Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczno


Zarządzenie Nr 20/2008

Burmistrza Tuczna

z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.

2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza odrębnym Zarządzeniem.

§ 2

Ustala się, że oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach” w terminie do 10 czerwca 2008r, godz. 15:30 na adres: Urząd Miejski w Tucznie, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno.

§ 3

Ustala się, że posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, odbędzie się w dniu 25 czerwca 2008r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tucznie, ul. Wolności 6.

§ 4

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854):

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

d) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

e) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

l) oświadczenie, że kandydat (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.) w związku z przystąpieniem do konkursu, złożył Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm)

§ 5

Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Gminy Tuczno oraz w dwóch dziennikach: o zasięgu wojewódzkim - Kurierze Szczecińskim oraz o zasięgu lokalnym - Głosie Koszalińskim.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 21-05-2008 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 21-05-2008 13:42