Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/79/2007


Uchwała Nr XIII/79/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt. 15, w związku z art. 7, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami)- Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

  1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Tuczno w wysokości 2,04 zł/m3 + VAT

  2. Opłatę abonamentową w wysokości 1 zł miesięcznie + VAT od odbiorców okresowo korzystających z urządzeń wodociągowych, będących właścicielami domków letniskowych, ośrodków wypoczynkowych, lokali gastronomicznych i placówek usługowych, którzy nie posiadają stałego zameldowania na terenie gminy.

§ 2

Zatwierdza się:

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tuczno w wysokości:

  1. Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tuczno w wysokości 3,56 zł/m3 + VAT

  2. Opłatę abonamentową w wysokości 4,00 zł miesięcznie + VAT od odbiorców okresowo korzystających z urządzeń kanalizacyjnych, będących właścicielami domków letniskowych, ośrodków wypoczynkowych, lokali gastronomicznych i placówek usługowych, którzy nie posiadają stałego zameldowania na terenie gminy.

§ 3

Taryfy określone w § 1 i § 2 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od 1 lutego 2008r. do 31 stycznia 2009r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach w Urzędzie Miejskim w Tucznie oraz ZGK i M w Tucznie w terminie 7 dni od dnia podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/79/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Na podstawie art. 24, ust 2 i 4 ustawy z dnia 7.06.2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858), zwanej dalej ustawą. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie dnia 20.11.2006r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 1.02.2008r. do dnia 31.01.2009r., na terenia Gminy Tuczno i złożony został w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24, ust. 4 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz Miasta i Gminy ustalił, że ZGK i M Opracował taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

W szczególności taryfy zawierają określenie zgodnie z ww. przepisami wysokości cen i stawek opłat wynikające z prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat określone przez Przedsiębiorstwo w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, które wynikają z:

- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Zakładu.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania zasadne jest podjęcie uchwały w wersji przedłużonego projektu.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-01-2008 08:59