Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie przyjmowania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2008-2009


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Tuczna informuje, że w dniach 1-15 września 2008r. w Urzędzie Miejskim w Tucznie, w pok. Nr 10 przyjmowane będą wnioski osób ubiegających się o stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009.

Do 15 października przyjmowane będą wnioski słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

   • Zgodnie a art. 90b ust. 3 oraz art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawnieni są:

   • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

   • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16. ust.7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

   • uczniowie, którzy pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
    tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 351zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

   • uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Tuczno

   • Wykaz dokumentów i poświadczeń wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne:

    I. Poświadczenie o zamieszkaniu/zameldowaniu na terenie gminy Tuczno z Urzędu Miejskiego w Tucznie

    II. Opinia dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej o charakterze socjalnym

    III. Zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu - w miesiącu, w którym został złożony wniosek:

    1) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia

    zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie pomniejszonym o: obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

    2) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne

    odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc

    3) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy

    zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej

    4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dokumenty w oparciu o art. 8 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

    5) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej

    zaświadczenie lub decyzje o przyznanym zasiłku z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    6) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego

    zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

    7) osoby posiadające gospodarstwo rolne

    zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł

    8) osoby pobierające świadczenia rodzinne

    zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne

    9) osoby otrzymujące alimenty

    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów

    10) osoby bez dochodu

    własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

    Do dochodu wlicza się również dochód uzyskany w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub w okresie pobierania świadczenia - przekraczający pięciokrotność dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny. Kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

    Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia dla osoby bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

    Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Oświaty pod nr. tel. (067) 250 81 78

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze. zm.);

    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze. zm.);

    Uchwała Nr XXIII/62/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 35, poz. 771 ze zm.)

     

    Burmistrz Tuczna

    Teresa Łuczak

    2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 12-08-2008 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2008 13:18