Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Tuczna ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom występującym na terenach wiejskich


Burmistrz Tuczna

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na zadania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom występującym na terenach wiejskich

Burmistrz Tuczna na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie Uchwały nr XIII/77/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia

28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Tuczno z zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom występującym na terenach wiejskich poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Na realizacje powyższego zadania przeznacza się kwotę 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

  1. Dotacja zostanie przyznana podmiotom, które wygrają konkurs.

  2. Zadania mają być realizowane do końca grudnia 2008r.

  3. Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie.

  4. Oferty złożone przez podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy Tuczno powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

- oświadczenie oferenta o braku zaległości płatniczych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

  1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Tucznie

ul. Wolności 6

78 - 640 Tuczno,

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie, pok. Nr 2 do dnia 23 września 2008r. do godziny 10:00 w kopercie z dopiskiem: „Pożytek publiczny 2008”.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. /Dz.U. z 2005 roku Nr 264 poz. 873 ze zmianami/.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

- znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy;

- zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu;

- wartość merytoryczną projektu;

- koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału kosztów własnych podmiotu oraz

oczekiwaną wysokość dotacji, dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

  1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy w konkursie zostanie złożona, co najmniej jedna oferta do każdego z zadań.

  2. Dokonanie najkorzystniejszych ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Tucznie w dniu 24 września 2008r.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 21-08-2008 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2008 11:55