Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXI/204 w sprawie przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Tuczno na lata 2009-2015 2009-12-28 09:04
dokument UCHWAŁA NR XXXI/203 w sprawie aktu założycielskiego Publicznego Przedszkola w Tucznie 2009-12-28 09:01
dokument UCHWAŁA NR XXXI/202 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2009-12-28 09:00
dokument UCHWAŁA NR XXXI/201 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (ze zmianami) 2009-12-28 08:59
dokument UCHWAŁA NR XXXI/200 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2010 roku 2009-12-28 08:56
dokument UCHWAŁA NR XXXI/199 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach w ramach Działania 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi" 2009-12-28 08:53
dokument UCHWAŁA NR XXXI/198 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narokomanii na rok 2010 2009-12-28 08:49
dokument UCHWAŁA NR XXXI/197 w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2010 roku 2009-12-28 08:47
dokument UCHWAŁA NR XXXI/196 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2009-12-28 08:46
dokument UCHWAŁA NR XXXI/195 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2009-12-28 08:44
dokument UCHWAŁA NR XXXI/194 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009-12-28 08:33
dokument UCHWAŁA NR XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 2009-12-28 09:43
dokument UCHWAŁA NR XXXI/192 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-12-28 08:14
dokument Uchwała Nr XXX/191/2009 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2009-11-10 13:49
dokument Uchwała Nr XXX/190/2009 w sprawie podatku rolnego 2009-11-10 13:48
dokument Uchwała Nr XXX/189/2009 w sprawie podatku leśnego 2009-11-10 13:47
dokument Uchwała Nr XXX/188/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-11-10 13:47
dokument Uchwała Nr XXX/187/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2009-11-10 13:45
dokument Uchwała Nr XXX/186/2009 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2009-11-12 13:48
dokument Uchwała Nr XXX/185/2009 w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej 2010-02-17 12:42
dokument Uchwała Nr XXX/184/2009 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/59/03 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego /ze zm./ 2009-11-10 13:42
dokument Uchwała Nr XXX/183/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-11-10 13:40
dokument Uchwała Nr XXIX/182/2009 w sprawie umowy o współpracy partnerskiej z gminą Tomaszgorod na Ukrainie. 2009-09-22 14:22
dokument Uchwała Nr XXIX/181/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finasowanie zadania inwestycyjnego pn:"Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice". 2009-09-22 14:20
dokument Uchwała Nr XXIX/180/2009 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Betyńskiej, budowę chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 2009-09-22 14:18
dokument Uchwała Nr XXIX/179/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (ze zm.) 2009-09-22 14:14
dokument Uchwała Nr XXIX/178/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-09-22 14:10
dokument Uchwała Nr XXVIII/177/2009 w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Tucznie imienia "Wedlów Tucznyńskich" 2009-06-24 14:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/176/2009 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Marcinkowicach 2009-06-24 14:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/175/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-06-24 14:52
dokument Uchwała Nr XXVII/174 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2009r. 2009-06-10 15:09
dokument Uchwała Nr XXVII/173 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tuczna z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno 2009-06-10 15:07
dokument Uchwała Nr XXVII/172 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczno 2009-06-10 15:06
dokument Uchwała Nr XXVII/171 w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Tucznie imienia "Wedlów - Tuczyńskich" 2009-06-10 15:04
dokument Uchwała Nr XXVII/170 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki 2009-06-10 15:03
dokument Uchwała Nr XXVII/169 w sprawie przystąpienia Gminy Tuczno do projektu "Moje gimnazjum - moja szansa" 2009-06-10 15:02
dokument Uchwała Nr XXVII/168 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tucznie" 2009-06-10 15:01
dokument Uchwała Nr XXVII/167 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni w miejscowości Tuczno w ramach działania 3.2.1. 2009-06-10 14:59
dokument Uchwała Nr XXVII/166 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-06-24 11:32
dokument Uchwała Nr XXVI/165 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2009-06-10 14:55
dokument Uchwała Nr XXVI/164 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2009-06-10 14:53
dokument Uchwała Nr XXVI/163 w sprawie określenia zasad partycypowania Gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 2009-06-10 14:53
dokument Uchwała Nr XXVI/162 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-06-10 14:51
dokument Uchwała Nr XXVI/161 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 2009-06-10 14:50
dokument Uchwała Nr XXV/160 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2009-03-30 13:03
dokument Uchwała Nr XXV/159 w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 2009-03-30 13:01
dokument Uchwała Nr XXV/158 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczno 2009-03-30 12:59
dokument Uchwała Nr XXV/157 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuczno w latach 2009-2013" 2009-03-30 12:52
dokument Uchwała Nr XXV/156 zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno 2009-03-30 12:47
dokument Uchwała Nr XXV/155 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2009-03-30 12:45
dokument Uchwała Nr XXV/154 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/87/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych 2009-03-30 12:37
dokument Uchwała Nr XXV/153 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-03-30 12:34
dokument Uchwała Nr XXIV/152 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Burmistrza Tuczna 2009-02-06 13:42
dokument Uchwała Nr XXIV/151 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-02-06 13:41
dokument Uchwała Nr XXIV/150 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z 2009-02-06 13:40
dokument Uchwała Nr XXIII/149 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/08 Rady Miejskiej w tucznie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Tuczno do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - "LIDER WAŁECKI" 2009-01-15 13:48
dokument Uchwała Nr XXIII/148 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-01-15 13:44