Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/86/2007


Uchwała Nr XIII/86/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno, uchwalonego Uchwałą Nr II/13/96 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 4 marca 1996 r., zwanej dalej zmiana studium.

§ 2. 1. Celem zmiany studium jest:

1) dostosowanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno do wymogów przepisów art. 10 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) uzupełnienie problematyki studium o zagadnienia dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych.

2. Zmiana studium dokonana zostanie w obszarze części gminy Tuczno wyznaczonym granicami na załączniku graficznym do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tuczno.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały XIII/86/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno.

 

 

Burmistrz Tuczna otrzymał wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno. Przedmiotem wniosku są tereny rolne w rejonie wsi Jeziorki Wałeckie, na których inwestor chciałby wybudować farmę wież elektrowni wiatrowych. Biorąc pod uwagę fakt, że przed złożeniem ww. wniosku Rada Miejska w Tucznie stwierdziła konieczność zmiany studium uchwałą Nr XXXIV/131/2006 z dnia 27 września 2006 roku, a następnie podjęła w dniu 27 lutego 2007 roku uchwałę nr VI/35/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium dla obszaru całej gminy. Biorąc pod uwagę fakt możliwego szybszego wykonania projektu zmiany studium dla mniejszego obszaru, przewidywanego do lokalizacji farmy wiatrowej, konieczne stało się uchylenie uchwały nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 luty 2007 roku oraz podjęcie dwóch nowych uchwał i osobne prowadzenie procedury sporządzania zmiany studium dla obszaru w rejonie wsi Jeziorki oraz osobno dla pozostałej części terytorium gminy - pokazanego w załączniku do niniejszej uchwały. Z przyczyn proceduralnych niniejsza uchwała zawiera wolę Rady w zakresie obszaru całej gminy z wyłączeniem obszaru rozważanej lokalizacji farmy wiatrowej oraz przepisy uchylające uchwałę z lutego br., natomiast przystąpienie do sporządzania zmiany studium dla obszaru rozważanej farmy wiatrowej w rejonie wsi Jeziorki dokonane zostanie odrębną uchwałą.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-01-2008 09:47