Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie Nr 55 Burmistrza Tuczno


Zarządzenie Nr 55/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 10 grudnia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i szczegółowych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020), Burmistrz Tuczna zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustalam zasady (politykę) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenia Nr 5/96 Burmistrza Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie:

 1. Wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowych

 2. Ustalenia zakładowego planu kont

 3. Instrukcji dotyczącej inwentaryzacji.

z późn.zm.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2007 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 55/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 10.12.2007 r.

 

 

 

 

 

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie

 

CZĘŚĆ I

Ustalenia ogólne

 

§ 1

Zasady (politykę) rachunkowości opracowano na podstawie:

1) Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020).

§ 2

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- budżecie jednostki - oznacza to budżet gminy i urzędu miejskiego,

- kierowniku jednostki - oznacza to burmistrza gminy,

- księgowym - oznacza to skarbnika gminy.

 

§ 3

1.Urząd Miejski w Tucznie prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie a od 01.01.2007r. według systemu komputerowego.

2.System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opisy systemów informatycznych, zawierających

wykaz programów stanowi załącznik Nr 6 , natomiast przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez dostawcę programów.

3. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu jednostki służy plan kont, natomiast zmiany w stanie składników majątkowych i zobowiązań ujmowane są w księgach rachunkowych poszczególnych jednostek. Gminne jednostki i zakłady budżetowe stosują w tym celu plan kont dla jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych. Takie rozwiązanie powoduje, że kierownik jednostki (burmistrz gminy) prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania budżetu gminy (organu) i osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zaszłości gospodarczych zachodzących w jednostce (urzędzie gminy), jako jednostce budżetowej.

Sporządzane są również bilanse na różnych wzorach formularzy sprawozdawczych:

- budżetu gminy (organ),

- urzędu gminy (jednostka budżetowa),

- funduszy celowych.

 

§ 4

1. Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Z wyłączeniem kont zespołu 5 - „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” oraz kont zespołu 6 -„Rozliczenia międzyokresowe kosztów” należy traktować jako minimalną liczbę kont syntetycznych. Może być on ograniczony jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych, nie występujących w jednostce lub uzupełniony o konta niezbędne, zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi wykazu kont.

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu służy także wykaz kont analitycznych od pierwszego stopnia szczegółowości o treści spełniającej wymogi w zakresie informacji wyżej wymienionych. Pierwsze trzy znaki są numerami konta syntetycznego z planu kont.

3. Każdy kolejny znak jedno lub dwucyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych nie tylko według działów, rozdziałów i paragrafów, lecz również według podziału na organ i jednostkę ( wymóg programu komputerowego ZETO Koszalin), rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont może być uzupełniany w miarę potrzeby o właściwe konta obowiązujące w jednostkach budżetowych i gminnych funduszach celowych.

 

 

CZĘŚĆ II

Ustalenia szczegółowe

 

§ 5

1. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową.

Zapewnia ona kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostek prowadzących tzw. pełną księgowość z uwzględnieniem specyfiki jednostek, umożliwiając m.in.:

- prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania,

- przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym lub syntetycznym w podanym okresie czasu,

- przeglądanie i drukowanie stanów kont w żądanym okresie - w ujęciu analitycznym lub syntetycznym,

- prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu,

- wykonanie analizy rozrachunkowej kont.

2. Zakładowy plan kont ustala konta syntetyczne, analityczne oraz konta pozabilansowe. Konta analityczne zapewniają m.in.:

- ujęcie operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

- ujęcie operacji gospodarczych wg rodzaju wydatków i przyczyn,

- dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości,

- niezbędne dane dla sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.

 

§ 6

1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej dopuszcza się uznanie za taką podstawę również dokumenty wymienione w „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów”.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej dla budżetu jednostki (organ) zawiera Załącznik Nr 2.

4. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej dla jednostki budżetowej zawiera Załącznik Nr 3

5. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej dla funduszy celowych zawiera Załącznik Nr 4.

§ 7

1. Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz. 1101 z późn. zm.), w księdze inwentarzowej lub w odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie komputerowym.

2. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 401 - „Amortyzacja” i 761 - „Pokrycie amortyzacji” i odpisuje się drugostronnie w ciężar funduszu jednostki na koncie 800 - „Fundusz jednostki” jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.

 

§ 8

1. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej Pu-K - 205 lub odpowiadającej jej wymogom ewidencji komputerowej i księguje na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe ”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty - konto 400 - „Koszty według rodzajów” i konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych”.

2. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 100 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej.

3. Nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe, itp.), ewidencjonowane są na koncie 020 - „Wartości niematerialne i prawne”.

 

 

CZĘŚĆ III

Księgi rachunkowe

 

§ 9

1. Urząd Miejski w Tucznie prowadzi księgi rachunkowe w siedzibie jednostki według własnego systemu komputerowego.

2. Księgi rachunkowe obejmują:

1) dzienniki - dziennik jednostka, dziennik organ,

2) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,

3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),

4) księgi inwentarzowe składników majątkowych,

5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie kont ksiąg pomocniczych.

3. Księgi rachunkowe powinny być:

1) trwale oznaczone nazwą jednostki,

2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego,

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

4. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, powinny być dokonywane w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez pozostawienia miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.

5. Wydruki komputerowe powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym i oznaczone nazwą programu. Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego.

6. Zapisy księgowe powinny zawierać co najmniej:

1) datę dokonania operacji,

2) określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu księgowego oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że stosowanie skrótów lub kodów uwarunkowane jest posiadaniem pisemnego objaśnienia ich treści,

3) zapisy systematyczne dokonywane w księgach rachunkowych muszą być powiązane z zapisami chronologicznymi, w sposób wynikający ze stosowanej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych,

4) zapisy w dziennikach dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku obrotowym.

 

§ 10

1. Dziennik powinien zawierać:

1) kolejną numerację dziennika,

 1. obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Jeżeli prowadzonych jest kilka dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie zawierające obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające.

 2. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub równolegle dokonane w zapisach w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróżnione w zakładowym planie kont ze szczegółowością, z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika, obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami dziennika.

 

§ 11

1. Konta ksiąg pomocniczych.

Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być prowadzone co najmniej dla:

a) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych, których ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej,

b) rozrachunków z kontrahentami,

c) rozrachunków z pracownikami,

d) kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku.

Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi głównej.

2. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów księgi głównej, prowadzi się w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej.

3. Przy prowadzeniu księgi systemem komputerowym, wydruki komputerowe powinny być:

1) trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą i zrozumiałą nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej,

2) wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i daty sporządzenia,

3) powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej (koniec wydruku) oraz sumowanie w sposób ciągły w miesiącach i w roku obrotowym, oznaczone nazwą programu przetwarzania.

 

§ 12

1. Zapisy w księgach powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych, a na koniec każdego miesiąca sporządzone wydruki:

1) zbiorów dziennika, które powinny zawierać:

- sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku,

- kolejną numerację stron i poszczególnych pozycji,

- miesiąc, którego operacje dotyczą i datę sporządzenia wydruku,

2) zestawienie obrotów dziennych cząstkowych, zawierające oznaczenie każdego dziennika, kolejną numerację stron, sumę obrotów za miesiąc i narastająco od początku roku,

3) zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi głównej, które powinno zawierać:

- symbole lub nazwy poszczególnych kont,

- salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald,

- obroty Wn i Ma miesięczne oraz sumę obrotów,

- obroty Wn i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz ich sumę,

- salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald.

2. Obroty ww. zestawienia (narastająco od początku roku), powinny być zgodne z narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika:

1) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego należy sporządzić wydruki:

- kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej),

- kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),

2) na dzień zamknięcia ksiąg należy sporządzić zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych, zawierających obok danych wymienionych wyżej, również:

- symbole lub nazwy kont pomocniczych,

- symbole lub nazwy konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), której dotyczą poszczególne konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),

- salda kont oraz ich łączne sumy.

Na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników.

§ 13

Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych.

Art. 20 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stawia ściśle określone wymagania dotyczące automatycznego przenoszenia sald bilansu zamknięcia i otwarcia:

1) przeniesienie takie musi być udokumentowane wydrukiem zawierającym zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności, ciągłości i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów i sald bilansu otwarcia,

2) wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku zastosowania komputera następuje wyłącznie „ręcznie” przy takich samych wymaganiach jak w pkt 1),

3) rozpoczęcie ewidencji komputerowej w trakcie roku jest możliwe pod warunkiem:

- wprowadzenia bilansu otwarcia na poszczególne konta,

- wprowadzenia obrotów kont bilansowych i wynikowych za okres od początku roku do dnia wprowadzenia ewidencji (dla ustalenia obrotów rocznych),

- uzgodnienia zestawień obrotów i sald prowadzonych ręcznie z zapisami zestawienia obrotów i sald wprowadzonych do komputera za okres od początku roku, do dnia przejścia na ewidencję komputerową.

§ 14

Wycena aktywów i pasywów.

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej,

4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

5) inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej,

6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,

7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,

9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

§ 15

.

Główny księgowy jednostki zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego aktualizowania wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2007 Burmistrza Tuczna

z dnia 10.12.2007 roku

 

 

 

Wykaz kont

dla budżetu gminy Tuczno

Numer

konta

Nazwa konta

Zasady ewidencji analitycznej

Uwagi

1

2

3

4

133

Rachunek budżetu

Służy do ewidencji operacji pieniężnych

dokonywanych na bankowych rachunkach

Bank aktualnie obsługujący budżet jednostki

134

Kredyty bankowe

Prowadzone w sposób umożliwiający rozliczenie poszczególnych kredytów

 

137

Rachunki środków funduszy pomocowych

 

 

 

Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań

z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określa konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym dla każdego funduszu.

 

139

Inne rachunki bankowe

Ewidencja operacji dot. wydzielonych środków pieniężnych innych niż środki budżetu i środki z funduszy pomocowych

 

140

Inne środki pieniężne

Należy prowadzić według poszczególnych tytułów

Środki w drodze

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

Prowadzone dla rozliczeń dokonywanych z jednostkami budżetowymi objętymi budżetem gminy.

Prowadzone odrębnie dla każdej jednostki

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

Prowadzone dla rozliczeń dokonywanych z jednostkami budżetowymi objętymi budżetem jednostki(gminy, powiatu, województwa)

Prowadzone odrębnie dla każdej jednostki

224

Rozrachunki budżetu

 

 

 

Prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie wysokości otrzymanych środków budżetowych z tyt. dotacji, subwencji, udziału w dochodach

i na zadania zlecone

Odrębnie dla poszczególnych tytułów i budżetów

225

Rozliczenie niewygasajacych wydatków

Ewidencja rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków

 

227

Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Ewidencja rozliczeń z jednostkami

z tytułu zrealizowania dochodów dotyczących funduszy pomocowych

 

228

Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

Ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych

 

240

Pozostałe rozrachunki

Ewidencja innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu

 

250

Należności finansowe

Ewidencja należności finansowych,

a w szczególności z tyt. udzielonych pożyczek, spłaty sum gwarantowanych

 

260

Zobowiązania finansowe

Ewidencja zobowiązań zaliczonych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, w szczególności

z tytułu zaciągniętych pożyczek

i wyemitowanych papierów wartościowych

 

901

Dochody budżetu

Prowadzi się wg klasyfikacji budżetowej, bez dochodów z funduszy pomocowych

 

902

Wydatki budżetu

Prowadzi się według klasyfikacji budżetowej

 

903

Niewykonane wydatki

Ewidencja niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych

 

904

Niewygasające wydatki

Ewidencja niewygasających wydatków

 

907

Dochody z funduszy pomocowych

Ewidencja osiągniętych dochodów

z tytułu realizacji funduszy pomocowych

 

908

Wydatki z funduszy pomocowych

Ewidencja dokonanych wydatków

w ciężar środków funduszy pomocowych

 

909

Rozliczenia międzyokresowe

Ewidencja rozliczeń międzyokresowych

 

960

Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu

Ewidencja skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych

 

961

Niedobór lub nadwyżka budżetu

Prowadzi się wg źródeł zwiększeń

i rodzaju zmniejszeń wyniku budżetu

 

962

Wynik na pozostałych operacjach

Konto służy do ewidencji pozostałych operacji nie kasowych mających wpływ na wynik wykonania budżetu.

 

967

Fundusze pomocowe

Ewidencja stanu funduszy pomocowych

 

968

Prywatyzacja

Ewidencja przychodów i rozchodów

dot. prywatyzacji.

 

 

 

 

Konta pozabilansowe

 

991

Planowane dochody budżetowe

Prowadzi się według jednostek budżetowych

Zgodnie z uchwałami rady i decyzjami burmistrza

992

Planowane wydatki budżetowe

 

Prowadzi się według jednostek budżetowych

 

Zgodnie z uchwałami rady i decyzjami burmistrza

993

Rozliczenia z innymi budżetami

Służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na innych kontach

 

Zasady funkcjonowania kont

dla budżetu gminy Tuczno

część opisowa Załącznika Nr 2

do zasad (polityki) rachunkowości

 

 

Konta bilansowe

 

Konto 133 - „Rachunek budżetu”

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu.

Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnice wynikające z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnice te wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego, zawierającego sprostowanie błędu.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.

Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu oraz środki na niewygasające wydatki.

Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.

Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 - kwotę wykorzystanego kredytu bankowego, udzielonego przez bank na rachunku budżetu.

 

Konto 134 - „Kredyty bankowe”

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.

Po stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.

Po stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu

Konto 134 może wykazywać saldo Ma, oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie budżetu.

 

Konto 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych”

Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymywanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma - wypłaty środków.

Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.

Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

 

Konto 139 - „Inne rachunki bankowe”

Konto 139 służy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami środków pieniężnych innych niż środki budżetu, do których zalicza się także środki pochodzące z funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.

 

Konto 140 - „Inne środki pieniężne”

Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:

1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego,

2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych, w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym,

3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym.

Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu.

Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

 

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 901.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe, w korespondencji z kontem 133.

Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi, z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.

Konto 222 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek budżetu.

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami,

 

Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902.

Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków budżetowych, przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

Konto 224 - „Rozrachunki budżetu”

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu,

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,

3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,

4)rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.

Konto 224 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.

 

Konto 225 - „Rozliczenie niewygasajacych wydatków”

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych.

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasajacych wydatków.

Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.

 

Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem 907

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na rachunek środków pomocowych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody, w korespondencji z kontem 137

Konto 227 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek środków pomocowych. Saldo Ma oznacza stan dochodów przekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.

 

Konto 228 - „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

Konto 228 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 228 ujmuje się środki przelane z rachunków środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków jednostek, w korespondencji z kontem 137 .

Na stronie Ma konta 228 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki wynikające z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 908.

Na koniec roku konto 228 może wykazywać saldo strony Wn oznaczające stan środków pomocowych przelanych na rachunki bieżące jednostek, lecz niewykorzystanych na realizację wydatków.

 

Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki”

Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224,227,228,250, 260.

Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.

Konto 240 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 - stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.

 

Konto 250 - „Należności finansowe”

Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek.

Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.

Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.

 

Konto 257 - „Należności z tytułu refinansowania”

Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach refinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach refinansowania, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.

Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należność z tytułu pożyczek udzielonych w ramach refinansowania, a saldo Ma - stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących refinansowania.

 

Konto 260 - „Zobowiązania finansowe”

Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.

Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma - zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.

 

Konto 901 - „Dochody budżetu”

Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu.

Na stronie Wn konta 901 ujmuje się:

1) pomniejszenia dochodów z tytułu podatku VAT, w korespondencji z kontem 133,

2) zwroty nadpłat, w korespondencji z kontem 133,

3) przeniesione w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto 960.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:

1) na podstawie finansowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222,

2) na podstawie sprawozdań innych organów, w korespondencji z kontem 224,

3) inne dochody budżetowe, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133,

4) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224,

5) własne, w korespondencji z kontem 133.

6) dochody uzyskane na podstawie refaktur z kontem 133.

Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.

 

Konto 902 - „Wydatki budżetu”

Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych budżetu.

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki:

1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223,

2) własne, w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków budżetowych na konto 960.

Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

 

Konto 903 - „Niewykonane wydatki”

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w latach następnych.

Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych, w korespondencji z kontem 904.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

 

Konto 904 - „Niewygasające wydatki”

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.

Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:

1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 223,

2) przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

 

Konto 907 - „Dochody z funduszy pomocowych”

Konto 907 służy do ewidencji środków otrzymywanych w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej na realizację projektów objętych tą pomocą oraz dochodów osiągniętych z tytułu realizacji tych projektów, jeżeli w umowie zapisano, że powiększają one środki pomocowe.

Na stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy otrzymywanych środków zagranicznych i zrealizowanych dochodów zwiększających te środki na konto 967.

Ewidencja szczegółowa do konta 907 powinna umożliwiać ustalenie otrzymywanych środków pomocowych oraz zrealizowanych dochodów zwiększających te środki w ramach poszczególnych projektów finansowych ze środków zagranicznych.

 

Konto 908 - „Wydatki z funduszy pomocowych”

Konto 908 służy do ewidencji wydatków sfinansowanych ze środków pomocowych.

Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wydatki finansowane ze środków funduszy pomocowych

Na stronie Ma konta 908 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków na konto 967.

Ewidencja szczegółowa do konta 908 powinna umożliwiać ustalenie stanu wydatków finansowanych ze środków pomocowych poniesionych na realizację poszczególnych projektów.

 

Konto 909 - „Rozliczenia międzyokresowe”

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów.

Konto 909 może wykazywać saldo Wn i saldo Ma.

Ustawa o rachunkowości rozróżnia czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Na stronie Wn konta 909 ujmuje się międzyokresowe rozliczenia tylko takich kosztów, które w przyszłych okresach sprawozdawczych spowodują konieczność dokonywania wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 909 ujmuje się przeksięgowanie ujętych na stronie Ma przychodów z tytułu subwencji oświatowej i dotacji na dochody budżetu lub na zmniejszenie należności finansowych.

Na stronie Ma konta 909 ujmuje się wymagalne i otrzymane w grudniu za styczeń następnego roku należności z tytułu subwencji oświatowej i dotacji celowych oraz te przychody, których wpływ w następnych okresach sprawozdawczych spowoduje wykonanie dochodów budżetowych.

Na koniec roku saldo strony Wn oznacza stan rozliczeń międzyokresowych kosztów, zaś saldo strony Ma stan wymagalnych i otrzymanych w grudniu dochodów budżetowych należnych za styczeń następnego roku oraz przychodów przypisanych, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych.

Konto 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetów z lat ubiegłych.

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962.

W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu.

Konto 960 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu, a saldo Ma konta 960 - stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

 

Konto 961 - „Niedobór lub nadwyżka budżetu”

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 902, oraz nie wykonanych wydatków budżetowych zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 903.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901.

Ewidencja szczegółowa do konta 961 powinna zapewniać wykazanie źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku budżetu oraz wystąpieniem wydatków niewykonanych stosownie do potrzeb sprawozdawczości.

Na koniec roku konto 961 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma - stan nadwyżki za dany rok.

W roku następnym, pod datą zatwierdzenia budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

 

Konto 962 - „Wynik na operacjach niekasowych”

Konto 962 służy do ewidencji operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu.

Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

Do kosztów finansowych ujmowanych na koncie 962 zalicza się tylko takie operacje, które nie wiążą się w roku bieżącym oraz w latach następnych z wydatkowaniem środków budżetu, a także operacje związane z wydatkowaniem środków budżetu, ale nie powodujące wystąpienia wydatków budżetu.

Do kosztów finansowych zalicza się m.in. umorzenie pożyczek udzielonych, ujemne różnice kursowe od kredytów zaciągniętych w walutach obcych.

Do przychodów finansowych ujmowanych na koncie 962 zalicza się także środki z prywatyzacji w części przeznaczonej na pokrycie wydatków budżetowych danego roku.

Na koniec roku konto 962 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 962 oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami. Saldo Ma konta 962 oznacza natomiast nadwyżkę przychodów nad kosztami.

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.

 

Konto 967 - „Fundusze pomocowe”

Konto 967 służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych.

Konto 967 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan funduszy pomocowych

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronę Wn konta 967 przenosi się saldo konta 908, a na stronę Ma - saldo konta 907. Różnica między dochodami z funduszy pomocowych a wydatkami z tych funduszy stanowi wynik z kasowego wykonania budżetu z udziałem środków pomocowych.

Na koncie 967 ujmuje się dodatnie (strona Ma) i ujemne (strona Wn) różnice kursowe od środków pomocowych w walutach obcych.

 

Konto 968 - „Prywatyzacja”

Konto służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji.

Na stronie Wn ujmuje się rozchody pokryte środkami z prywatyzacji, a na stronie Ma - przychody z tytułu prywatyzacji.

Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji i tytułów prywatyzacji.

Konto 968 może wykazywać saldo Ma, oznaczające stan środków z prywatyzacji.

 

Konta pozabilansowe

 

Konto 991 - „Planowane dochody budżetowe”

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.

Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu, zmniejszające plan dochodów budżetu.

Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu, zwiększające planowane dochody.

Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991.

 

Konto 992 - „Planowane wydatki budżetowe”

Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki.

Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu, zmniejszające plan wydatków budżetu lub wydatki zablokowane.

Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992.

 

Konto 993 - „Rozliczenia z innymi budżetami”

Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.

Na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów.

Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane od innych budżetów.

Konto 993 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma konta 993 - stan zobowiązań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 10.12. 2007 roku

 

Wykaz kont

dla Urzędu Miejskiego w Tucznie

 

Numer

konta

Zespół

kont

Nazwa

konta

Wyszczególnienie

Ewidencja analityczna

Uwagi

1

2

3

4

5

0

Majątek trwały

011

 

Środki trwałe

Prowadzona według poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych

 

013

 

Pozostałe środki trwałe

Prowadzona według poszczególnych lokalizacji

 

014

 

Zbiory biblioteczne

Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych

 

020

 

Wartości niematerialne

i prawne

Prowadzona według

poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych

 

030

 

Długoterminowe aktywa finansowe

Prowadzona jest według poszczególnych tytułów wartości składników finansowego majątku trwałego

 

071

 

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych

Prowadzona jest według zasad określonych dla konta 011 i 020

 

072

 

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych

Umarzane w 100 % w dacie zakupu

 

 

 

 

 

080

 

Inwestycje

Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

 

 

1

Środki pieniężne i rachunki bankowe

101

 

Kasa

Ewidencja krajowych środków pieniężnych znajdujących się w kasie

 

130

 

Rachunek bieżący jednostek budżetowych

1.Wpływy środków budżetowych.

2.Wydatki na podstawie wyciągu

bankowego według klasyfikacji budżetowej

 

135

 

Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Prowadzone odrębnie dla każdego wyodrębnionego funduszu

 

139

 

Inne rachunki bankowe

Prowadzona jest według rachunków bankowych innych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia

 

140

 

Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

Ewidencja środków pieniężnych w drodze

 

2

Rozrachunki i roszczenia

201

 

Rozrachunki

z odbiorcami

i dostawcami

Prowadzona według poszczególnych kontrahentów

 

221

 

Należności

z tytułu dochodów budżetowych

Prowadzona jest zgodnie z klasyfikacją budżetową

 

222

 

Rozliczenie dochodów budżetowych

Ewidencja rozliczenia pobranych dochodów budżetowych

 

224

 

Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych

Prowadzone dla rozliczeń dokonywanych z zakładami budżetowymi i gminną instytucją kultury

 

225

 

Rozrachunki

z budżetami

Prowadzone konta analityczne według każdego z tytułów rozrachunków z budżetami

Podatek VAT

i podatek dochodowy od osób fizycznych

226

 

Długoterminowe należności budżetowe

Prowadzone jest na kontach należności budżetowych według poszczególnych należności

 

229

 

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Prowadzone jest w sposób umożliwiający ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz instytucji, z którymi dokonywane są rozliczenia

ZUS, Fundusz Pracy, itp.

231

 

Rozrachunki

z tytułu wynagrodzeń

Prowadzona dla rozliczenia wynagrodzeń pracowników

 

234

 

Pozostałe rozrachunki

z pracownikami

Prowadzona w sposób zapewniający ustalenie stanu należności, roszczeń

i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułu rozrachunków

 

240

 

Pozostałe rozrachunki

Prowadzona jest w sposób zapewniający ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów

 

 

 

3

Materiały i towary

 

 

310

 

Materiały

Prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej

 

4

Koszty według rodzajów

400

 

Koszty według rodzajów

Prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej

 

401

 

Amortyzacja

Ewidencja kosztów amortyzacji środków trwałych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych

 

7

Przychody i koszty

 

750

 

Przychody

i koszty finansowe

Ewidencja analityczna umożliwiająca wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych wg pozycji planu finansowego

 

760

 

Pozostałe przychody

i koszty

 

 

Przychody i koszty nie związane bezpośrednio z działalnością (ze sprzedaży materiałów, środków trwałych, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania kary i grzywny)

 

761

 

Pokrycie amortyzacji

Ewidencja wartości amortyzacji ujętej na koncie 401

-„Amortyzacja”

 

8

Fundusze i wynik finansowy

 

800

 

Fundusz jednostki

Ewidencja ma zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki

 

840

 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Prowadzona dla zapewnienia możliwości ustalenia stanu przychodów zaliczanych do przyszłych okresów wg poszczególnych tytułów

 

810

 

Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

Prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej i jednostek, którym przekazano dotacje

 

 

 

840

 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Ewidencja przychodów przyszłych okresów

 

851

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie zwiększenia, zmniejszenia oraz stanu funduszu

 

853

 

Fundusze pozabudżetowe

Prowadzona jest dla ustalenia zwiększenia, zmniejszenia i stanu funduszu

 

 

860

 

Straty i zyski nadzwyczajne

Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych

 

 

 

 

Konta pozabilansowe

 

Nr konta

Treść

Ewidencja

980

Plan finansowy wydatków budżetowych

Ewidencja planu finansowego wydatków budżetowych Ewidencja prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej

981

Plan finansowy niewygasajacych wydatków

Ewidencja planu finansowego niewygasajacych wydatków budżetowych

 

991

Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników

Ewidencja kwot należnych do pobrania i pobranych przez inkasentów z tytułu podatków

997

Zaangażowanie środków funduszy celowych

Ewidencja prawnego zaangażowania środków funduszy pomocowych, a w szczególności środków Unii Europejskiej.

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych, ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Ewidencja prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej

999

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. Ewidencja szczegółowa prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 55/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 10.12.2007 roku

 

 

 

 

Wykaz kont funduszy celowych

Konto

Nazwa

Wyszczególniona ewidencja analityczna

135

Rachunek środków funduszy specjalnych

Służy do księgowania wpływów środków funduszy specjalnego przeznaczenia. Ewidencja analityczna umożliwia ustalenie obrotów i stanu środków każdego

z funduszy specjalnych

201

Rozrachunki z dostawcami

i odbiorcami

Ewidencja wszelkich rozrachunków i roszczeń

z tytułu dostaw, robót

i usług. Ewidencja analityczna powinna zapewnić możliwość ustalenia należności

i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów

851

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

853

Fundusze pozabudżetowe

Ewidencja stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych. Ewidencję analityczną prowadzi się odrębnie dla każdego funduszu

 

Zasady funkcjonowania kont

dla Urzędu Miejskiego w Tucznie

 

część opisowa do Załączników Nr 3 i Nr 4

do Zasad (polityki) rachunkowości

 

 

Konto 011 - „Środki trwałe”

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych środków trwałych służących działalności podstawowej jednostki oraz jej działalności finansowo wyodrębnionej, które nie podlegają ujęciu na koncie 013.

 

Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe”

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych pozostałych środków trwałych nie podlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013 ujmuję się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość początkową środków trwałych znajdujących się w używaniu.

 

Konto 014 - „Zbiory biblioteczne”

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych.

Konto 020 - „Wartości niematerialne i prawne”

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz inne nabyte prawa majątkowe. Na stronie Wn konta 020 ujmuję się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

 

Konto 030 - „Długoterminowe aktywa finansowe”

Służy do ewidencji finansowych składników majątku trwałego: akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych; akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok; innych finansowych składników majątku trwałego. Na stronie Wn konta 030 ujmuję się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych. Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

 

Konto 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej podstawowych środków trwałych i podstawowych wartości niematerialnych i prawnych z tytułu ich umorzenia według stawek amortyzacyjnych. Odpisy umorzeniowe ewidencjonowane są w korespondencji ze stroną Wn konta 401. Na stronie Wn konta 071 ujmuję się zmniejszenia, a na stronie Ma zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania, z tytułu dokonanego umorzenia. Na stronie Wn konta 072 ujmuję się zmniejszenia, a na stronie Ma zwiększenia umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 080 - „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”

Służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Na koncie 080 księguje się również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość inwestycji niezakończonych.

 

Konto 101 - „Kasa”

Służy do ewidencji wpływów i rozchodów gotówkowych oraz nadwyżki i niedoboru kasowego.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

 

Konto 130 - „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”

Służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym urzedu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wydatków i dochodów budżetowych, objętych planem finansowym urzędu. Analityka do konta prowadzona jest w sposób szczegółowy pozwalający na ustalenie zrealizowanych wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej, natomiast ustalenie realizacji dochodów następuje poprzez ewidencję szczegółową według podziałek klasyfikacji budżetowej w korespondencji z właściwymi kontami.

 

Konto 135 - „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”

Służy do ewidencji środków specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszy celowych innych, którymi dysponuje jednostka. Na koncie tym ujmuje się w szczególności środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, środki funduszy celowych lub innych funduszy specjalnego przeznaczenia. Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych. Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu. Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.

 

Konto 139 - „Inne rachunki bankowe”

Służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych, wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia. W szczególności na koncie tym prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budżetową, czeków potwierdzonych, sum depozytowych, sum na zlecenie.

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie. Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.

 

Konto 140 - „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”

Służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej, a także środków pieniężnych w drodze. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan innych środków pieniężnych.

 

 

Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług, kaucji gwarancyjnych według poszczególnych kontrahentów. Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

 

 

Konto 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy. Na stronie Wn konta 221 ujmuję się przypisy należności z tytułu dochodów budżetowych oraz zwrot nadpłat, po stronie Ma - odpisy z tytułu dochodów budżetowych oraz należności z tytułu dochodów budżetowych

Ewidencja szczegółowa powinna zapewniać możliwość prezentacji danych w sprawozdaniach Rb-27S.

 

Konto 224 - Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych

Służy do ewidencji rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych. Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość przekazanych dotacji zakładom budżetowymi samorządowej instytucji kultury. Na stronie Ma tegoż konta ujmuje się wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone w korespondencji z kontem 810 oraz zwroty dotacji dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym nastąpiło ich przekazanie.

 

Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami”

Służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu podatków: podatek VAT; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek zryczałtowany. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, na stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty do budżetów. Konto 225 może mieć saldo Wn, które oznacza stan należności od budżetów lub Ma, które oznacza stan zobowiązań wobec budżetów.

Konto 226 - „Długoterminowe należności budżetowe”

Służy do ewidencji należności długoterminowych, których termin zapłaty przypada na lata następujące po roku, w którym są dokonywane księgowania. Na stronie Wn konta 226 ujmuje się przypisane długoterminowe należności z tytułu przychodów przyszłych okresów - sprzedaż ratalna w korespondencji z kontem 840, natomiast po stronie Ma konta 226 ujmuje się przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok w korespondencji z kontem 221. Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.

 

Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”

Służy do ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych innych niż rozrachunki z budżetami. Ujmuje się na nim rozrachunki z tytułu ubezpieczeń z ZUS. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się zmniejszenie zobowiązań z tytułu przekazanych składek i korekt oraz należności z tytułu wypłaconych przez pracodawcę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a na stronie Ma - zobowiązania z tytułu składek, otrzymane wpłaty i korekty należności. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

 

 

Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych, zaliczanych na mocy odrębnych przepisów do wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej oraz wypłat zasiłków pokrywanych przez ZUS. Na koncie tym ewidencjonowane są również, ujmowane na listach płac, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, np. różne ekwiwalenty.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:

- wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,

- wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,

- wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,

- potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

Służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z wszelkich innych tytułów niż wynagrodzenia. Na stronie Wn konta 234 ujmuje się należności od pracowników z tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek, należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych, należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należności i roszczeń od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, zapłaconych zobowiązań wobec pracowników, natomiast po stronie Ma - rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, wpływów należności od pracowników. Konto 234 może wykazywać dwa salda.. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.

 

Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki”

Służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań, nie objętych ewidencją na kontach 201-234, a także do rozliczeń z tytułu niedoborów i szkód, rozrachunków z tytułu potrąceń dokonanych na listach wynagrodzeń z innych tytułów niż podatki i składki odprowadzone do ZUS, niesłuszne obciążenia i korekty pomyłkowych uznań bankowych oraz niesłuszne uznania i korekty mylnych obciążeń bankowych, pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 310 - ,,Materiały”

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów (opał, paliwo). Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie wartości stanu zapasu materiałów, a na stronie Ma - jego zmniejszenia. Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zapasów materiałów.

 

Konto 400 - „Koszty według rodzajów”

Służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju i podziałek klasyfikacji budżetowej. Na stronie Wn księguje się wszystkie poniesione w okresie koszty, a na stronie Ma zmniejszenia poprzednio ujętych kosztów oraz przeniesienie salda kosztów, występującego na koniec roku na konto 860.

 

Konto 401 - „Amortyzacja”

Służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma przeniesienie amortyzacji na wynik finansowy. Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

 

Konto 750 - „Przychody i koszty finansowe”

Służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztów operacji finansowych. Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz koszty operacji finansowych, a w szczególności odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, ujemne różnice kursowe z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji. Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz kwoty należne z tytułu operacji finansowych, a w szczególności odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych a także odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody z tytułu dochodów budżetowych i przychodów finansowe na stronę Ma konta 800, koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860.

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

 

Konto 760 - „Pozostałe przychody i koszty”

Służy do ewidencji przychodów i kosztów nie związanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 740, 750.

W końcu roku obrotowego przeksięgowuje się na stronę Wn konta 860 - przychody ze sprzedaży materiałów i pozostałych kosztów operacyjnych, na stronę Ma konta 860 - przychody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałych przychodów operacyjnych

ujmowanych na koncie 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

 

Konto 761 - „Pokrycie amortyzacji

Służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta w końcu roku na wynik finansowy - konto 860.

Na stronie MA konta 761 ujmuje się równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401, w korespondencji z kontem 800.

 

Konto 800 - „Fundusz jednostki”

Służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

 • przeksięgowanie z konta 860 ujemnego wyniku finansowego ( straty bilansowej ) roku ubiegłego pod datą przyjęcia bilansu urzędu,

 • przeksięgowanie, w końcu roku, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 130,

 • przeksięgowanie, pod datą ostatniego dnia roku obrotowego salda konta 810, będącego sumą rozliczeń dotacji przekazanych oraz środków wydatkowanych na finansowanie inwestycji,

 • pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • wartość nieumorzoną sprzedanych, zlikwidowanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji,

 • różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

 • przeksięgowanie z konta 860 dodatniego wyniku finansowego ( zysku bilansowego )

roku ubiegłego pod datą przyjęcia bilansu urzędu,

 • przeksięgowanie, w końcu roku, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 130,

 • równowartość środków budżetowych wydatkowanych na opłacenie kosztów zadań inwestycyjnych,

 • wartość nieodpłatnie otrzymanych podstawowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji,

 • różnice z aktualizacji środków trwałych.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

 

Konto 810 - „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”

Służy do ewidencji dotacji przekazywanych z budżetu na finansowanie działalności podstawowej (dotacje podmiotowe) jednostek budżetowych, instytucji kultury, ( dotacje przedmiotowe, celowe ) zakładów budżetowych oraz innych dotacji przekazywanych z budżetu.

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się dotacje przekazane przez jednostki budżetowe na finansowanie środków obrotowych i inwestycji oraz inne dotacje przekazane z budżetu, wykorzystanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych. Na stronie Ma konta 810 ujmuje się zwroty dotacji przekazanych w tym samym roku budżetowym oraz przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na stronę Wn konta 800 "Fundusz jednostki" sumy dotacji przekazanych w ciągu roku. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

 

Konto 840 - „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Konto 840 służy do ewidencji przychodów przyszłych okresów.

Na stronie Wn konta 840 ujmuje się przeniesienie zarachowanych w poprzednich latach przychodów przyszłych okresów na przychody bieżącego roku budżetowego ( np. z tytułu ratalnej sprzedaży majątku trwałego), w korespondencji z kontem 760.

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się przypis długoterminowych należności budżetowych, których płatność przypada w latach następnych, w korespondencji z kontem 226.

 

Konto 851 - „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . Ewidencja szczegółowa do konta powinna pozwolić na wyodrębnienie stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń, wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej. Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Konto 853 - „Fundusze pozabudżetowe”

Służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy pozabudżetowych. Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma - przychody i inne zwiększenia funduszy. Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych.

Konto 860 - „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”

Służy do bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych oraz do ustalenia, na koniec roku, wyniku finansowego. W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma - zyski nadzwyczajne.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumy:

 • poniesionych kosztów w korespondencji z kontami 401,400,

 • kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750 oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 760,

 • kosztów sprzedanych materiałów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z

kontem 760,

 • nieodpłatnie przekazanych rzeczowych składników aktywów trwałych w

korespondencji z kontem 760.

W końcu roku obrotowego na stronie Ma konta 860 ujmuje się sumy:

 • uzyskanych przychodów z tytułu dochodów budżetowych, w korespondencji z kontem 750,

 • uzyskanych przychodów z tytułu przychodów finansowych,

 • uzyskanych przychodów ze sprzedaży materiałów, środków trwałych oraz z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczowych składników aktywów obrotowych w korespondencji z kontem 760,

 • pokrycie kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761.

 

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.

 

KONTA POZABILANSOWE

 

Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych”

Służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Konto 980 nie wykazuje salda na koniec roku.

 

Konto 981 - „Plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych”

Służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych. Konto nie wykazuje salda na koniec roku. Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku.

 

Konto 991 - ,,Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników”

Służy do ewidencji kwot należnych do pobrania i pobranych przez inkasentów z tytułu podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników.

 

Konto 997 - „Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”

Służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy pomocowych, a w szczególności środków Unii Europejskiej.

Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

Służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych, ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego.

 

Konto 999 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 55/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 10.12.2007 roku

 

Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych

 

Księgi rachunkowe urzędu gminy obejmują:

1) księgi budżetu gminy,

2) księgi jednostki budżetowej.

 

W skład ksiąg budżetu gminy wchodzą:

- dziennik obrotów o symbolu „ORGAN”, drukowany w okresach miesięcznych,

- konta księgi głównej prowadzone, oznaczane symbolem „ORGAN” i drukowane na dni kończące miesiąc,

- konta ksiąg pomocniczych (analityka).

 

Księgi pomocnicze prowadzone przez referat podatkowy urzędu uzgadniane z zapisami kont księgi głównej na dzień kończący miesiąc.

 

W skład ksiąg jednostki budżetowej wchodzą:

- dzienniki obrotów o symbolach: „JEDNOSTKA BUDŻETOWA” drukowane na dzień kończący miesiąc oraz ich miesięczne zestawienia obrotów,

- konta księgi głównej i wydruki obrotów i sald za okresy miesięczne,

- konta ksiąg analitycznych i wydruki ich obrotów oraz sald co najmniej na 31 grudnia roku budżetowego.

Omówione wyżej księgi należy prowadzić za pomocą komputerów, przy wykorzystaniu programu ,, System finansowo księgowy”

Poza przetwarzaniem komputerowym w skład ksiąg jednostki wchodzą:

- ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiące rozszerzenie analityczne do zapisów księgi głównej,

- ewidencje środków trwałych stanowiących wyposażenie, prowadzone ilościowo i wartościowo.

Celem zapewnienia sprawdzalności ksiąg, prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego oraz dokonywania niezbędnych analiz i wydruków w latach późniejszych oraz w innych ujęciach niż wynikające z ustawy o rachunkowości, a także w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu baz danych w systemie komputerowym przez „wirusy komputerowe” oraz zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą, polecam kopiowanie baz zbiorów na optyczne dyski CD ROM oraz ich archiwizowanie co najmniej przez okresy pięcioletnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 55/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 10.12.2007 roku

 

 

Wykaz stosowanych programów komputerowych

w Urzędzie Miejskim w Tucznie

 

Na podstawie przepisów artykułu 10 ust.1 pkt 3 lit. „c” ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) ustala się wykaz programów komputerowych użytkowanych w referacie budżetu i finansów:

 

L.p.

Nazwa  programu i autor

Przeznaczenie i opis programu

Data rozpoczęcia eksploatacji

1

2

3

4

 

1

 

„PIGEON_AKC”
Wersja 001
autor: „PIGEON”
Robert Gołębiowski

 

Umożliwia prowadzenie ewidencji rozliczania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

 

10.10.2006r.

 

2

 

„PIGEON_EPN”
Wersja 004
autor: „PIGEON”
Robert Gołębiowski

 

 

Umożliwia prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości osób fizycznych.

 

2007r.

 

3

 

„PIGEON_EPNP”

Wersja 004
autor: „PIGEON”
Robert Gołębiowski

 

 

Umożliwia prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości osób prawnych.

 

2007r.

 

4

 

„KASA”
Wersja 001
autor: „PIGEON”
Robert Gołębiowski

 

 

Umożliwia prowadzenie ewidencji z tytułu podatków i opłat oraz prowadzenie ich księgowości.

 

25.05.2007r.

 

5

 

„PIGEON_ST”
Wersja 001
autor: „PIGEON”
Robert Gołębiowski

 

 

Umożliwia prowadzenie inwentaryzacji oraz ewidencji środków trwałych.

 

2007r.

 

6

 

 

 

 

„PIGEON_FK”
Wersja 001
autor: „PIGEON”
Robert Gołębiowski

 

 

Służy do księgowania operacji gospodarczych na kontach.

 

20.06.2007r.

 

 

 

 

7

 

„PŁACE”

Wersja: 1.4.13

autor: ZETO - Koszalin

 

 

Umożliwia ewidencję wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników; przygotowywanie i drukowanie list płac.

 

2007r.

 

8

 

 

„PŁATNIK”

Wersja: 6.4.7.407

autor: PROKOM SOFTWARE SA

 

 

Umożliwia ewidencję z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz zasiłków.

 

 

2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 55/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 10.12.2007 roku

ZASADY GOSPODARKI KASOWEJ

 

1. Zasady gospodarki kasowej, zawarte w niniejszej instrukcji ustalono w oparciu o zarządzenie Prezesa NBP w sprawie ochrony wartości pieniężnych, a w pozostałym zakresie, w sprawach nie uregulowanych przepisami, zastosowano zasady określone przez naukę rachunkowości oraz utrwalone przez powszechne zwyczaje i dotychczasową praktykę. Uregulowanie zagadnienia w wymieniony sposób jest zgodne z postanowieniami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76 z 2002 roku poz. 694 z późniejszymi zmianami).

 

2. Obsługą kasową jednostki zajmuje się kasjerka zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Tucznie.

Dla udokumentowania wpłat do kasy i wypłat z kasy jednostka stosuje następujące dowody kasowe:

- dowód „KP - kasa przyjmie” dla udokumentowania wpłat do kasy gotówki podejmowanej z rachunku bankowego, wpłat z tytułu dochodów, wpłat należności oraz wpłat depozytów.

Dowód wystawia kasjer w 2 egz. potwierdzając na dowodzie własnoręcznym podpisem fakt pobrania gotówki do kasy. Kopię dowodu dołącza do raportu kasowego, oryginał dowodu otrzymuje wpłacający na dowód potwierdzenia przyjęcia gotówki do kasy,

-kwit z kwitariusza dla udokumentowania pobrania gotówki do kasy wystawiony w 2 egzemplarzach potwierdzony własnoręcznym podpisem. Oryginał kwitu otrzymuje wpłacający, kopia dołączona jest do raportu kasowego.

- wypłata gotówki z kasy następuje na podstawie dowodów rozchodowych, którymi są źródłowe dowody kasowe (rachunki płatne gotówką, listy płatnicze, delegacje, wnioski o zaliczkę, oświadczenia pracowników itp.) oraz zastępczy dowód kasowy „KW - kasa wypłaci”. Zastępczy dowód kasowy „KW - kasa wypłaci” może wystawić jedynie księgowość jednostki. Dowód wystawiany jest w 3 egz i tylko w wyjątkowych przypadkach tj. tylko wtedy, gdy udokumentowanie wypłaty dowodem źródłowym nie jest możliwe np. w przypadku wypłaty wynagrodzeń nie podjętych w terminie i rozchodowanych na podstawie listy płac w pełnej wynikającej z listy wysokości, a następnie przyjętych ponownie do kasy w kwocie odpowiadającej wysokości wynagrodzeń faktycznie nie wypłaconych z kasy. Podstawę wypłaty stanowi wyłącznie oryginał dowodu, który po pokwitowaniu przez odbiorcę jest podstawą do dokonania zapisu w raporcie kasowym i stanowi załącznik do tegoż dokumentu. Pierwszą kopię dowodu „KW” otrzymuje kwitujący odbiór należności, a druga kopia pozostaje w bloczku dla celów kontrolnych,

-PK - dodatkowe udokumentowanie pobrania gotówki z banku i wypłaty z list płac.

Wszystkie wpłaty i wypłaty gotówki z kasy i do kasy udokumentowane dowodami kasowymi stanowią podstawę do dokonania zapisów w raporcie kasowym.

Podstawę do wypłacenia gotówki z kasy oraz dokonania wpisu do raportu kasowego stanowią tylko dowody kasowe posiadające wypełnione klauzule o treści:

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data.................podpis.................................

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data.................podpis....................................................

Zatwierdzono do wypłaty zł..........................................

słownie zł......................................................................

......................................................................................

/data i podpis /data i podpis

gł księgowego/ kierownika/

Za prawidłowe udokumentowanie wypłat gotówki z kasy odpowiedzialność ponosi kasjer, toteż obowiązany jest do dopilnowania, aby realizowane przez kasę dokumenty posiadały wszystkie niezbędne zapisy na klauzulach, daty oraz pokwitowania.

 

Każda wypłata gotówki z kasy musi zostać potwierdzona przez pobierającego gotówkę z kasy jego własnoręcznym podpisem oraz datą odbioru.

W tym celu stosowana jest pieczęć o treści:

 

Kwotę zł ..................................

Słownie zł.................................

.................................................

Otrzymałem:

dnia.................podpis..............

Na realizowanym rozchodowym dowodzie kasowym kasjer zamieszcza adnotację:

 

Zapłacono gotówką

Ujęto w raporcie kasowym nr............poz.............

Data i podpis kasjera znajduje się na zestawieniu zbiorczym RK.

Kasjer nie posiada żadnych uprawnień do dokonywania poprawek w dowodach księgowych.

Dowody źródłowe w których kasjer dostrzegł błędy powinny być zwrócone do księgowości w celu ich skorygowania. Błędy popełnione przez kasjera w wystawianych przez niego dowodach kasowych ( np. w dowodach „KP” ) kasjer poprawia poprzez anulowanie błędnie sporządzonego dokumentu i wystawienie dowodu nowego.

Przy wypłacie z kasy gotówki osobom nieznanym, kasjer obowiązany jest zażądać okazania dowodu osobistego oraz wpisać na dowodzie rozchodowym nr dowodu osobistego, datę wystawienia i wystawcę dokumentu i dopiero po tych czynnościach dokonać wypłaty za pokwitowaniem odbioru. Przy wypłacie gotówki z kasy innej osobie niż wymienionej w dokumencie kasowym, a która przedłoży upoważnienie, kasjer odnotowuje ten fakt w odpowiedniej rubryce dowodu kasowego, a upoważnienie załącza się do tego dowodu.

 

Wszystkie dowody wpłat i wypłat ujmowane są w raporcie kasowym sporządzanym przez kasjera w kwotach równych sumom wynikającym z poszczególnych dowodów kasowych.

Zapisy w raporcie kasowym dokonywane są w porządku chronologicznym wg poszczególnych dni w których faktycznie dokonano wypłat.

 

Dopuszczone do realizacji przez kasę rachunki wystawiane przez kontrahentów obcych muszą posiadać nadaną przez wystawcę klauzulę: „Zapłacono gotówką”.

 

Rachunki obce wystawiane przez kontrahentów jednostki mogą być realizowane w formie wypłat gotówkowych z kasy jednostki do wysokości do 1.000 EURO, a w wyjątkowych wypadkach za zgodą gł. księgowego i kierownika do wysokości 3.000 EURO.

Po dokonaniu częściowej wypłaty z listy płac, kasjer jest obowiązany dokonać w liście wypłat w pozycji dotyczącej osoby, która nie podjęła wypłaty, adnotacji o treści: „Nie podjęto w terminie”, a następnie:

- wpisać kwoty nie podjętych wypłat do prowadzonego specjalnie w tym celu rejestru wypłat nie podjętych, wskazując nr listy i pozycję,

- dokonać porównania kwoty wypłaconej w dniu wypłaty na podstawie danej listy płac oraz kwoty wypłat nie podjętych z ogólną sumą listy wypłat i wynik tego obliczenia stwierdzić podpisem,

- dokonać przekazania kwot nie podjętych wypłat na adres domowy pracownika za pośrednictwem poczty,

- jeżeli pomimo powyższego, w kasie pozostaje gotówka stanowiąca nie podjęte wypłaty, kasjer zobowiązany jest przyjąć jej równowartość do kasy na podstawie dowodu „KP” i wypisać przychód do raportu kasowego. Wypłata kwot nie podjętych w terminie i nie przesłanych pocztą nastąpić może jedynie na podstawie zastępczego dowodu kasowego „KW” wystawionego przez księgowość jednostki. W liście płac pozostaje w tym przypadku nadal adnotacja :

„Nie podjęto w terminie”

Po wpisaniu do raportu kasowego wpłat i wypłat za okres ustalony w pkt. 10 niniejszej instrukcji i ustaleniu pozostałości i gotówki w kasie na następny okres, kasjer podpisuje raport kasowy i przekazuje jego oryginał wraz ze wszystkimi dowodami kasowymi głównemu księgowemu jednostki za pokwitowaniem.

Rozchody gotówki z kasy nie udokumentowane prawidłowymi dowodami księgowymi nie są uwzględnione przy ustalaniu salda gotówki w kasie w trakcie kontroli sprawowanej przez gł. księgowego jednostki. Wymienione rozchody uznawane są za niedobory kasowe i obciążają kasjera.

 

Gotówka znajdująca się w kasie, a nie udokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową i zaliczana jest do zysków nadzwyczajnych.

 

Kasa mieści się w pomieszczeniu o odpowiednio zabezpieczonych drzwiach i oknach. Gotówka przechowywana jest w szafie metalowej. W czasie dokonywanych operacji kasowych osoby postronne nie posiadają dostępu do dokumentów i gotówki przechowywanej w kasie.

Przed otwarciem pomieszczenia kasy kasjerka sprawdza każdorazowo czy nie zostały naruszone zabezpieczenia kasy. W razie stwierdzenia uszkodzeń kasjer zawiadamia o powyższym kierownika jednostki.

W tym przypadku kierownik powołuje komisję, która przed rozpoczęciem operacji kasowych, stwierdza pozostałość gotówki w kasie, stan pozostałych wartości, stan druków ścisłego zarachowania i innej dokumentacji oraz przeprowadza oględziny.

Ustalenia komisji zapisywane są w protokole, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w pracach komisji.

W przypadku stwierdzenia włamania jednostka powiadamia policję.

 

Inwentaryzację gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania przeprowadza się na dzień 31 grudnia każdego roku przez panią Dorotę Zydor i panią Agnieszkę Ignaszak.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 55/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 10 grudnia 2007 roku

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI

AKTYWÓW I PASYWÓW.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r, poz. 694 ze zmianami) ustala się zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów

 

 

Inwentaryzacja jest to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu aktywów trwałych i aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego w Tucznie. Wyniki inwentaryzacji służą do weryfikacji stanu aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych.

 

Celem inwentaryzacji jest:

- ustalenie rzeczywistego stanu majątku,

- doprowadzenie danych w księgach rachunkowych do stanu rzeczywistego,

- rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,

- dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątkowych,

- przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem np: gromadzenie zapasów zbędnych lub nadmiernych.

Inwentaryzację aktywów rzeczowych i obrotowych przeprowadza się w oparciu o postanowienie art. 26 ustawy o rachunkowości.

 

W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów przeprowadza się ich okresową inwentaryzację, na podstawie której:

-doprowadza się dane wynikające z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym,

-rozlicza się osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie,

-dokonuje się oceny stanu i przydatności gospodarczej składników majątku.

 

Rzeczywisty stan aktywów i pasywów ustala się w drodze inwentaryzacji.

 

Inwentaryzację przeprowadza się z częstotliwością:

-aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych - na dzień 31 grudnia,

-materiałów i towarów - na dzień 31 grudnia,

-środków trwałych, pozostałych środków trwałych, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - raz na 4 lata,

-pozostałych aktywów i pasywów - na dzień 31 grudnia

 

Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, zakończono do 15 dnia następnego roku, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych na dzień bilansowy.

 

Ustalenie stanu następuje przez dopisanie lub odpisanie od stanu ze spisu z natury przychodów i rozchodów jakie nastąpiły między datą spisu, a dniem ustalenia stanu z ksiąg rachunkowych przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

 

W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji kierownik:

-powołuje komisję inwentaryzacyjną w składzie nie mniejszym od 3 osób,

 

-powołuje przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej na wniosek głównego księgowego,

Przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnej nie może być pracownik działu finansowo-księgowego, ani osoba odpowiedzialna za majątek z tytułu nadzoru,

 

-powołuje zespoły spisowe na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. W skład zespołów spisowych nie mogą być powołane osoby:

- materialnie odpowiedzialne za inwentaryzowany majątek,

- prowadzące księgi rachunkowe majątku objętego inwentaryzacją,

- nie zapewniające rzetelności spisu,

 

-powołuje, ewentualnie po zapoznaniu się z uzasadnionym wnioskiem komisji inwentaryzacyjnej, komisję likwidacyjną w składzie 3 osób,

 

-zatwierdza sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej z przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wyniki inwentaryzacji, a także zatwierdza uzgodniony sposób rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

 

Do obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy:

-wnioskowanie w sprawie składów osobowych komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, a także w razie uzasadnionej potrzeby komisji likwidacyjnej,

-ustalenie obowiązków członków komisji inwentaryzacyjnej,

-przeprowadzenie szkolenia zespołów spisowych,

-wnioskowanie w sprawie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji,

organizacja kontroli przebiegu spisu z natury,

-kontrola formalna arkuszy zdawanych przez zespoły spisowe,

-nadzorowanie pracy komisji w zakresie wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych,

-wnioskowanie w sprawie ustalenia pól spisowych,

-pobieranie za pokwitowaniem i rozliczenie się ze zużycia arkuszy spisów z natury,

-w wypadku stwierdzenia w trakcie sprawowanej kontroli nieprawidłowości w przeprowadzeniu spisu z natury, wnioskowanie do kierownika jednostki o powtórzenie w całości lub w części prowadzonych prac spisowych,

-podejmowanie odpowiednich decyzji w przypadkach, gdy w trakcie prowadzonego spisu wystąpi konieczność wydania lub przyjęcia składników majątkowych,

-sporządzenie protokołu przeprowadzonej w drodze spisu z natury,

-sporządzenie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji w ciągu 7 dni od chwili jej zakończenia.

 

Przewodniczący jest odpowiedzialny przed kierownikiem jednostki za całokształt działalności komisji, organizuje jej pracę i kieruje jej działalnością.

 

Skład komisji inwentaryzacyjnej:

a) przewodniczący komisji,

b) członkowie komisji w składzie nie mniejszym od 2 osób.

 

Zadania komisji inwentaryzacyjnej:

a)dzieli teren jednostki na pola spisowe,

b)dokonuje spisu z natury środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania,

c)dopilnowuje prawidłowego przeprowadzenia spisów z natury przez zespoły spisowe,

d)ustala przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych po dokonaniu wyceny składników majątkowych przez głównego księgowego oraz dokonuje ich weryfikacji.

W związku z powyższym:

Przewodniczący komisji inwetaryzacyjnej zwraca się na piśmie do osoby materialnie odpowiedzialnej o pilne złożenie wyjaśnień z wyszczególnieniem przyczyn, które spowodowały powstanie różnic.

 

Komisja inwentaryzacyjna po rozpatrzeniu wyjaśnień formułuje w protokole wnioski z weryfikacji, w którym niedobory zweryfikowane są do:

- nie zawinionych tj. takich , które powstały nie z winy osoby materialnie odpowiedzialnej,

- zawinionych tj. takich, które powstały z winy osoby materialnie odpowiedzialnej, a w szczególności gdy osoba ta nie dołożyła należytych starań i nie wykazała pełnej troski o powierzone mienie.

Zatwierdzony przez kierownika jednostki protokół jest podstawą do sporządzenia dowodów księgowych w tym również ewentualnych obciążeń osób materialnie odpowiedzialnych za niedobór zawiniony, do zapisów w księgach rachunkowych stwierdzonych niedoborów i szkód oraz ujawnionych nadwyżek.

Zatwierdzony protokół stanowi podstawę do ujęcia danych w księgach rachunkowych w roku w którym została przeprowadzona inwentaryzacja.

 

e)wysuwa i umotywuje wnioski co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,

 

f)dokonuje oceny przydatności gospodarczej objętych spisem składników majątkowych oraz wysuwa wnioski dotyczące usprawnienia gospodarki na tym odcinku w szczególności dotyczące: zagospodarowania zapasów zbędnych nadmiernych, usunięcia nieprawidłowości w przechowywaniu zapasów, ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, pożarem i kradzieżą,

 

g)czuwa nad terminowym złożeniem sprawozdań przez zespoły spisowe oraz opracowuje sprawozdanie zbiorcze z wyników inwentaryzacji, które przedkłada przewodniczącemu komisji.

 

 

 

Zadania zespołów spisowych:

a)przed przystąpieniem do czynności spisowych przewodniczący zespołu pobiera od osoby materialnie odpowiedzialnej za całość składników majątkowych oświadczenie pisemne stwierdzające, że wszelkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników majątkowych zostały ujęte w ewidencji szczegółowej oraz przekazane do komórki księgowości,

b)zespoły dokonują spisów wyłącznie na arkuszach spisowych otrzymanych od przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej - używanie innych arkuszy jest niedopuszczalne,

c)wypełniają arkusze spisowe przez kalkę w 2 egzemplarzach w ten sposób, żeby umieszczone w nich były co najmniej następujące dane:

-nazwa jednostki lub pieczątka,

-nazwa lub numer pola spisowego oraz określenie magazynu, składowiska itd.

-numer kolejny arkusza oraz oznaczenie uniemożliwiające zmianę arkusza (np. podpis przewodniczącego komisji),

-data dokonania spisu oraz termin - jeśli różni się on od daty spisu, na jaki przeprowadza się inwentaryzacje,

-rodzaj inwentaryzacji,

-numer kolejny pozycji,

-symbol identyfikujący spisywany składnik majątkowy np. nr inwentarzowy, nr symbolu indeksu materiałów, nr fabryczny,

-szczegółowe określenie przedmiotu inwentaryzacyjnego,

jednostka miary

-ilość stwierdzona w czasie spisu,

-imiona, nazwiska i podpisy dokonujących spis,

-cenę jednostkową,

-imię i nazwisko osoby majątkowo odpowiedzialnej za stan zapasów oraz jej podpis złożony w dowód nie zgłoszenia żadnych zastrzeżeń co do ustaleń spisu,

d)poprawienie błędnych wpisów może być dokonane jedynie przez skreślenie poprzedniego zapisu i dokonanie wpisu prawidłowego taki sposób, aby błędny zapis pozostał nadal czytelny. Każda poprawka winna być parafowana podpisami przewodniczącego zespołu spisowego oraz osoby materialnie odpowiedzialnej,

 

e)arkusze spisów z natury winny być sporządzone w sposób umożliwiający podział ujętych w nich składników majątkowych wg miejsc przechowywania i wg osób majątkowo odpowiedzialnych także z podziałem na składniki własne i obce, pełnowartościowe i uszkodzone,

 

f)po zakończeniu spisu na danym polu spisowym niewykorzystane wiersze arkusza należy zakreślić w sposób uniemożliwiający dokonywanie dodatkowych wpisów oraz wpisać należną klauzulę następującej treści:

„spis zakończono na pozycji nr....”,

 

g)po zakończeniu czynności spisowych przewodniczący zespołu spisowego składa przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej:

-arkusze spisowe wypełnione w sposób wyżej wskazany,

-pisemne rozliczenie z przydzielonych arkuszy spisowych,

-sprawozdanie o zakończeniu i wynikach inwentaryzacji,

 

h} przy dokonywaniu spisu z natury oddzielne arkusze sporządza się dla:

-środków trwałych,

-pozostałych środków trwałych,

-materiałów składowanych w magazynach,

-środków żywności składowanych w magazynach,

-składników majątkowych obcych,

-składników niepełnowartościowych.

 

Arkusze sporządza się wg osób materialnie odpowiedzialnych.

 

Po zakończeniu spisu z natury przewodniczący komisji sprawdza arkusze pod względem formalnym i przekazuje dokumentację głównemu księgowemu celem dokonania wyceny i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

 

Różnice inwentaryzacyjne ustala się z podziałem na konta syntetyczne (rodzaje składników majątkowych) i osoby materialnie odpowiedzialne.

 

Osoby materialnie odpowiedzialne za niedobór zawiniony obciąża się wartością ewidencyjną składnika majątku stanowiącego niedobór. Roszczenie nie może być mniejsze od aktualnej ceny detalicznej składnika majątku stanowiącego niedobór.

 

W przypadku używanego składnika majątku kwotę roszczenia z tytułu niedoboru ustala się uwzględniając stopień jego dotychczasowego zużycia

 

W razie stwierdzenia ewentualnej nadwyżki rzeczywistej kierownik jednostki powołuje komisje ds. wyceny nadwyżek.

 

Wyceny nadwyżek dokonuje się przyjmując cenę składnika o podobnych cechach i charakterze występujących w jednostce lub według wartości rynkowej, uwzględniając stopień zużycia.

 

Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne podlegają wyjaśnieniu przez komisję, która wnioskuje również w sprawie sposobu ich rozliczenia.

 

Dowodem rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych są pisemne oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych.

 

Niedobory i nadwyżki dotyczące inwentaryzowanych zapasów magazynowych podlegają kompensacie w zakresie dotyczącym jednej osoby materialnie odpowiedzialnej oraz gdy zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątkowych w trakcie tego samego spisu z natury. Wynikiem kompensaty jest ustalenie pomniejszonej nadwyżki lub niedoboru. Ustala się, że nadwyżka lub niedobór, po uwzględnieniu kompensaty, ustalana będzie przy zastosowaniu niższej ceny.

 

Nie dokonuje się kompensaty w środkach trwałych, pozostałych środkach trwałych, w maszynach i urządzeniach wchodzących w skład środków trwałych w budowie.

 

Inwentaryzację aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych przeprowadza się w drodze potwierdzeń sald przez banki prowadzące rachunki bankowe jednostki.

Inwentaryzację rozrachunków przeprowadza się poprzez potwierdzenie przez kontrahentów prawidłowości sald wynikających z ksiąg rachunkowych. Sald zerowych nie potwierdza się.

Potwierdzenie stanu sald rozrachunkowych wynikających z ksiąg rachunkowych sporządza się w trzech egzemplarzach z których dwa przesyła się do kontrahenta, a jeden pozostaje w aktach.

Potwierdzenie zawiera specyfikację transakcji z których wynika uzgadniane saldo.

W przypadku stwierdzenia różnic, podlegają one dalszym wyjaśnieniom, aż do całkowitego ich uzgodnienia.

 

Inwentaryzacji w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych i dokumentów oraz ich weryfikacji dokonuje się w odniesieniu do:

 

rozrachunków z pracownikami z tytułu pożyczek, zaliczek i rozrachunków z tytułu wynagrodzeń oraz ewentualnych niedoborów i szkód,

 

rozrachunków z zakładami ubezpieczeń społecznych, PZU, urzędami skarbowymi, itp. w zakresie składek, podatków i należnych świadczeń.

Wyniki inwentaryzacji w drodze weryfikacji ujmuje się w protokole, który podpisują pracownicy biorący udział w pracach.

 

Dokumenty z inwentaryzacji przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego inwentaryzacja dotyczy.

 

Obowiązki głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki:

-występuje do kierownika jednostki z wnioskiem o wyznaczenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej,

 

-po otrzymaniu od przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej wypełnionych arkuszy spisowych zarządza dokonanie wyceny spisanych składników oraz ustalenie różnic inwentarzowych,

 

-przeprowadza inwentaryzacje rozrachunków oraz innych aktywów i pasywów, które były objęte spisem z natury,

 

-rozlicza wyniki inwentaryzacji oraz wprowadza różnice inwentaryzacyjne do ewidencji księgowej.

 

Ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

Lp.

Wyszczególnienie

Strona Wn

Strona Ma

1.

Stwierdzone niedobory :

x

x

- w kasie

240

101

- środków trwałych

240

011

- pozostałych środków trwałych

240

013

2.

Stwierdzone nadwyżki:

x

x

- w kasie

101

240

- środków trwałych

011

240

- pozostałych środków trwałych

013

240

Lp.

Wyszczególnienie

Strona Wn

Strona Ma

1.

Rozliczenia niedoborów i nadwyżek dokonuje się w księgach roku za który przeprowadzono inwentaryzację - w sposób następujący:

x

x

- kompensata niedoborów z nadwyżkami

240

240

- niedobory obciążające koszty

400

240

- niedobory zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych

760

240

- niedobory obciążające pracowników

234

240

- niedobory zmniejszające fundusze

800

240

- niedobory uznane za straty

860

240

- wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia

071,072

240

- nadwyżki zmniejszające koszty

240

400

- nadwyżki zwiększające pozostałe przychody operacyjne

240

760

- nadwyżki zwiększające fundusz

240

800

 

- roszczenia sporne z tytułu niedoborów

240

240

 

Sposób dokonywania inwentaryzacji.

 

 

L.p.

Składniki majątku

Sposób dokonywania inwentaryzacji

1.

Krajowe środki płatnicze, waluty obce, dewizy (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papiery wartościowe

Spis z natury

2.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby)

Spis z natury

3.

Środki trwałe

Spis z natury

4.

Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia będące w używaniu

Spis z natury

5.

Zaliczki, pożyczki, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń oraz niedoborów i szkód

Porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych w drodze weryfikacji

6.

Nakłady na środki trwałe w budowie w tym maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych budowie,

Porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych w drodze weryfikacji

7.

Należności i zobowiązania z tytułu składek, podatków i opłat (ZUS, KRUS, US, PZU, ośrodki pomocy społecznej itp.)

Porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych w drodze weryfikacji

8.

Aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów

Uzyskanie od banków i kontrahentów potwierdzeń stanu aktywów

9.

Składniki aktywów będące własnością innych jednostek, powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania

Spis z natury

10.

Grunty, budynki i budowle

Spis z natury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja określająca

sposób zarządzania systemami informatycznymi

w Urzędzie Miejskim w Tucznie

§ 1.

Zarządzanie systemami haseł.

1. Osobą odpowiedzialną za sposób przydziału haseł dla użytkowników oraz częstotliwość ich zmiany jest Robert Wroński .

2. Każdy użytkownik systemu informacyjnego ma przydzielony jednorazowo niepowtarzalny identyfikator oraz okresowo zmieniane hasło dostępu.

3. Dostęp do zasobów systemów odbywać się może tylko w oparciu o system haseł przydzielanych indywidualnie dla pracowników oraz użytkowników systemu.

4. Zapewnione jest generowanie haseł w cyklu miesięcznym. Użytkownicy mają obowiązek zmieniać swoje hasło nie rzadziej niż co 30 dni.

5. Użytkownik nie może udostępniać swego hasła innym osobom.

6. Przekazywanie haseł odbywa się w sposób poufny i nie może ono być zapisywane w miejscu pozwalającym na dostęp dla osób nieupoważnionych.

7. W przypadku utraty hasła lub istnienia podejrzenia naruszenia systemu haseł przez osoby nieuprawnione, dotychczasowy zestaw haseł musi być niezwłocznie unieważniony i zastąpiony nowym.

 

§ 2.

Zasady rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników.

1. Osobą odpowiedzialną za rejestrowanie i wyrejestrowanie użytkowników w jednostce jest  Robert Wroński .

2. Administrator rejestruje oraz wyrejestrowuje użytkowników, prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych archiwizując identyfikator, imię i nazwisko użytkownika.

3. Identyfikatory osób, które utraciły uprawnienia dostępu do danych, należy wyrejestrować z systemu, unieważniając przekazane hasła. Identyfikator po wyrejestrowaniu użytkownika nie jest przydzielany innej osobie.

4. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania tajemnicy (dostępu do danych i ich merytorycznej treści). Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia.

 

§ 3.

Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy.

1. Użytkownicy przed przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych powinni zwrócić uwagę, czy nie istnieją przesłanki do tego, że dane zostały naruszone. Jeżeli istnieje takie podejrzenie, należy postępować zgodnie z „Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia zasad ochrony systemów informatycznych”.

2. Dostęp do konkretnych zasobów danych jest możliwy dopiero po podaniu właściwego identyfikatora i hasła dostępu.

3. Hasło użytkownika należy podawać do systemu w sposób dyskretny (nie literować, nie czytać na głos, wpisywać osobiście, nie pozwalać na bezpośrednią obecność drugiej osoby podczas wpisywania hasła, itp.).

4. Użytkownik ma obowiązek zamykania systemu, programu komputerowego po zakończeniu pracy. Stanowisko komputerowe z uruchomionym systemem, programem nie może pozostawać bez kontroli pracującego na nim użytkownika.

5. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia służące do przetwarzania danych oraz wydruki lub inne nośniki zawierające dane, pod nieobecność personelu muszą być zamknięte na dwa zamki, z których co najmniej jeden jest atestowany.

 

§ 4.

Obsługa kopii bezpieczeństwa, nośników informacji oraz wydruków.

1. Wydruki z systemów informatycznych oraz inne nośniki informacji muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający do nich dostęp przez osoby nieupoważnione w każdym momencie przetwarzania, a po upływie czasu ich przydatności są niszczone lub archiwizowane w zależności od kategorii archiwalnej.

2. Wydruki, maszynowe nośniki informacji (dyskietki, dyski optyczne, itp.) oraz inne dokumenty, zawierające dane przeznaczone do likwidacji, muszą być pozbawione zapisów lub w przypadku gdy jest to możliwe, muszą być trwale uszkodzone w sposób uniemożliwiający odczytanie z nich informacji.

3. Urządzenia, dyski i inne informatyczne nośniki danych (np. dyskietki) zawierające dane przed ich przekazaniem innemu podmiotowi, winny być pozbawione zawartości. Naprawa wymienionych urządzeń zawierających dane, jeżeli nie można danych usunąć, winna być wykonywana pod nadzorem osoby upoważnionej.

4. Administrator wykonuje raz na tydzień podwójną kopię wszystkich danych na dyskach optycznych, prowadzi rejestr tych kopii oraz, po uprzednim zaplombowaniu, przekazuje je w formie depozytu do sejfu jednostki. Kopie te mają kategorię archiwalną „A”. Tak tworzone dyski, ze względu na częstotliwość ich tworzenia, spełniają podwójną rolę: kopii bezpieczeństwa oraz kopii archiwalnych.

 

 

 

§ 5.

Ochrona danych przed ich utratą z systemów informatycznych.

1. Urządzenia i systemy informatyczne zasilane energią elektryczną powinny być zabezpieczone przed utratą danych, spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej (zasilacze awaryjne UPS).

2. Włamanie do pomieszczeń, w których przetwarza się dane powinno być uniemożliwione poprzez zabezpieczenie okien i drzwi wejściowych.

3. Pomieszczenia komputerowe powinny być zabezpieczone przed pożarem.

4. Instalacja oprogramowania może odbywać się tylko przez administratora lub pod jego nadzorem.

5. W celu ochrony przed wirusami komputerowymi, używanie nośników danych (np. dyskietki, dyski optyczne, itp.) spoza jednostki jest dopuszczalne dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich przez administratora i upewnieniu się, że nośniki te nie są „zarażone” wirusem.

6. W przypadku stwierdzenia obecności wirusów komputerowych w systemie należy postępować zgodnie z „Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia zasad ochrony systemów informatycznych”.

 

§ 6.

Sposób komunikacji w zakresie sieci komputerowej.

1. Dopuszcza się łączenie z siecią internetu i używanie poczty elektronicznej tylko na zestawach komputerowych, które nie są podłączone do lokalnej sieci komputerowej jednostki.

2. Przesyłanie danych na nośnikach zewnętrznych (np. dyskietki, wydruki) na zewnątrz jednostki może odbywać się tylko w formie przesyłki poleconej. Zabrania się przekazywania danych w jawnej formie za pośrednictwem internetu (poczty elektronicznej).

 

§ 7.

Przeglądy i konserwacja systemów i zbiorów danych.

1. Przeglądów i konserwacji systemów przetwarzania danych dokonuje administrator bezpieczeństwa informacji co najmniej raz w miesiącu.

2. Ocenie podlegają stan techniczny urządzeń (komputery, serwery, UPS-y, itp.), stan okablowania budynku w sieć logiczną, spójność baz danych, stan zabezpieczeń fizycznych (zamki, kraty), stan rejestrów systemów serwera lokalnej sieci komputerowej.

 

§ 8.

Postępowanie w sytuacjach naruszenia zasad ochrony systemów informatycznych.

1. Możliwe sytuacje świadczące o naruszeniu zasad ochrony danych przetwarzanych w systemie informatycznym.

Każde domniemanie, przesłanka, fakt wskazujący na naruszenie zasad ochrony danych, a zwłaszcza stan różny od ustalonego w systemie informatycznym, w tym:

1) stan urządzeń (np. brak zasilania, problemy z uruchomieniem),

2) stan systemu zabezpieczeń obiektu,

3) stan aktywnych urządzeń sieciowych i pozostałej infrastruktury informatycznej,

4) zawartość zbioru danych (np. brak lub nadmiar danych),

5) ujawnione metody pracy,

6) sposób działania programu (np. komunikaty informujące o błędach, brak dostępu do funkcji programu, nieprawidłowości w wykonywanych operacjach),

7) przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych,

8) inne zdarzenia mogące mieć wpływ na naruszenie systemu informatycznego (np. obecność wirusów komputerowych)

- stanowi dla osoby uprawnionej do przetwarzania danych, podstawę do natychmiastowego działania.

2. Sposób postępowania.

1) O każdej sytuacji odbiegającej od normy, a w szczególności o przesłankach naruszenia zasad ochrony danych w systemie informatycznym, opisanych w pkt. 1, należy:

- natychmiast informować administratora lub osobę przez niego upoważnioną,

- niezwłocznie taką sytuację zarejestrować w dzienniku pracy właściwym dla stanowisk, na którym to zdarzenie miało miejsce.

2) Osoba stwierdzająca naruszenie przepisów lub stan mogący mieć wpływ na bezpieczeństwo, zobowiązana jest do możliwie pełnego udokumentowania zdarzenia, celem precyzyjnego określenia przyczyn i ewentualnych skutków naruszenia obowiązujących zasad.

3) Stwierdzone przez administratora naruszenie zasad ochrony danych osobowych wymaga powiadomienia kierownika jednostki oraz natychmiastowej reakcji poprzez:

- usunięcie uchybień (np. wymiana niesprawnego zasilacza awaryjnego, usunięcie wirusów komputerowych z systemu, itp.),

- zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane,

- wstrzymanie przetwarzania danych do czasu usunięcia awarii systemu informatycznego.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 10-01-2008 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 10-01-2008 09:56