Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/87/2007


Uchwała Nr XIII/87/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 9 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno, uchwalonego Uchwałą Nr II/13/96 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 4 marca 1996 r., zwanej dalej zmiana studium.

§ 2. 1. Celem zmiany studium jest:

1) dostosowanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno do wymogów przepisów art. 10 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) uzupełnienie problematyki studium o zagadnienia dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych.

2. Zmiana studium dokonana zostanie w obszarze części gminy Tuczno wyznaczonym granicami na załączniku graficznym do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/87/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno.

 

 

Burmistrz Tuczna otrzymał wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczno. Przedmiotem wniosku są tereny rolne w rejonie wsi Jeziorki Wałeckie, na których inwestor chciałby wybudować farmę wież elektrowni wiatrowych. Po wykonanej wizji lokalnej, wstępnie określono predestynowany obszar pod lokalizację wież elektrowni wiatrowych. Obecnie teren ten jest w użytkowaniu rolnym, a przeprowadzona wizja lokalna wykazała, iż lokalizacja na terenie przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszego projektu uchwały nie koliduje z żadnymi zaplanowanymi inwestycjami na terenie gminy. Wstępnie też ustalono, że lokalizacja w tym miejscu nie będzie oddziaływała negatywnie na sąsiadującą z przedmiotowym terenem istniejącą zabudowę mieszkaniową.

Rozpoczęcie i zakończenie inwestycji wybudowania farmy elektrowni wiatrowych przyczyni się do zwiększenia wpływów finansowych do budżetu gminy oraz może spowodować, w pewnym stopniu, wzrost zamożności mieszkańców gminy Tuczno. W szerszym kontekście, inwestycja ta przyczyni się do pozyskania ekologicznej energii, a co za tym idzie do ochrony środowiska.

Rada Miejska w Tucznie stwierdziła już konieczność zmiany studium uchwałą Nr XXXIV/131/2006 z dnia 27 września 2006 roku. Podjęta w dniu w dniu 28 lutego 2007 roku uchwała nr VI/35/2007 roku została uchylona odrębną uchwałą na dzisiejszej sesji, ponieważ ze względów formalnych zdecydowano się osobno prowadzić procedurę sporządzania zmiany studium dla wykazanego na załączniku graficznym obszaru oraz osobno dla pozostałej części terytorium gminy.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-01-2008 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-01-2008 09:50