Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/77/2007


Uchwała Nr XIII/77/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

W sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zmianami) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XIII/77/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

 

z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały jest mowa o:

1) „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) „organizacjach pozarządowych” — rozumie się przez to także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do

Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,

3) „samorządzie” rozumie się przez to Gminę — Tuczno,

4) „programie współpracy” — rozumie się przez to program, którym mowa w § 1 uchwały,

 

 

ROZDZIAŁ II

KIERUNKI I ZASADY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

 

 

§ 2

 

Gmina Tuczno będzie prowadzić działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania samorządu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym jej zadaniom.

 

§ 3

 

Współpraca odbywać się będzie na zasadach: pomocy, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

§ 4

 

Rada Miejska zapewni w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadań samorządu przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

ROZDZIAŁ III

FORMY I TRYB WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI

 

§ 5

Współpraca w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 1 może się odbywać w formach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, a także poprzez:

1) udzielanie pomocy w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji,

2) udzielanie pomocy w pozyskaniu pomieszczeń/terenów z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizacje,

3) udostępnianie lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte.

4) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

5) organizowanie konsultacji i szkoleń,

6) promocji działalności organizacji, zwłaszcza w środkach masowego przekazu,

7) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali loka1ne ogólnopolskiej i międzynarodowej.

 

 

 

§ 6

 

Samorząd zlecać będzie realizację zadań, o których mowa w § 4 uchwały, w trybie określonym w Dziale II, Rozdział 2 ustawy.

§ 7

 

Do dnia 30 listopada 2007 r. Rada Miejska określi zadania oraz środki finansowe na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań samorządu na rok następny.

 

§ 8

 

Do 10 lutego 2008r. Burmistrz Tuczna ogłosi otwarty konkurs ofert lub inny tryb zlecania, przewidziany w odrębnych przepisach, na realizację zadań samorządu.

 

§ 9

 

Ze strony samorządu współpracę z organizacjami pozarządowymi realizują:

1) Rada Miejska,

2) merytoryczne Komisje Rady Miejskiej w Tucznie,

3) Burmistrz Tuczna,

4) pracownicy Urzędu Miejskiego i pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki,

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5) kierownicy innych jednostek organizacyjnych Gminy.

 

§ 10

 

Burmistrz Tuczna przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu do

30 kwietnia 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/77/2007
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia
28 grudnia 2007r.


W sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku.Program współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa oraz określa reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.

Działalność oraz zaangażowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w sferze realizacji zadań publicznych jest istotą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Przygotowany Program współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi wyraz zaangażowania samorządu Gminy Tuczno w stworzenie optymalnego planu współpracy na zasadach: suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie swoich mieszkańców w działalności społecznej, należy podjąć powyższą uchwałę.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-01-2008 08:58