Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/78/2007


 

Uchwała Nr XIII/78/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) i art. 10 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz.1485 ze zmianami) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok jak w załączniku Nr1 do niniejszej Uchwały.

 

2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 jak w załączniku Nr2 do niniejszej Uchwały.

 

3. Uchwala się Preliminarz wydatków planowanych z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2008 jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r.

 

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/78/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

 

 

 

 

Art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Dokumentem, który oprócz ustawy jest prawną podstawą podejmowanych działań to Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie uchwalany przez Radę Gminy. Obowiązek jego uchwalenia wynika z art. 41 ust. 2 w/w ustawy.

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomani należy do zadań własnych gminy, realizacja zadań w tym związanych odbywa się na podstawie w/w ustawy oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, który corocznie jest zobowiązana uchwalać Rada Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/78/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2008

 

Wstęp

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w oparciu o założenia ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Zgodnie z w/w ustawą organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu.

 

Przedstawiony poniżej program działań stanowi kontynuację poprzednich programów ,ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

-uwzględnienie problematyki przemocy w rodzinie, związanej z nadużywaniem alkoholu,

-stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży,

-konsekwentne egzekwowanie prawa dotyczącego alkoholu.

 

Główne cele i założenia programu

Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w różnych obszarach polskiej rzeczywistości. Brak jest możliwości ich całkowitej eliminacji, ale można w dużej mierze zmniejszyć ich rozmiary oraz dotkliwość.

 

Podstawowym celem programu jest stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, zapobieganie powstania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.

 

Podstawowe cele programu

 

 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganie używania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa nt. problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

 3. Budowanie skutecznych form kontroli społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkohol.

 4. Zwiększenie skuteczności dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin.

 

Cele te można osiągnąć poprzez:

 1. Ograniczenie dostępności alkoholu

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty gospodarcze warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,

-analizę i ocenę kierunków rozwoju sieci sprzedaży napojów alkoholowych,

-ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez niepełnoletnich.

 

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej oraz rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży

- kontynuowanie działalności istniejących świetlic socjoterapeutycznych,

-systematyczne doposażanie świetlic socjoterapeutycznych zależnie od aktualnych potrzeb wynikających z programu terapeutycznego,

-realizację programów profilaktycznych,

-prowadzenie zajęć dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum z zakresu profilaktyki i uzależnień tj. promocji zdrowego stylu życia, asertywności, sposobów odreagowania napięć bez stosowania środków odurzających- pedagog szkolny,

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem z zakresu profilaktyki uzależnień,

-wspieranie różnych form działalności sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży- działań służących promowaniu zdrowego trybu życia, rozwijaniu prawidłowych relacji społecznych, identyfikacji z prawidłowymi wzorami osobowymi,

- organizowanie okolicznościowych imprez dla dzieci, związanych z edukacją prozdrowotną i profilaktyką uzależnień,

- wspieranie zainteresowań, uczącej zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego, kształcącej prawidłowe relacje osobowe i podstawy społeczne.

 

 1. Zwiększenie dostępności terapii i profilaktyki dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin poprzez:

a) dalsze współprowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy Poradni Zdrowia Psychicznego

w Wałczu czynnego dwa razy w tygodniu dla:

- uzależnionych

- współuzależnionych,

- ofiar przemocy w rodzinie,

 

b)dalsze prowadzenie raz w miesiącu zajęć psychoterapeutycznych w zakresie indywidualnej i grupowej psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia w Punkcie Konsultacyjnym w Tucznie,

Zadania Punktów:

-udzielanie wsparcia psychospołecznego, porad terapeutycznych, socjalnych, prawnych

- utrzymanie kontaktu z osobami zagrożonymi- ofiarami przemocy, terapia wspierająca,

-,,pilotowanie” problemów wymagających dalszego skierowania do właściwych instytucji (Policja, Prokuratura,MGOPS, i innych),

-przeprowadzanie rodzinnych sesji interwencyjnych,

- kierowanie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi do świetlic socjoterapeutycznych, innych zajęć pozalekcyjnych,

- kierowanie do poradni specjalistycznych ( Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna) osób wymagających szczególnej pomocy,

-współpraca z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi ,MGOPS w zakresie koordynacji i udzielenia właściwej opieki i pomocy osobom i rodzinom,

- prowadzenie grupy samopomocowej dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie,

- prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

c) finansowanie punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na terenie Zespołu Szkół w Tucznie w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnej adresowanej do dzieci i młodzieży,

 

d) refundację kosztów dojazdów do zakładów leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu, refundacja kosztów implantacji ,,DISULFIRAMU”

 

 1. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązaniu problemów w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych poprzez:

- dofinansowanie działalności placówek zajmujących się profilaktyką i terapią osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

-refundację kosztów szkoleń dla różnych służb i zawodów stykających się w swojej pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz dla członków komisji z zakresu pracy z problemami alkoholowymi i profilaktyki uzależnień.

 

 1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zasady wynagradzania jej członków:

 

Zadania Komisji:

 

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie lecznictwa

odwykowego, tj. przeprowadzania rozmów z wnioskodawcami uczestnikami postępowania,

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, przeprowadzanie interwencji

środowiskowych, kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

kierowanie wniosków do sądów,

 • współpraca z pełnomocnikiem do spraw realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • prowadzenie kontroli reklam alkoholu i współpraca z Prokuraturą w tym zakresie,

 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej,

 • podejmowanie inicjatyw z zakresu potrzeb ograniczenia dostępności do alkoholu.

 

W Gminie Tuczno działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjująca sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmująca czynności mierzące do orzekania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie lecznictwa odwykowego.

 

Za udział w posiedzeniu członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym wynagrodzenie jest naliczane.

 

Wynagrodzenie powyższe wypłacane jest każdorazowo na podstawie umowy zlecenia.

 

 1. Realizacja programu będzie opierała się o uchwalony budżet Gminy Tuczno.

 

Środki na realizację zadań wynikających z uchwały pochodzić będą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/78/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

 

Wstęp

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o założenia ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Zgodnie z ww ustawą organy jednostek samorządu terytorialne są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania narkomanii poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, oświatoweo - wychowawczej i zdrowotnej.

 

Główne cele i założenia programu

 

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Cel ten będzie realizowany w takich obszarach jak:

 • profilaktyka,

 • leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych,

 • ograniczenie podaży,

 • badania i monitoring.

 

Podstawowe cele programu

 

 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

 3. Budowanie skutecznych form kontroli społecznej nadszkodliwymi formami postępowania osób używających narkotyki.

 4. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin.

 

Cele te można osiągnąć poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej:

 

- uwzględnienie problematyki uzależnień w lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

- wspieranie szkół w rozwijaniu działań profilaktycznych, wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych,

- edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży w utrzymania abstynencji od środków psychoaktywnych,

- wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców,

- upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjno z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.

 

 1. Zwiększenie dostępności terapii i profilaktyki dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin:

- ułatwienie osobom uzależnionych dostępu do pomocy profesjonalnych placówek odwykowych i środowisk wzajemnej pomocy,

- budowanie wzajemnej akceptacji społecznej, które częściowo ograniczają dostępność i zmniejszają swobodę konsupcji narkotyków,

- kontynuacja działalności świetlic socjoterapeutycznych,

- wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych.

 

 1. Zapobieganie negatywnym następstwom używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych:

- zwiększenie skuteczności interwencji prawno - administracyjnej wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodzin powodowanych używaniem narkotyków,

- zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej,

- współpraca z kuratorami sądowymi sprawującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu.

 

 1. Realizacja programu będzie się opierała w oparciu o uchwalony budżet Gminy Tuczno. Jednostką realizującą będzie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Środki na realizację zadań wynikających z uchwały pochodzić będą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/78/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

Preliminarz

wydatków planowanych z wpływów za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2008

Przychody planowane: - 73.000,-

Wydatki planowane: - 73.000,-

1. Dalsza współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Wałczu - 5.316,-

 

2. Zakupienie spektaklu teatralnego związanego z edukacją prozdrowotną

i profilaktyką uzależnień - 2.000,-

 

3. Zajęcia pozalekcyjne - 5.000,-

 • Szkoła Podstawowa Marcinkowice - 1.000,-

 • Szkoła Podstawowa Płociczno - 1.000,-

 • Zespół Szkół w Tucznie - 3.000,-

 

4. Refundacja kosztów dojazdu do zakładu leczenia dla osób

uzależnionych od alkoholu oraz zwrotów kosztów dojazdu osób

prowadzących terapię grupową na terenie gminy oraz refundacja

kosztów dokonania zabiegów implantacji „DISULFAMIRU” oraz

osób niepełnosprawnych na rehabilitację - 3.500,-

 

5. Wynagrodzenie za pracę społeczną z młodzieżą (opiekunowie świetlic

socjoterapeutycznych, nauka tańca) oraz terapia indywidualna i grupowa - 30.500,-

 

6. Dalsze finansowanie punktu konsultacyjnego Poradni

Psycholoczno - Pedagogicznej na terenie Zespołu Szkół w Tucznie

(2 pracowników, tj. pedagog i psycholog w zależności od potrzeb dzieci

i młodzieży), dla dzieci i młodizeży z rodzin patologicznych i niewydolnych

wychowawczo, o niskim ststucie społecznym - 5.000,-

 

7. Zapobieganie narkomanii i organizowanie różnych form, profilaktyki

w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 1.500,-

8. Zorganizowanie imprez okolicznościowych w świetlicach - 10.000,-

socjoterapeutycznych

 

9. Szkolenia i posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych wraz z kosztami badań i opinii Biegłych w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu - 5.000,-

 

10. Systematyczne doposażenie świetlic socjoterapeutycznych - 5.184,-

 

RAZEM: - 73.000,-

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-01-2008 08:59