Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/70/2007


 

Uchwała Nr XII/70/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 13 listopada 2007r.

 

 

 

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 884, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

  1. Przy sprzedaży z:

- samochodu innego niż osobowy wraz z przyległym terenem - 40,00 zł

- samochodu innego niż osobowy - 35,00 zł

- samochodu osobowego - 30,00 zł

2. Przy sprzedaży w innej formie:

- stołu umocowanego na stałe (plac targowy) - 30,00 zł

- stolika rozkładanego (jeden stolik) - 25,00 zł

- łóżka polowego (jedno łóżko) - 25,00 zł

- namiotu (jednego namiotu) - 30,00 zł

 

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka

opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

 

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest

sprzedaż.

 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent upoważniony przez Burmistrza Tuczna.

 

§ 5. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10%

zainkasowanej kwoty.

 

§ 6. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją do kasy Urzędu Miejskiego w

Tucznie w dniu, w którym została ona zainkasowana.

 

§ 7. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych produktów rolno-spożywczych z

terenu gminy.

 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

 

§ 9. Traci moc uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Tucznie w dnia 07 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej w 2007r. (Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2457).

 

 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy

ogłoszeń Gminy Tuczno.

 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od

1 stycznia 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XII/70/2007r. Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej.

 

Zgodnie z art.19, pkt.1 lit. a i pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r, Nr 121, poz 844 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z Monitora Polskiego z 2007. Nr 47, poz. 557 w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2007 r. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek opłaty targowej, które w rozumieniu Rady spowodują wpływy z opłaty targowej do budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-11-2007 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 20-11-2007 09:14