEL. (067)259 30 22, FAX: (067) 259 30 89

e-mail : umigtuczno@op.pl

2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

3. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.tuczno.pl- zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Leszka Karasek w Urzędzie Miejskim w Tucznie przy ul. Wolności 6, pok. Nr 2, w dniach roboczych od godziny 7.00 - 15.00, lub faxsem nr (067) 259 3089 lub telefoniczne (067) 259 33 51

SIWZ wydawana jest nieodpłatnie.

Dokumentacja projektowa udostępniana jest nieodpłatnie. Udostępnienie dokumentacji projektowej może nastąpić na wniosek wykonawcy lub odbiór osobisty za kaucją.

5. Przedmiot zamówienia : Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45.45.30.00.-7

„REMONT KONSERWATORSKI KOŚCIOŁA FILIALNEGO p.w.

NAWIEDZENIA N.M.P. w STRZALINACH”

 

Zakres zadania :

  1. Wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą łat wraz z obróbką blacharską.

  2. Impregnacja konstrukcji drewnianej.

  3. Wzmocnienie fundamentów.

  4. Remont tynków wewnętrznych.

  5. Remont zewnętrznej elewacji drewnianej

Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera projekt budowlany, opisy techniczne, przedmiary robót.

6. Termin wykonania zamówienia - 20 październik 2006r

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki oraz złożą wymagane oświadczenia i dokumenty :

  1. posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS.

  1. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i wykonali przynajmniej jedną robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia co potwierdzą oświadczeniem własnym

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co potwierdzą oświadczeniem własnym

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, co potwierdzą oświadczeniem własnym

9. Wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert :

- cena wykonania zamówienia = 100 %.

11. Oferty należy składać do dnia 31.08.2006r do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego , pok. nr 7

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2006r o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej.

13. Termin związania ofertą - do 30 dni licząc od dnia składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

 

15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, protestów oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazująfaksem -na numer

(067) 259 30 89

PROBOSZCZPARAFII

ks. Jan Jonasz

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 22.08. 2006r

Zdjęto z tablicy ogłoszeń : ………….08. 2006r

Zamieszczono na stronie internetowej : dnia : 22.08.2006r

Zamieszczono na portalu internetowym UZP: 22.08.2006r

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.doc 2006-08-22 15:14:52 29KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kosciol_Strzaliny.doc 2006-08-22 15:14:52 21KB 96 razy
2 Kosciol_w_Strzalinach.zip 2006-08-22 15:16:07 803,7KB 92 razy
3 decyzja_z_zal.zip 2006-08-22 15:16:55 22,9KB 87 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaznieniu_post._na_remont_konserwatorski_kosciola_w_Strzalinach.tif 2006-09-01 13:55:27 84,7KB
2 Remont_konserwatorski_-_wynik_postepowania.jpg 2006-09-05 13:19:11 138,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-08-2006 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-08-2006 15:14