Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/84/2007

Uchwała Nr XIII / 84 /2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art., art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) a także art.420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz.902 z późn.zm. ) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 10 414 286,00 zł
z tego:

 1. dochody bieżące - 9 964 286,00 zł,

 1. dochody majątkowe - 450 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 10 623 311,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 209 025,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

1) przychody - 278 985,00 zł,

2) rozchody - 69 960,00 zł,

z przeznaczeniem na spłatę kredytu do BGK o/Piła.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 100 000,00 zł,

 1. celową w wysokości - 10 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10 000,00 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 1 123 644,00 zł.

 

§7. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 5, cz. I i cz.II)
w wysokości:

 1. przychody - 1 771 172,00 zł,

 1. wydatki - 1 771 172,00 zł,

 

2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5, cz. III) w wysokości:

 1. dochody - 4 100,00 zł,

 1. wydatki - 4 100,00 zł.

§ 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 15 100,00 zł,

 1. wydatki - 15 100,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 300 000,00 zł,

 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 300 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

 1. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 565 879,00 zł,

  1. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 53 200,00 zł,

  1. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 94 000,00 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
  na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 54 000,00 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1.Ustala się dochody w wysokości - 73 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 72 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty - 47 700,00 zł,

 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

 1. udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Miejskiego w Tucznie,

 1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek i zakładów budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucznie.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 15-04-2008 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2008 09:34