Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja w sprawie ustalenia uwarunkowań środowiskowych na budowę stacji cyfrowej w Marcinkowicach


Tuczno, dnia 2-05-2006.

Znak: OŚ-762/5/05

D E C Y Z J A

Na podstawie:

 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 ze zmianami),

 • art. 56 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 ze zmianami),

 • art. 39 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami),

na wniosek POLKOMTEL S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

o r z e k a m

ustalić następujące uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji cyfrowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 43532 „Marcinkowice” zlokalizowanej na działce nr 467 w miejscowości Marcinkowice gmina Tuczno:

 1. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 467 obr. Marcinkowice gm. Tuczno,

 2. w fazie eksploatacji wydzielony i ogrodzony teren z działki nr 467 obr. Marcinkowice wykorzystywany będzie jako teren stacji cyfrowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr BT 43532 „Marcinkowice”,

 3. wyposażenie stacji bazowej stanowić będzie:

 • trzy anteny sektorowe typu Kathrein 739 666, pracujące w paśmie 900 MHz, które zawieszone będą na wysokości (środek geometryczny) 40,8 m n.p.t. i skierowane na azymut 60°, 180°, 300°;

 • jedna antena linii radiowych typu VHLP4-180, pracująca w paśmie 18 GHz, która zawieszona będzie na wysokości 38,5 m n.p.t. i skierowana na azymut 31°, lub zamiennie jedna antena linii radiowych typu VHLP4-130, pracująca w paśmie 13 GHz, która zawieszona będzie na wysokości 38,5 m n.p.t. i skierowana na azymut 31°

 • jedna antena linii radiowych typu VHLP4-180, pracująca w paśmie 18 GHz, która zawieszona będzie na wysokości 36,0 m n.p.t. i skierowana na azymut 64°;

 • jedna antena linii radiowych typu VHLP4-180, pracująca w paśmie 18 GHz, która zawieszona będzie na wysokości 36,0 m n.p.t. i skierowana na azymut 155°;

 • jedna antena linii radiowych typu VHLP4-220, pracująca w paśmie 23 GHz, która zawieszona będzie na wysokości 38,5 m n.p.t. i skierowana na azymut 197°;

 • jedna antena linii radiowych typu VHLP4-130, pracująca w paśmie 13 GHz, która zawieszona będzie na wysokości 38,5 m n.p.t. i skierowana na azymut 277°;

 • jedna antena linii radiowych typu VHLP4-130, pracująca w paśmie 13 GHz, która zawieszona będzie na wysokości 36,0 m n.p.t. i skierowana na azymut 330°;lub anteny zamienne o adekwatnych charakterystykach;

 • zespół urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo - odbiorczych stacji zainstalowany będzie w szafach aparaturowych zlokalizowanych u podnóża wieży.

 1. w przypadku likwidacji stacji zostanie odtworzony poprzedni stan terenu działki nr 467,

 2. w odległości do 50 ,00 m od anten zachować teren wolny od nowej zabudowy o wysokości 31,00 m n.p.t.

 3. nie będzie prowadzony pobór wody do celów eksploatacyjnych stacji i nie będą wytwarzane ścieki bytowe,

 4. w fazie eksploatacji stacji nie będą wytwarzane odpady komunalne, natomiast zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) odpady niebezpieczne, jak:

 • akumulatory 160601* lub 100602*,

 • baterie 160601*,

 • świetlówki 200121*,

należy przekazać do odbioru i unieszkodliwienia w fazie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji stacji podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach,

 1. nie nastąpi emisja zanieczyszczeń w postaci gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,

 2. emisja hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz.U. nr 178, poz. 1841) nie przekroczy dopuszczalnych poziomów,

 3. promieniowanie elektromagnetyczne nie przekroczy dopuszczonego poziomu gęstości mocy - 0,1 W/m2

 4. przeciwdziałanie skutkom awarii:

 • stały monitoring pracy stacji i wszystkich urządzeń,

 • okresowe kontrole mocowań elementów konstrukcyjnych stacji.

nakładam obowiązek:

 1. bezpośrednio po uruchomieniu stacji, a przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać pomiary rzeczywistego rozkładu pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości zarówno dla celów bhp (dotyczy obsługi serwisowej oraz przeprowadzających konserwację), jak i ochrony ludzi i środowiska oraz przesłać wyniki pomiarów do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,

 2. monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie pomiaru pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883).

u z a s a d n i e n i e

Na wniosek inwestora POLKOMTEL S.A. z s. w Warszawie reprezentowanego przez Zbigniewa Rasiewicza Kancelaria Radcy Prawnego ul. Wieniawskiego 15, 85-183 Bydgoszcz z załączonym, na podstawie § 2, ust. 1, pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl ustawy o ochronie środowiska Burmistrz Tuczna przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa, w trakcie którego zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia w trybie art. 51 ust. 3 pkt 1 Prawa ochrony środowiska. Powyższe organy uzgodniły środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia.

Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości wskazując na możliwość wniesienia uwag i wniosków. W trakcie postępowania, w dniu 14 października 2005 roku wpłynęło pismo strony - Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tucznie. Strona zarzuciła planowanej nowej lokalizacji oddziaływanie na krajobraz podpierając się argumentacją Burmistrza Tuczna z uzasadnienia decyzji znak GPB-7331-19/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 roku o odmowie ustalenia lokalizacji analogicznej inwestycji na działce nr 469 (sąsiedniej). Ówczesne rozstrzygnięcie poparte było wynikami analiz oddziaływania tej inwestycji na krajobraz, z której wynikało, że nie należy lokalizować masztu na działce nr 469 oraz, że wskazane jest odsunięcie masztu w kierunku południowo - wschodnim tj. między innymi na działkę nr 467. Działanie to miało zapewnić wyjście masztu poza obszar percepcji oka ludzkiego - obserwatora atrakcyjnej krajobrazowo panoramy wsi Marcinkowice, przez odsunięcie go od wieży kościoła położonego w skupinie pomnikowych drzew cmentarza przykościelnego na wzgórzu, stanowiących dominantę krajobrazową odbieraną bardzo czytelnie w efektownym otwarciu widokowym (panoramie) z drogi powiatowej do Jamienka. Innymi słowy Strona sprzeciwiła się obecnej lokalizacji masztu powołując się na argumenty, które przeważyły o tym, iż Wnioskodawca zmienił planowane miejsce lokalizacji masztu. Wobec powyższego uwagi i wnioski Strony nie zostały uwzględnione. W dniu 28 października 2005 roku wydana została decyzja, której kopie doręczono stronom, a poza tym fakt wydania decyzji podano do publicznej wiadomości .

Od wydanej w dniu 28 - 10- 2005 roku decyzji odwołała się jedna ze stron - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Tuczna. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie decyzją Nr SKO.ZP-41/3104/2005 z dnia uchyliło wydaną w dniu 28 października 2005 r. decyzję Burmistrza Tuczna i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Powodem takiego rozstrzygnięcia Kolegium było stwierdzenie, iż organ wydający decyzję w przedmiotowym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczności lokalnej nie przeprowadził takiego postępowania, a więc nie wyczerpał ustawowego trybu określonego w przepisach Prawa ochrony środowiska.

W związku z tym dopełniając ustawowego trybu postępowania, w toku ponownego rozpatrzenia sprawy w dniu 11-04-2006 r. podano do publicznej wiadomości o złożonym w dniu 24 sierpnia 2005 roku wniosku, a także przeprowadzono w dniu 21 kwietnia 2006 r. rozprawę administracyjną z udziałem społeczeństwa, o której terminie zawiadomiono strony - zgodnie z art. 90 § 2 KPA oraz przez obwieszczenia na terenie wsi Marcinkowice (w sklepach i na gminnej tablicy ogłoszeń) na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozprawy. W rozprawie uczestniczyły strony (w tym przedstawiciele Wnioskodawcy - Inwestora, jak i GS „SCh” w Tucznie) oraz mieszkańcy Marcinkowic zainteresowani inwestycją, zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy inwestycji. W wyniku rozprawy nie doszło do przekonania stron lub osób o spornych interesach lub do wzajemnego przekonania do swojej argumentacji.

W ocenie Burmistrza Tuczna wskazana lokalizacja jest dobra. Maszt jest wystarczająco oddalony od zabudowań. Głównym czynnikiem wpływającym na środowisko będą pola elektromagnetyczne, których kumulacja znajdzie się w przestrzeni nie związanej ze stałym przebywaniem ludzi i zwierząt. Przy zachowaniu promieniowania elektromagnetycznego nie przekraczającego dopuszczonego poziomu gęstości mocy - 0,1 W/m2 oraz pozostałych uwarunkowań określonych decyzją Burmistrza Tuczna budowa obiektu nie spowoduje pogorszenia w dopuszczalnych granicach stanu środowiska. Obszar powiększonego promieniowania dotyczy przestrzeni na wysokości ok. 40 m npt., na powierzchni ziemi większe promieniowanie pochodzi od telefonów komórkowych (nawet do 2 W/ m2). Lokalizacja masztu w Marcinkowicach na działce nr 467 przyczyni się do podniesienia jakości połączeń w sieci telefonii komórkowej Inwestora, co podniesie atrakcyjność rejonu wsi (dotychczas cechującego się słabym zasięgiem tej i innych sieci). Poza tym przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na tyle blisko miejscowości, że nie jest utrudnione przyłączenie do sieci energetycznej, nota bene wykonywane jest właśnie na podstawie odrębnej decyzji przyłącze do działki nr 467, a z drugiej strony na tyle daleko, że nie stwarza zagrożeń - np. związanych z ewentualnym przewróceniem się konstrukcji wieży. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 60 - 80 m, a sam maszt będzie wysoki na ok. 40 - 50 m npt. Osobnym zagadnieniem jest oddziaływanie estetyczne. Masz nie należy do obiektów zdobiących krajobraz i otoczenie zabudowy. Z powodów agresywnej ingerencji w krajobraz odmówiono poprzedniej lokalizacji masztu na działce nr 469. Analiza, na podstawie której stwierdzono zły wpływ na wartościową sylwetę Marcinkowic od strony sąsiedniego Jamienka, wykonana do decyzji lokalizacyjnej (odmownej) wskazywała, że odsunięcie wieży już na teren działki sąsiedniej - o ok. 50 - 100 m będzie wystarczające, dla zachowania walorów ww. sylwety. Oddalenie masztu od zabudowań zarówno szkoły, jak i zabudowań przy drodze wojewódzkiej Czaplinek - Wieleń (domy mieszkalne, sklep i bar) spowoduje inny odbiór wieży dla osób przebywających w obrębie ww. nieruchomości. Maszt oddalony o 60 - 200 m od wspomnianych miejsc nie będzie już tak agresywną form, jak gdyby zrealizowano go na działce nr 469.

Oczywiście można rozważać ewentualność lokalizacji masztu w innych miejscach, albo nie lokalizowania go w ogóle, jednak za lokalizacją na terenie działki nr 467 przemawia wiele argumentów, przede wszystkim fakt ustalonej odrębną decyzją lokalizacji dla masztu i stacji bazowej dla Inwestora, fakt możliwości przyłączenia stacji do sieci energetycznej, bliskość zabudowań, przekładająca się na mniejsze ryzyko ewentualnych kradzieży, dewastacji (wieża na widoku), a także na zredukowane ryzyko kolizji z przelotami bojowymi samolotów z pobliskiej bazy lotnictwa w Mirosławcu (we wsi znajdują się dwa obiekty wysokościowe, toteż już obecnie piloci są zobowiązani do wyższych pułapów lotów oraz do lotów na niższych pułapach w innym rejonie. Przedmiotowa lokalizacja zapewnia też możliwość nawiązania łączności z planowanej wieży z innymi stacjami bazowymi. Nadto istotnym jest fakt, iż nie stwierdzono ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska w rozpatrywanej lokalizacji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

 1. POLKOMTEL S.A.

Al. Jerozolimskie 81

02-222 Warszawa,

 1. Zbigniew Rasiewicz
  Kancelaria Radcy Prawnego
  ul. Wieniawskiego 15
  85-183 Bydgoszcz,

 2. Gminna Spółdzielnia „SCh” w Tucznie

ul. Wolności 35

78-640 Tuczno,

 1. a/a.

Obwieszczenia:

 1. tablica ogłoszeń UM Tuczno,

 2. tablica ogłoszeń Marcinkowice.

 3. strona internetowa Gminy Tuczno (BIP)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-05-2006 16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2006 16:07