Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/82/2007


Uchwała Nr XIII / 82 / 2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /,

Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

 

§ 1 

 

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, samorządowej instytucji kultury, pracownicy Urzędu Miejskiego, Sołtysi, Radni, przedstawiciele samorządu mieszkańców, przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski i projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu.

 

§ 2

 

Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1 opracowywane są z uwzględnienieniem w szczególności:

 1. Przewidywanego wykonania budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy.

 2. Stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego.

 3. Prognozowanych cen w roku budżetowym.

 4. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

§ 3

 1. Skarbnik Gminy w oparciu o dostarczone materiały i wnioski, uwzględniając wszystkie źródła dochodów własnych, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa i udziałów w podatku dochodowym, sporządza zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, zabezpieczając niezbędne środki na podstawowe zadania bieżące i spłatę zobowiązań przypadających w danym roku i przedkłada je Burmistrzowi Tuczna do 30 października.

 2. Skarbnik Gminy na podstawie wniosków Burmistrza Tuczna wynikających z analizy wersji wstępnej projektu budżetu opracowuje i przedkłada Burmistrzowi w terminie do 10 listopada projekt budżetu.

 3. Projekt budżetu z objaśnieniami, prognozą długu oraz informację o stanie mienia komunalnego, Burmistrz przedkłada do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

 4. Burmistrz Tuczna umożliwia zapoznanie się z projektem uchwały budżetowej mieszkańcom przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tuczno i udostępnienie do wglądu w formie papierowej w Biurze Rady Miejskiej.

 5. Burmistrz w ciągu 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej, przekazuje informację podległym jednostkom do opracowania projektów planów finansowych.

 6. Jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych o których mowa w ust. 5 nie później jednak niż do 22 grudnia.

 

§ 4

I. Projekt uchwały budżetowej określa:

 1. Prognozowane dochody i wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów

 2. Źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

 3. Przychody i rozchody budżetu.

 4. Dotacje inne przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań gminy.

 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 6. Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

 7. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych.

 8. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 11. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych.

 12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.

 13. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych.

 14. Zakres i kwoty dotacji celowych.

 15. Upoważnienia dla Burmistrza Tuczna do zaciągania zobowiązań :

a/ na dofinansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

II. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:

1. Upoważnienie dla Burmistrza Tuczna do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji

papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego

deficytu budżetu.

2. Upoważnienie dla Burmistrza Tuczna do dokonywania zmian w budżecie, w

zakresie określonym w art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych.

3. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy.

 

III. W projekcie budżetu mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna.

IV. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Tuczna dołącza objaśnienia, które

obejmują:

 1. Omówienie planowanych dochodów.

 2. Omówienie planowanych wydatków.

 1. Omówienie przychodów i wydatków funduszy celowych.

 2. Omówienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych.

V. Wraz z projektem budżetu Burmistrz Tuczna przedkłada:

1. Informację o stanie mienia komunalnego w szczegółowości określonej w art.180

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

 1. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

 

§ 5

 

1.    Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miejskiej.

2.    Komisje Rady Miejskiej w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których formułowane są opinie o projekcie budżetu. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego finansowania.

3.    Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania w terminie do 10 grudnia ostatecznej pisemnej opinii o projekcie budżetu.

 

§ 6

 

1.     Komisja Spraw Społecznych i Budżetu sporządza opinię na piśmie o projekcie budżetu i przekazuje Burmistrzowi Tuczna, który po zapoznaniu się z treścią nanosi w terminie 7 dni poprawki do projektu budżetu.

2.     Wnioski Komisji Spraw Społecznych i Budżetu nie uwzględnione w projekcie budżetu wymagają uzasadnienia Burmistrza Tuczna.

 

 

§ 7

 

Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnych przypadkach do 31 marca roku budżetowego.

 

 

§ 8

Traci moc Uchwała Nr IX/66/03 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: procedury tworzenia i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

 § 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XIII / 82 /2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym obliguje Radę Miejską w Tucznie do sporządzenia procedury uchwalania budżetu.

Procedurę uchwalania budżetu oparto głównie o przepisy prawne ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-01-2008 09:00