Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 kwietnia 2021 Maciej Kubisz 2021-04-15 15:31:37
Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 kwietnia 2021 Maciej Kubisz 2021-04-15 15:30:22
Uchwała NR XXII.134.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Tuczna sprawozda-niu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Maciej Kubisz 2021-04-15 13:08:11
Komunikat Nr 1/2021 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 14 kwietnia 2021 r. - informacja o datach i godzinach pełnienia dyżurów Maciej Kubisz 2021-04-14 15:09:55
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 14 kwietnia 2021 r.w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, w wyborach przedterminowyc Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r. Maciej Kubisz 2021-04-14 14:43:18
Uchwały Nr 1 i 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 14 kwietnia 2021 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, powołanej do przeprowadzenia przedterminowych Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r. Maciej Kubisz 2021-04-14 14:41:10
Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 7 kwietnia 2021 r., zmieniające zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.662.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze zm. Magdalena Jeż 2021-04-14 13:34:11
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Maciej Kubisz 2021-04-14 11:16:51
Uchwała Nr 350/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Maciej Kubisz 2021-04-14 10:08:34
Przedterminowe wybory Burmistrza Tuczna zarządzone na dzień 16.05.2021 Maciej Kubisz 2021-04-14 10:08:19
Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2021 r., zmieniające Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistza Tuczna z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez Tuczno w ramach Programu priorytetowego 2.4 Gospodarka o oboegu zamkniętym w gminie - program pilotażowy ze zm.. Magdalena Jeż 2021-04-13 15:26:36
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Maciej Kubisz 2021-04-13 13:44:13
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Maciej Kubisz 2021-04-13 13:44:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów wspóldziałających Joanna Zagiczek 2021-04-12 13:27:17
Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca" Joanna Zagiczek 2021-04-12 13:25:07
Postanowienie Nr 44/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w wyborach przedterminowych Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 16 maja 2021r. Maciej Kubisz 2021-04-09 09:36:29
Postanowienie Nr 43/2021 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie Maciej Kubisz 2021-04-09 09:36:15
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tucznie okręg 7 - 09.05.2021 Maciej Kubisz 2021-04-09 07:36:59
Link do strony KBW Koszalin dot. wyborów przedterminowych Maciej Kubisz 2021-04-09 07:36:34
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Joanna Zagiczek 2021-04-08 10:09:27
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Joanna Zagiczek 2021-04-08 10:06:01
Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2021 rok w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok Magdalena Jeż 2021-04-07 11:01:31
rok 2020 Maciej Kubisz 2021-04-07 10:14:13
Zarzadzenie Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy Tuczno, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok Magdalena Jeż 2021-04-07 10:06:24
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2021 roku - informacja o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Maciej Kubisz 2021-04-07 09:19:45
obwieszczenie o zakończeniu postępowania Joanna Zagiczek 2021-04-02 08:57:03
Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2021roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Magdalena Jeż 2021-03-31 11:57:41
Informacja przedstawiajaca sprawozdanie z rocznego wykonania budzetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok Magdalena Jeż 2021-03-31 11:05:33
rok 2020 Magdalena Jeż 2021-03-31 10:09:38
Sesja nr XXV Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 marca 2021 Maciej Kubisz 2021-03-30 14:03:13
Sesja nr XXV Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 30 marca 2021 Maciej Kubisz 2021-03-30 14:02:27
Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok Magdalena Jeż 2021-03-30 13:37:53
Zarządzenie nr 69/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających Maciej Kubisz 2021-03-29 14:53:17
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych w związku z podjęciem inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania Burmistrza Tuczna przed upływem kadencji przedłożonego Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie III przez pełnomocnika Inicjatora Referendum Maciej Kubisz 2021-03-29 14:45:59
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych w związku z podjęciem inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania Burmistrza Tuczna przed upływem kadencji przedłożonego Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie III przez pełnomocnika Inicjatora Referendum Maciej Kubisz 2021-03-29 14:45:31
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Anna Tkacewicz 2021-03-29 13:53:01
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybie podstawowym na podstawie : art. 275 pkt 1 ustawy dla zadania : " Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno " w formule zaprojektuj i wybuduj Magdalena Jeż 2021-03-29 12:48:46
Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2020 rok Magdalena Jeż 2021-03-29 12:27:19
"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczno - Gmina Tuczno" w formule zaprojektuj i wybuduj Anna Tkacewicz 2021-03-29 10:25:37
Informacja z konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuczno na lata 2021 - 2030 Magdalena Jeż 2021-03-26 11:58:51