Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2013-01-21 14:10
dokument Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. 2013-01-21 14:10
dokument Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2013-01-02 09:40
dokument Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-01-02 09:38
dokument Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2013 roku. 2013-01-03 15:07
dokument Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I pólrocze 2013 roku. 2013-01-02 09:32
dokument Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 2013-01-02 09:30
dokument Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeziorkach Wałeckich. 2013-01-02 09:21
dokument Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierabnia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2013-01-02 09:18
dokument Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-01-02 09:17
dokument Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-02 09:10
dokument Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. 2013-01-02 09:06
dokument Uchwała Nr XXII/135/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2013-01-02 09:04
dokument Uchwała Nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2013. 2013-01-03 09:22
dokument Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2013-01-02 08:58
dokument Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2013-01-02 08:40
dokument Uchwała Nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 r. 2013-01-02 08:35
dokument Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno n lata 2012-2021. 2013-01-02 08:34
dokument Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwłę nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przejecia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2012-12-19 13:19
dokument Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 r. 2012-12-19 13:16
dokument Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-12-19 13:15
dokument Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi 2012-11-19 14:42
dokument Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeziorkach Wałeckich. 2012-11-19 14:41
dokument Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 2012-11-19 14:40
dokument Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2012-11-19 14:38
dokument Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-11-19 14:36
dokument Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-11-19 14:35
dokument Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2012-11-19 14:34
dokument Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2012-11-19 14:29
dokument Uchwała Nr XX/118/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podatku leśnego 2012-11-19 14:28
dokument Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podatku rolnego 2012-12-19 12:31
dokument Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XXVIII/166/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości w części określonej w paragrafie 2 pkt. 2. 2012-12-13 12:45
dokument Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-12-13 12:35
dokument Uchwała Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej 2012-11-19 14:25
dokument Uchwała Nr XX/113/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2012-11-19 14:25
dokument Uchwała Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podziały Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-19 14:24
dokument Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Tucznie 2012-10-23 11:50
dokument Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Tuczno 2012-10-23 11:49
dokument Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno 2012-10-23 11:47
dokument Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2012-10-23 11:46
dokument Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych i kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno 2012-10-23 11:45
dokument Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-10-23 11:44
dokument Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-10-23 11:43
dokument Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2012r. 2012-07-02 14:38
dokument Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych i kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno. 2012-07-02 14:36
dokument Uchwała Nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2012-07-02 14:35
dokument Uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2012-07-02 14:30
dokument Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/87/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętmi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku. 2012-07-02 14:28
dokument Uchwała Nr XVII/99/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Tuczno". 2012-07-02 14:26
dokument Uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-07-02 14:25
dokument Uchwała Nr XVII/97/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-07-02 14:24
dokument Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-07-02 14:19
dokument Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 2012-07-02 14:17
dokument Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2012-04-30 08:37
dokument Uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Tuczno, flagi stolikowej Gminy Tuczno i banera Gminy Tuczno 2012-04-30 08:35
dokument Uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2012-04-30 08:34
dokument Uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-04-30 08:32
dokument Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/207/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Partnerstwo Jezior 2012-04-02 10:27
dokument Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 2012-04-02 10:27
dokument Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych i kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2012-04-02 10:27
dokument Uchwała Nr XV/87/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku 2012-04-02 10:27
dokument Uchwała Nr XV/86/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-03-29 12:57
dokument Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie 2012-03-07 14:33
dokument Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tuczna 2012-03-07 14:33
dokument Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-03-07 14:32
dokument Uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-03-07 14:31