Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu budowa sali widowiskowo - sportowej w Tucznie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Tuczno: budowa sali widowiskowo - sportowej wraz z łącznikiem oraz modernizacja systemu ogrzewania dla Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i sali w Tucznie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres do 10 lat

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Tuczno, do kontaktów: Leszek Karasek, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 259 33 51, fax 067 259 30 89, e-mail: umigtuczno@op.pl, www.tuczno.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sali widowiskowo - sportowej wraz z łącznikiem oraz modernizacja systemu ogrzewania dla Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i sali w Tucznie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres do 10 lat

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie środowiskowej hali widowiskowo - sportowej wraz z łącznikiem do budynku Gimnazjum oraz modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum, Szkole Podstawowej i hali sportowej. Kotłownia na paliwo stałe opalana peletami lub zrębkami drwnianymi.

Projektowany budynek sali widowiskowo - sportowej jest obiektem niepodpiwniczonym, o konstrukcji szkieletowej z drewna klejonego z lekką obudową, część piętrowa mieszcząca trybuny i zaplecze w konstrukcji żelbetowej. Konstrukcja łącznika tradycyjna: ściany murowane, strop gęstożebrowy

Hala będzie wyposażona w następujące instalacje: woda ciepła i zimna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja elektryczna, telefoniczna system nagłaśniania, centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Program użytkowy sali widowiskowo - sportowej :

a) sala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę ręczną, z trybunami na 170 miejsc,

b) trzy zespoły szatniowo - sanitarne z natryskami

c) pokój nauczycieli WF z sanitariatem, szatnią i natryskiem,

d) pomieszczenie gospodarcze i techniczne,

e) sanitariaty dla widzów.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Lokalizacja - działka nr 250/11 w Tucznie.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.00, 45.21.22.25, 45.26.24.10, 45.31.00.00, 45.26.10.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60.000 euro, a poniżej 5.000.000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 80 000 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym względzie :

1. Kierownik Budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej w pełnym zakresie, odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem.

2. Kierownicy robót - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Kadra kierowania budową ( kierownik budowy i kierownicy robót ) musi posiadać :

ˇ stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ),

ˇ wpis na listę właściwej Okręgowej Izby,

ˇ a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3) posiadają niezbędną wiedzą, doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia i w tym względzie :

1. wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) :

a) wykonanie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 4 mln każdy,

b) wykonanie przynajmniej jednej inwestycji komunalnej wraz z jej sfinansowaniem w sposób umożliwiający zamawiającemu spłatę jej przez okres nie krótszy niż 5 lat,

c) udokumentują doświadczenie w zakresie pkt. a i b łącznie,

2. dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót tj. specjaliści w zakresie ogólnobudowlanym, specjaliści w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych,

3. dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia ( maszyny do prac ziemnych tj. koparka, spycharka, betoniarki, dźwig o udźwigu min. 5t, podnośniki przyścienne, rusztowania składane lub podobne, środki transportu ciężarowego i dostawczego),

4. zatrudniali w okresie ostatnich 3 lat od ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, przeciętnie 20 pracowników pełnoetatowych rocznie.

5. wykonają roboty konstrukcyjno - budowlane wyłącznie siłami własnymi,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i w tym względzie:

1. posiadają możliwości sfinansowania wykonanej inwestycji i umożliwią jej spłatę przez okres do 10 lat od jej zakończenia i oddania do użytkowania, w tym względzie Zamawiający postanawia:

a. spłaty będą realizowane w ratach miesięcznych maksymalnie przez okres do 120 miesięcy; pierwsza rata spłaty zostanie zrealizowana w miesiąc po wykonaniu i odebraniu robót oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu,

b. system spłaty - stała rata kapitałowa; odsetki wyłącznie od kapitału niespłaconego; naliczanie odsetek wyłącznie na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę; możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji,

c. Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej inwestycję;

2. w celu bieżącego finansowania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości 800.000 zł,

3. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł,

4. osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 8 mln zł. rocznie.

6) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :

1. pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2. wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

3. oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że :

ˇ każdy z osobna :

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

3. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej,

ˇ wspólnie muszą wykazać, że :

1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ),

2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,

3. dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia,

4. posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.

ˇ przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :

posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,

Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunek Nr 1. Warunki ogólne.

Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia

1. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy.

2. Posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ).

4. Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.

5. Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a w stosunku do podmiotów zbiorowych sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie.

6. Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

7. Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących wykonywanie zamówienia.

8. Posiadają możliwości sfinansowania wykonanych robót i umożliwią zamawiającemu spłatę w miesięcznych ratach przez okres do 10 lat.

9. Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC na kwotę nie niższą, jak 1.000.000 zł.

Ocena spełniania warunku :

spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

2. Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych tych osób ( krótki opis doświadczeń zawodowych ) oraz zakresu przewidywanych dla nich czynności w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby i wg potrzeby decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

6. Informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

7. Dokument ( zaświadczenie, oświadczenie, umowa wstępna lub promesa ) instytucji finansującej wskazujący na sfinansowanie wykonanych robót z możliwością ich spłaty na warunkach określonych w sekcji III pkt. 2 ppkt. 1.4)1

8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia

Posiadają niezbędny potencjał techniczny, dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.

a) posiadanie lub dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku :

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

b) pracownicy zdolni do wykonania zadania.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku :

1. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z krótką informacją na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności ( dotyczy pkt. sekcja III.2)1.3)2 )

2. Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.

Ocena spełniania warunku :

spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

Warunek nr 3. Znaczenie warunku - 70 %

Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Ocenie będą podlegać :

a) ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 4 mln każda,

b) ilość wykonanych inwestycji komunalnych wraz z ich sfinansowaniem w sposób umożliwiający zamawiającemu spłatę jej przez okres nie krótszy niż 5 lat,

Sposób oceny spełniania warunku :

Warunek będzie oceniany w skali 0 - 50 pkt. za każdy z elementów podlegających ocenie tj. a i b.

Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających warunkowi jw oraz ilość wykonanych inwestycji komunalnych wraz z ich sfinansowaniem.

Ocena warunku dokonywana będzie następująco :

Każdy z elementów ( a i b ) będzie podlegał ocenie w skali 0 - 50 pkt, na zasadzie : za największą ilość ( a lub b ) wykonawca otrzyma 50 pkt, pozostali odpowiednio proporcjonalnie mniej.

Oceną za ten warunek będzie suma pkt. za a i b.

Oceną wykonawcy za ten warunek będzie liczba pkt. uzyskana wg zasady jw. pomnożona przez współczynnik = 0,70

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku :

1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 4 mln każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

2. Wykaz wykonanych inwestycji komunalnych wraz z ich sfinansowaniem w sposób umożliwiający zamawiającemu spłatę jej przez okres nie krótszy niż 5 lat wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane i sfinansowane.

Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - 30 %

Ocena sytuacji ekonomicznej.

Sposób oceny spełniania warunku :

Warunek będzie oceniany następująco :

a) wielkość przychodów za 2004r - w skali 0 - 20 pkt,

b) wielkość przychodów za 2005r - w skali 0 - 40 pkt,

c) wskaźnik rentowności = zysk netto/przychody netto za 2005r - w skali 0 - 40 pkt.

Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na zasadzie proporcji matematycznej.

Oceną wykonawcy za ten warunek będzie suma pkt. uzyskana za ( a + b + c ) wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,30

Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - Podstawą przyznania punktów za wskaźnik rentowności będzie średnia arytmetyczna wskaźników rentowności poszczególnych partnerów.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku :

ˇ rachunek zysków, strat i zobowiązań za lata 2004 i 2005,

lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za lata 2004r i 2005r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone "za zgodność z oryginałem"

przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 5.

Lista wykonawców zaproszonych będzie ustalona wg następujących zasad :

ˇ lista wykonawców będzie tworzona na podstawie ilości punktów uzyskanych za ocenę warunków Nr 3 i Nr 4,

ˇ Zamawiający zaprosi nie więcej niż 5 wykonawców, którzy uzyskali największe ilości punktów za spełnianie warunków Nr 3 i Nr 4.

Pozostałych wykonawców Zamawiający nie zaprosi do składania ofert.

W przypadku, jeżeli liczba wykonawców dopuszczonych do udziału w przetargu ograniczonym będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi wszystkich, którzy spełniają warunki.

2) Kryteria oceny ofert:

Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

cena wykonania zamówienia - 100%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.04.2006 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 28.02.2006.

xxmTuczno

xxzGmina Tuczno

xxwzachodniopomorskie

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-03-2006 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2006 15:47