Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja środowiskowa SOO w Tucznie


Znak: GPB-OŚ 7331/6/07/08. Tuczno, dnia 2008-01-18.

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie:

  • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 ze zmianami),

  • art. 56 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 ze zmianami),

  • art. 39 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami),

na wniosek Gminy Tuczno z dnia 78-640 Tuczno, ul. Wolności 6, z dnia 7 września 2007 roku

 

o r z e k a m

 

1. Ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji odwadniania osadów ściekowych z wiatą i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na działce nr 24/7 w obr. 109 Tuczno.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucznie.

W fazie realizacji inwestycji w/w działka stanowić będzie teren budowy a prace przy jej realizacji obejmą:

  • budowę kontenerowej stacji odwadniania osadów wraz z wiatą,

  • budowa placu kompostowego o pow. 1000 m2.

2.Ustalić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

a/ na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód gruntowych i podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza pochodzącymi z układów paliwowych sprzętu i maszyn budowlanych, powstające w trakcie budowy odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.

b/ wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- wprowadzenie takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych norm w środowisku poza terenem istniejącej oczyszczalni i stacji odwadniania osadu,

  • system rurociągów tłoczno grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej projektować z tworzyw nieprzesiąkliwych dla wód gruntowych i ścieków o szczelnych połączeniach,

  • zabezpieczyć wody podziemne przed infiltracją odcieków powstających w procesie kompostowania.

3. Obowiązki w zakresie zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 

a/ inwestycja nie pogorszy stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska jak również na obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

b/ inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na gatunki i siedliska chronione, dla których planuje się ustanowienie specjalnych obszarów ochrony ptaków lub siedlisk w ramach sieci Natura 2000.

c/ emisja hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca

2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz.U. nr

178, poz. 1841) nie przekroczy dopuszczalnych poziomów.

 

u z a s a d n i e n i e

 

Na wniosek inwestora Gminy Tuczno ul. Wolności 6 78-640 TUCZNO z załączoną informacją o planowanym przedsięwzięciu , „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych z wiatą i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym”, Burmistrz Tuczna przeprowadził postępowanie, w trakcie którego stosownie do art. 51 ust. 3, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r., - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm.) zwrócił się z wnioskiem do Starosty i Państwowego Inspektora Sanitarnego o opinię na temat konieczności sporządzenia i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Starosta postanowieniem z dnia 11 października 2007 roku, znak OS-7633-54(2)/2007 przekazał do załatwienia sprawę wg właściwości Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Wojewoda Zachodniopomorski Postanowieniem Nr K-SR-Ś-5-6613/80/07 z dnia 29 października 2007 roku odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w wydanej w dniu 17 września 2007 r. znak: PPIS.N.NZ-409/28/07 opinii sanitarnej nie odstąpił od obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

W związku z powyższym Burmistrz Tuczna w dniu 16 listopada 2007 roku po przeanalizowaniu w/w dokumentów i na ich podstawie wydał postanowienie nr GPBOŚ-7331/6/07 o odstąpieniu od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przy zachowaniu dotychczasowych warunków środowiskowych i warunków określonych decyzją Burmistrza Tuczna budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w m. Płociczno, gm. Tuczno nie spowoduje pogorszenia w dopuszczalnych granicach stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na jego stan a mając na uwadze proekologiczny charakter inwestycji zrealizowanie tego zadania zdecydowanie wpłynie na jego poprawę..

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

 

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

  1. Inwestor - Gmina Tuczno

ul. Wolności 6 78-640 Tuczno

  1. strony wg wykazu

  2. a/a.                                

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 07-02-2008 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 07-02-2008 12:17