Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2011 roku 2011-01-05 14:13
dokument Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Tuczno 2011-01-05 14:11
dokument Uchwała Nr III/10/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Tucznie 2011-01-05 14:10
dokument Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tuczna 2011-01-05 14:09
dokument Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2011 2011-01-05 14:02
dokument Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-01-05 13:57
dokument Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011-01-05 13:54
dokument Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2011-01-05 13:52
dokument Uchwala Nr I/4/2010 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego 2010-12-08 08:40
dokument Uchwala Nr I/3/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie 2010-12-08 08:39
dokument Uchwala Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie 2010-12-08 08:38
dokument Uchwala Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie 2010-12-08 08:40
dokument Uchwała Nr XXXVIII/255/2010 w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 2010-11-05 13:55
dokument Uchwała Nr XXXVIII/254/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (ze zmianami) 2010-11-05 13:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/253/2010 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie 2010-11-05 13:46
dokument Uchwała Nr XXXVIII/252/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2010-11-05 13:44
dokument Uchwała Nr XXXVIII/251/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-11-05 13:42
dokument Uchwała Nr XXXVIII/250/2010 w sprawie podatku leśnego 2010-11-05 13:41
dokument Uchwała Nr XXXVIII/249/2010 w sprawie podatku rolnego 2010-11-05 13:37
dokument Uchwała Nr XXXVIII/248/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2010-11-05 13:35
dokument Uchwała Nr XXXVIII/247/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszyw ?Ponikiew? 2010-11-05 13:34
dokument Uchwała Nr XXXVIII/246/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2010-11-05 13:33
dokument Uchwała Nr XXXVIII/245/2010 w sprawie : określenia wysokości stawki opłaty miejscowej 2011-02-02 14:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/244/2010 w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową 2011-02-02 14:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/243/2010 w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2011-02-02 14:56
dokument Uchwała Nr XXXVIII/242/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tucznie oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania. 2010-11-05 13:26
dokument Uchwała Nr XXXVIII/241/2010 w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. 2010-11-05 13:23
dokument Uchwała Nr XXXVIII/240/2010 w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych 2010-11-05 13:19
dokument Uchwała Nr XXXVIII/239/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Publiczne Przedszkole w Tucznie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Publiczne Przedszkole w Tucznie. 2010-11-05 13:18
dokument Uchwała Nr XXXVIII/238/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-11-05 14:17
dokument Uchwała Nr XXXVII/237/2010 w sprawie wyrażania woli podjęcia czynności majątkowych na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę nawierzchni dróg i chodników w miejscowości Płociczno gmina Tuczno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 2010-09-30 13:42
dokument Uchwała Nr XXXVII/236/2010 w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-09-30 13:38
dokument Uchwała Nr XXXVII/235/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym. 2010-09-30 13:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/234/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno 2010-10-11 13:34
dokument Uchwała Nr XXXVII/233/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2010-09-30 13:29
dokument Uchwała Nr XXXVII/232/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-09-30 13:28
dokument Uchwała Nr XXXVI/231/2010 w sprawie ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Tuczno" oraz ustalenia zasad i trybu nadania 2010-06-30 13:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/230/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2010 roku 2010-06-30 13:35
dokument Uchwała Nr XXXVI/229/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/150/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z 2010-06-30 13:34
dokument Uchwała Nr XXXVI/228/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za pierwsze półrocze... 2010-06-30 13:31
dokument Uchwała Nr XXXVI/227/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-06-30 13:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/226/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-06-30 13:29
dokument Uchwała Nr XXXVI/225/2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2010-08-03 13:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/224/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/122/08 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 2010-06-30 13:19
dokument Uchwała Nr XXXV/223 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-06-01 09:39
dokument Uchwała Nr XXXIV/222 w sprawie zmieniająca Uchwałę XXVII/168/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn:" Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tucznie" 2010-04-28 13:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/221 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-04-28 13:36
dokument Uchwała Nr XXXIV/220 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 2010-04-28 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/219 w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Tuczno 2010-03-25 14:01
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/218 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/198/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 2010-03-25 14:00
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/217 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie 2010-03-25 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/216 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie 2010-03-25 13:57
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/215 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie 2010-03-25 13:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/214 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie 2010-03-25 13:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/213 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2010-03-25 13:55
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/212 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Burmistrza Tuczna 2010-03-25 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/211 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/181/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice" 2010-03-25 13:53
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/210 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki 2010-03-25 13:50
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/209 w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno" 2010-03-25 13:49
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/208 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-03-25 13:30
dokument UCHWAŁA NR XXXII/207/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "Partnerstwo Jezior" 2010-01-29 09:05
dokument UCHWAŁA NR XXXII/206/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Tuczna 2010-01-29 09:04
dokument UCHWAŁA NR XXXII/205/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-01-29 09:03