Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2012 r. 2012-01-04 10:15
dokument Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2012-01-04 10:14
dokument Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2012-01-04 10:12
dokument Uchwała NrXIII/78/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2012-01-04 10:08
dokument Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2012 r. 2012-01-04 10:05
dokument Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2012-01-12 10:37
dokument Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno. 2012-01-04 10:02
dokument Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2012-01-04 08:25
dokument Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2012-2021. 2012-01-04 08:17
dokument Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2012. 2012-01-04 08:15
dokument Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021. 2012-01-04 08:13
dokument Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy tuczno na 2011r. 2012-01-03 14:34
dokument Uchwała Nr XII/69/2011 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi 2011-12-05 09:17
dokument Uchwała Nr XII/68/2011 w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 2011-12-05 09:16
dokument Uchwałą Nr XII/67/2011 w spraie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jeziorki Gmina Tuczno 2011-12-05 09:15
dokument Uchwała Nr XII/66/2011 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/246/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roziwązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii na rok 2011 ze zm. 2011-12-05 09:14
dokument Uchwała Nr XII/65/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2011-12-05 09:12
dokument Uchwała Nr XII/64/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-12-05 09:11
dokument Uchwała Nr XII/63/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-12-05 09:10
dokument Uchwała Nr XI/62/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-11-15 09:54
dokument Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie wysokości stawek od środków transportowych 2011-11-15 09:54
dokument Uchwała Nr XI/60/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową 2011-11-15 09:53
dokument Uchwała Nr XI/59/2011 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej 2011-11-15 09:52
dokument Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2011-11-15 09:51
dokument Uchwała Nr XI/57/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-11-15 09:50
dokument Uchwała Nr XI/56/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-11-15 09:41
dokument Uchwała Nr XI/55/2011 w sprawie podatku leśnego 2011-11-15 09:40
dokument Uchwała Nr XI/54/2011 w sprawie podatku rolnego 2011-11-15 09:40
dokument Uchwała Nr XI/53/2011 zmieniająca Uchwałę Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej" 2011-11-15 09:39
dokument Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca wieloletnią prognozę Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-11-15 09:36
dokument Uchwała Nr X/51/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu do orzekania w latach 2012-2015 2011-11-03 10:52
dokument Uchwała Nr X/50/2011 w sprawie skargi dotyczącej działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2011-11-03 10:51
dokument Uchwała Nr X/49/2011 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011/2014. 2011-11-03 10:49
dokument UUchwała Nr X/48/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego 2011-11-03 10:48
dokument Uchwała Nr X/47/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-11-03 10:41
dokument Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2011-10-06 14:47
dokument Uchwała Nr IX/45/2011 zmieniająca uchwałę w spawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę. 2011-10-06 14:46
dokument Uchwała Nr IX/44/2011 w sprawie znian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-10-06 14:45
dokument Uchwała Nr IX/43/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-10-06 14:44
dokument Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2011r. 2011-08-03 08:05
dokument Uchwała Nr VIII/41/2011 w sprawieŁ zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie". 2011-07-05 07:45
dokument Uchwała Nr VIII/40/2011 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2011-07-05 07:43
dokument Uchwała Nr VIII/39/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2011-07-05 07:42
dokument Uchwała Nr VIII/38/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-07-05 07:40
dokument Uchwała Nr VIII/37/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-07-05 07:40
dokument Uchwała Nr VIII/36/2011 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2011-08-03 08:05
dokument Uchwała Nr VIII/35/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok 2011-07-05 07:38
dokument Uchwała Nr VIII/34/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-07-05 07:36
dokument Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tuczna z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2009-2010 2011-07-05 07:37
dokument Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno 2011-07-04 15:24
dokument Uchwała Nr VII/31/2011 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy 2011-07-04 15:23
dokument Uchwała Nr VII/30/2011 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy. 2011-07-04 15:14
dokument Uchwała Nr VII/29/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2011-07-04 15:14
dokument Uchwała Nr VII/28/2011 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach 2011-07-04 15:11
dokument Uchwała Nr VII/27/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-07-04 15:10
dokument Uchwała Nr VII/26/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2011-07-04 15:09
dokument Uchwała Nr VI/25/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Tuczno na lata 2011-2013 2011-04-12 08:54
dokument Uchwała Nr VI/24/2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021 ze zmianami 2011-04-12 08:53
dokument Uchwała Nr VI/23/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2011-04-12 08:49
dokument Uchwała Nr V/22/2011 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/246/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-03-18 11:25
dokument Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki 2011-03-18 11:22
dokument Uchwała Nr V/20/2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-03-18 11:19
dokument Uchwała Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2011r. 2011-03-18 11:16
dokument Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w miejscowości Tuczno" w ramach działania 3.1. "infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 2011-02-01 13:15
dokument Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej 2011-02-01 13:12
dokument Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2011 r. 2011-02-01 13:11
dokument Uchwała Nr IV/15/2011 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2011-02-01 13:09
dokument Uchwała Nr IV/14/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/251/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-02-01 13:08
dokument Uchwała Nr IV/13/2011 zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-02-01 13:07