Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczno


Zarządzenie Nr 32/2008

Burmistrza Tuczna

z dnia 1 lipca 2008r.

w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości mienia gminnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/91/2008 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 1127) Burmistrz Tuczna zarządza, co następuje:

§ 1.

Decyzje o przeznaczeniu nieruchomości mienia gminnego do wydzierżawienia lub wynajęcia oraz o okresie trwania umowy dzierżawnej lub umowy najmu podejmuje Burmistrz Tuczna.

§ 2.

Wydzierżawianie lub wynajęcie nieruchomości mienia gminnego następuje w drodze umowy cywilnoprawnej zawieranej przez Burmistrza Tuczna.

§ 3.

 1. Wydzierżawianiu lub wynajęciu podlegają następujące nieruchomości mienia gminnego:

  1. grunty rolne,

  2. grunty przeznaczone na cele nierolnicze,

  3. pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe.

 2. Przepisy niniejszego aktu nie dotyczą wydzierżawiania i wynajęcia mienia

gminnego takiego, jak:

   • świetlice,

   • pomieszczenia w budynkach szkolnych,

   • stadion miejski,

   • sala gimnastyczna

   • hala sportowo-widowiskowa,

   • sale komputerowe,

   • kort tenisowy,

   • grunty pod działalność kulturalno - rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc,

   • grunty w okresie „Dni Tuczna”.

§ 4.

 1. Wydzierżawianie lub wynajęcie odbywa się na wniosek zainteresowanej strony.

 2. Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę lub najem tej samej nieruchomości, ustalenie dzierżawcy lub najemcy następuje w drodze przetargu.

 3. Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego lub czynszu najmu.

§ 5.

  1. Stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele rolnicze za 1 ha, ustala się w kwintalach żyta:

 1. dla gruntów ornych:

klasy III a - 4,5 q

III b - 4,0 q

IV a - 3,5 q

IV b - 3,0 q

V - 2,0 q

VI - 1,5 q

 1. dla użytków zielonych:

klasy III - 3,5 q

IV - 3,0 q

V - 2,0 q

VI - 1,5 q

 1. dla gruntów pod wodami nadającymi się do chowu ryb i gruntów nadających się do urządzenia stawów rybnych - 2,5 q

 2. dla gruntów przeznaczonych na ogródki przydomowe do powierzchni 1000 m2 przyjmuje się równowartość 0,30 kg żyta za 1 m2

  1. Ustala się minimalna stawkę roczną czynszu dzierżawnego od umowy w wysokości 0,20 q żyta nie zależnie od dzierżawionej powierzchni.

  2. Cenę kwintala żyta przyjmuje się ustaloną przez Radę Miejską w Tucznie stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

§ 6.

 1. Stawki czynszu dzierżawnego i najmu za grunty przeznaczone na cele nierolnicze oraz za pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe ustala się w złotówkach:

1) Za grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą - 8,00 zł/ m2 pow. miesięcznie

2) Za grunty przeznaczone na:

a) cele rekreacyjne pod ośrodki campingowe - 0,60 zł/m2 pow. rocznie

b) cele rekreacyjne pod pola namiotowe w sezonie (czerwiec, lipiec, sierpień) - 0,30 zł/m2 pow. miesięcznie

3) Za grunty przeznaczone na cele składowe nie związane z działalnością gospodarczą - 2,00zł/ m2 pow. rocznie

4) Za grunty zajęte na powiększenie działki siedliskowej położone na terenach zurbanizowanych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę - 5,00 zł/m2 pow. miesięcznie

5) Za grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt. 1 -4 -3,00 zł/ m2 pow. miesięcznie

6) Za pomieszczenia i lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą:

a) w budynkach mieszkalnych - 8,00 zł/m2 pow. miesięcznie

b) w budynkach gospodarczych innych - 7,00 zł/m2 pow. miesięcznie

7) Za garaż - 3,00 zł/m2 pow. miesięcznie

8) Za pomieszczenia gospodarcze inne niż określone w pkt. 6 - 2,00 zł/ m2pow. miesięcznie

9) Za grunty dzierżawione, wynajmowane pod ustawienie reklamy (gabloty, witryny itp.) oraz tablice reklamowe:

- do 1 m2 tablicy reklamowej - 100,00 zł rocznie

- powyżej 1 m2 tablicy reklamowej - 200,00 zł rocznie

 1. W szczególnych przypadkach, gospodarczo lub społecznie uzasadnionych, Burmistrz Tuczna na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu może zastosować inne niż określone w § 6 stawki czynszu dzierżawnego lub najmu.

§ 7.

Stawki czynszu dzierżawnego i najmu nie uwzględniają podatku VAT, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

§ 8.

 1. Ustalone w umowach stawki czynszu dzierżawnego i najmu są corocznie waloryzowane w oparciu o cenę 1 q żyta ustaloną przez Radę Miejską w Tucznie do obliczania podatku rolnego.

 2. Ustalone w umowach stawki czynszu dzierżawnego lub najmu za grunty przeznaczone na cele nierolnicze oraz za pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe mogą być corocznie waloryzowane w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez GUS na okres pierwszych trzech kwartałów danego roku.

 3. Decyzje o dokonaniu waloryzacji określonej w ust. 2 podejmuje Burmistrz Tuczna w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 9.

 1. Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele rolnicze płatny jest rocznie w czterech ratach w terminach płatności zobowiązania podatkowego.

 2. Czynsz dzierżawny za nieruchomości przeznaczone na cele nierolnicze oraz czynsz najmu za pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe płatny jest w miejscu i terminie wskazanym w umowie.

§ 10.

 1. Obowiązek płacenia czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele rolnicze powstaje i wygasa:

  1. 1 stycznia danego roku, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta lub rozwiązana przed zbiorami,

  2. 1 stycznia roku następnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta lub rozwiązania po zbiorach.

 2. Obowiązek płacenia czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele

nierolnicze i czynszu najmu za pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe powstaje i wygasa od następnego miesiąca po miesiącu, w którym została umowa zawarta lub rozwiązania.

§ 11.

W przypadku stwierdzenia bezumownego użytkowania nieruchomości gminnej, za ten okres wysokość czynszu podwyższa się o 100%.

§ 12.

Traci moc:

   • Zarządzenia Nr 5/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego.

§ 13.

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi do spraw gospodarki mieniem gminnym, podinspektorowi do spraw rolnictwa , podinspektorowi do spraw działalności gospodarczej, kultury, sportu i turystyki.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna
Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 01-07-2008 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 01-07-2008 13:52