Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Pracy

 

 

 

REGULAMIN PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art.1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.Nr 21, poz.94 z późn. zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.), ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 263, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

 

PRZEPISY WSTĘPNE

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

1. Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek w procesie

 

pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj

 

wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 

a) pracodawcy - należy rozumieć przez to Urząd Miejski w Tucznie

 

b) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku

 

pracy, bez względu na rodzaj zawartego stosunku pracy oraz rodzaj wykonywanej

 

pracy ( z zastrzeżeniem zawartym w rozdziale X - § 45).

 

4. W zakresie wskazanym w ust. 1 regulamin w szczególności określa:

 

1/ podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy,

 

 

 

 

 

2/ podstawowe prawa i obowiązki pracowników,

 

3/ zasady i tryb postępowania wynikające z obowiązku przestrzegania trzeźwości,

 

4/ systemy i rozkłady czasu pracy w tym określenie pory nocnej,

 

5/ sposób potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy, obecności w pracy oraz

 

usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w pracy,

 

6/ termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

 

7/ obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w tym sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z ich

 

stanowiskiem,

 

8/ wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet - przedstawia

 

załącznik nr 1,

 

9/ wykaz stanowisk pracy i prac młodocianym w celu odbywania przygotowania

 

zawodowego - wykazane w załączniku nr 2,

 

10/ informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej

 

pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

 

 

§ 2

 

 

 

Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

 

 

 

1/ szanowania godności i innych dóbr osobistych pracowników,

 

2/ równego traktowania kobiet i mężczyzn, stosowania obiektywnych i sprawiedliwych

 

kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

 

3/ niestosowania i niedopuszczenia do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji w

 

szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość,

 

przekonania polityczne czy religijne bądź przynależność związkową pracownika,

 

4/ zaznajamiania podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

 

5/ organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz

 

osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy - przy

 

wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,

 

6/ informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

 

7/ zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia

 

systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

8/ dostarczania pracownikom przysługujących im środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

 

9/ terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,

 

10/ ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

11/ zaspokajania, w miarę posiadanych środków - socjalnych potrzeb pracowników,

 

12/wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

 

 

 

 

 

§ 3

 

Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:

 

1/ korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,

 

2/ wydawania pracownikom poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 

 

 

§ 4

 

 

 

Pracownik ma w szczególności obowiązek:

 

1/ wykonywania na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem - pracy określonego rodzaju,

 

2/ stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z prawem,

 

3/ informowania organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów

 

znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

 

4/ wykonywania pracy sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

 

5/ przestrzegania prawa,

 

6/ dbania o dobro pracodawcy oraz chronienia jego mienia,

 

7/ zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

 

8/ zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić

 

pracodawcę na szkodę,

 

9/ przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

 

10/ zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami,

 

podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelem,

 

11/ dbania o czystość i porządek wokół stanowiska pracy,

 

12/ przestrzegania przepisów bhp i ppoż,

 

13/ zabezpieczenia po zakończeniu pracy dokumentów,

 

14/ przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku,

 

 

 

 

 

§ 5

 

 

 

Pracownikom zabrania się:

 

1/spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych, przyjmowania

 

środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,

 

2/ palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do niego przeznaczonych, które zostaną wyraźnie oznaczone,

 

3/ opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy,

 

4/wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,

 

5/ wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywana pracą,

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

 

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani:

 

1/ rozliczyć się z pracodawcą z pobranych narzędzi pracy, odzieży ochronnej oraz pobranych zaliczek i pożyczek,

 

2/ załatwić formalności związane z kartą obiegową oraz przedłożyć tę kartę wraz z dokumentami wykazanymi w tej karcie - pracownikowi na stanowisku ds. kadr w celu dokonania adnotacji o ustaniu stosunku pracy.

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

1. Kierujących komórkami (jeśli takie są) i Kierownika referatu obciążają odpowiednio obowiązki wynikające z § 4- 6.

 

2. Kierownik zobowiązany jest ponadto do:

 

1/ kierowania, koordynowania i kontrolowania pracy podległych mu pracowników,

 

2/ właściwego organizowania pracy podległych pracowników,

 

3/ sprawowania bezpośredniego nadzoru nad porządkiem, dyscypliną pracy pracowników,

 

4/ nadzorowania przestrzegania obowiązku trzeźwości przez pracowników,

 

5/ organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami bhp,

 

6/ egzekwowania przestrzegania przez podległych pracowników przepisów i zasad bhp,

 

7/ zapewnienia równomiernego obciążenia pracą w okresie zastępstw nieobecnych pracy pracowników,

 

9/ wyznaczenia zastępstwa w okresie własnej nieobecności w pracy,

 

10/ sprawowania pieczy nad majątkiem i rzeczami należącymi do referatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

 

 

 

Do ciężkich naruszeń przez pracowników ustalonego w Urzędzie Miejskim w Tucznie porządku i dyscypliny pracy, uzasadniających zastosowanie odpowiednich sankcji prawa pracy należy:

 

 

 

1/ nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy,

 

2/ stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy,

 

3/ niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonych,

 

4/ złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz niszczenie materiałów, urządzeń technicznych lub ich wykorzystywanie w celach nie związanych z pracą,

 

5/ wykonywanie, bez zezwolenia przełożonych, prac nie dotyczących zagadnień związanych ze stosunkiem pracy,

 

6/ nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

7/ zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

 

8/ niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników oraz interesantów,

 

9/ opuszczanie stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego,

 

10/ nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej oraz innej przewidzianej w przepisach prawa,

 

11/ podpisanie listy obecności za innych pracowników.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE

 

OBOWIĄZKU PRZESTRZEGANIA TRZEŹWOŚCI

 

 

 

§ 9

 

 

 

Pracownicy nie mogą wnosić napojów alkoholowych na teren zakładu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

 

 

Naruszenie przez pracowników obowiązku trzeźwości zachodzi w przypadku stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy.

 

 

 

 

 

§ 11

 

 

 

Pracownicy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości powinni być odsunięci od wykonywania pracy względnie niedopuszczeni do niej. Za dopełnienie tego obowiązku odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony a w przypadku jego nieobecności - osoba go zastępująca.

 

 

 

 

 

§ 12

 

 

 1.  

  W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości, bezpośredni przełożony, ( a w przypadku jego nieobecności - osoba go zastępująca) powinien poinformować pracownika o przysługującym mu prawie żądania przeprowadzenia badania stanu trzeźwości.

 2.  

  Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie żądanego przez pracownika badania stanu trzeźwości.

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

 1.  

  Naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości stwierdza się na podstawie alko testu lub badania krwi

 2.  

  W razie nie zgłoszenia przez pracownika żądania przeprowadzenia badań określonych w ust. 1, bezpośredni przełożony ustala naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości na podstawie dostępnych mu środków, a w szczególności:

 

1/ oświadczenie pracownika, co do zarzucanego mu przewinienia,

 

2/ zeznań świadków,

 

3/ wyników ustaleń organoleptycznych ( zewnętrznych)

 1.  

  Z czynności określonych w ust. 1. lub 2. bezpośredni przełożony sporządza protokół.

 

 

 

§ 14

 

 

 

Pracownicy naruszający obowiązek trzeźwości oraz przełożeni służbowi tolerujący nietrzeźwość w pracy u podległych im pracowników ponoszą wszelkie skutki prawne przewidziane w obowiązujących przepisach, z natychmiastowym zwolnieniem włącznie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

 

WYMIAR, SYSTEMY I ROZKŁAD CZASU PRACY

 

 

 

§ 15

 

 

 

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w normalnych godzinach pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

 

 

§ 16

 

 

 

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystywany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

 

 

 

 

 

§ 17

 

 

 1.  

  Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem przepisów art. 142 Kodeksu pracy.

 2.  

  Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 3.  

  Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest tylko w razie:

  1.  

   konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,

  2.  

   szczególnych potrzeb pracodawcy.

 4.  

  Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w punkcie 3 b), nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

 

 

 

§ 18

 

 

 1.  

  Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy ( oraz osób zatrudnionych na stanowiskach dla niepełnosprawnych - wg odrębnych przepisów) ustalają indywidualne umowy o pracę.

 2.  

  Zasady określające dni pracy i dni wolne od pracy dla pracowników USC określa § 19 pkt 8 b) niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

§ 19

 

 

 

Ustala się następujące dni i godziny pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Tucznie:

 

1/ na stanowiskach administracyjnych od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530,

 

2/ godziny rozpoczęcia/zakończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala Burmistrz lub z jego upoważnienia Z-ca Burmistrza, Skarbnik.

 

3/ w związku z koniecznością załatwienia ważnych spraw osobistych w godzinach służbowych - pracownik winien odpracować ten czas w tym samym okresie rozliczeniowym.

 

4/ ustala się, że soboty oraz niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy dla pracowników wymienionych w pkt 1/ i pkt 3/ - 4/, natomiast dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego:

 

- soboty, w które występuje uroczystość zawarcia związków małżeńskich, są dniami pracy dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego - najbliższy/ bądź uprzedni piątek ( w danym okresie rozliczeniowym) jest dniem wolnym od pracy.

 

 

 

§ 20

 

 

  1.  

   Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 2200 - 600 - za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.

  2.  

   Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonaną pomiędzy 600 rano w tym dniu a 600 następnego dnia.

 

 

 

 

 

§ 21

 

 

 

Pracownik ds. kadr zajmujący się problematyką czasu pracy prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy oraz rozlicza pracę w godzinach nadliczbowych.

 

O konieczności wykonania pracy w godzinach nadliczbowych wnioskuje wyprzedzająco bezpośredni pracownik do Pracodawcy.

 

 

 

 

 

§ 22

 

 

 

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

 

ORGANIZACJA I PORZĄDEK PRACY

 

 

 

§ 23

 

 

 1.  

  Przybycie do pracy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem w listach obecności, których prawidłowość wypełnienia kontroluje - osoba zatrudniona na stanowisku ds. kadr.

 2.  

  Podpisanie listy obecności za innych pracowników stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, uzasadniając zastosowanie sankcji, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika włącznie.

 

 

 

§ 24

 

 

 

Pracownicy są obowiązani stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze jej rozpoczynania znajdować się na stanowisku pracy.

 

 

 

§ 25

 

 

 

Na terenie zakładu pracy obowiązuje zasada widocznego oznakowania stanowiska pracy z danymi personalnymi.

 

 

 

§ 26

 

 

 1.  

  Klucze do pomieszczeń Urzędu przechowywane są w Sekretariacie.

 

2. Akta urzędowe winny być po godzinach pracy przechowywane w zamykanych na klucz szafach, bądź w zamykanych pomieszczeniach.

 

3. Zabrania się przechowywania w szafach i biurkach materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe / benzyna, aceton. spirytus, itp./

 

 

 

§ 27

 

 

 

Na terenie Urzędu Miejskiego w Tucznie poza normalnymi godzinami pracy mogą

 

przebywać:

 

1/ osoby zarządzające Urzędem, (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik)

 

2/ pracownicy, dla których jest to czas pracy wynikający z ustaleń harmonogramu

 

bądź terminarza prac organów Gminy bądź Rady Miejskiej,

 

3/ inni pracownicy za zgodą Pracodawcy, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku

 

ewidencji tego przebywania,

 

4/ osoby uczestniczące w pracach ciał kolegialnych wg harmonogramu tych prac.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

 

 

NIEOBECNOŚCI W PRACY

 

 

 

§ 28

 

 

 1.  

  Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie

 

nieobecności w pracy, jeśli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub

 

możliwa do przewidzenia, przekazując odpowiednią informację osobie zatrudnionej

 

na stanowisku ds. kadr lub bezpośredniemu przełożonemu.

 1.  

  W razie niestawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osobę, o której mowa w ust. 1 o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności.

 2.  

  Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub drogą pocztową - za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

 3.  

  Niedotrzymanie terminu, o jakim mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami.

 

 

 

§ 29

 

 

 

1. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy, przedstawiając niezwłocznie dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownikowi na stanowisku ds. kadr lub bezpośredniemu przełożonemu.

 

2. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną

 

należy do pracodawcy lub osoby przez nią wyznaczonej.

 1.  

  Spóźnienia i nieobecności podlegają odnotowaniu w „ zeszycie spóźnień " i

 

przeniesieniu do karty ewidencji czasu pracy.

 

 

 

 

 

§ 30

 

 

 1.  

  Każdorazowe wyjście w godzinach pracy powinno być uzgodnione z bezpośrednim przełożonym lub osobą przez niego upoważnioną.

 2.  

  Wyjście służbowe pracownika w godzinach pracy powinno być rzetelnie i konkretnie ewidencjonowane w książce wyjść z zaznaczeniem godziny wyjścia, powrotu, miejsca i celu oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 3.  

  W przypadku nieuniknionej i nieuzasadnionej potrzeby wyjścia w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych, pracownik może być zwolniony przez przełożonego. Obowiązuje wówczas wpis w książce wyjść.

 4.  

  Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 3 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

 5.  

  Ewidencja udzielonych zwolnień od pracy pracowników Urzędu oraz okresów usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, jak również i celowości udzielania zwolnień oraz kontroli właściwego ich wykorzystania prowadzona jest przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. kadr.

 

 

 

 

 

§ 31

 

 

 1.  

  Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów a w wyjątkowych

 

sytuacjach - poza planem.

 1.  

  Plan urlopów wypoczynkowych dla podległych pracowników sporządza …………, biorąc pod uwagę wnioski pracowników, konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

 2.  

  Pracodawca zatwierdza plany w terminie do 31 grudnia każdego roku na rok następny.

 3.  

  Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przełożonego - na wniosku urlopowym.

 4.  

  Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia (przed rozpoczęciem dnia pracy).

 5.  

  Urlop na żądanie nie jest urlopem dodatkowym i uprawnia pracownika do ubiegania się o jego udzielenie - w przypadku dysponowania prawem do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym.

 6.  

  Urlop na żądanie będzie udzielony w przypadku, kiedy nieobecność pracownika nie wpłynie na zakłócenie porządku pracy, nie doprowadzi do szkody pracodawcy oraz złożony zostanie w formie pisemnej - w terminie określonym w punkcie 6.

 7.  

  Pracownicy wykorzystują urlopy niewykorzystane w danym roku kalendarzowym najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 

 

WYPŁATY WYNAGRODZENIA

 

§ 32

 

 

 1.  

  Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o

 

Pracę.

 1.  

  Wypłata wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego odbywa się 26 każdego miesiąca, w godzinach pracy kasy Urzędu Miejskiego.

 2.  

  Jeżeli dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pacy, wynagrodzenie wypłaca się w poprzednim dniu roboczym.

 3.  

  Kierownik zakładu pracy ( pracodawca) może zezwolić na wcześniejszą wypłatę wynagrodzenia w okresach przedświątecznych.

 4.  

  Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe odbywa się po rozliczeniu przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie później jak od dnia 10 dnia następnego miesiąca.

 5.  

  Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 - 4 w inny sposób niż do rąk pracownika może być dokonana jedynie za jego wcześniejszą zgodą wyrażoną na piśmie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

 

PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

 

 

 

 

§ 33

 

 

 1.  

  Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 2.  

  Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:

 

1/ Organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 

2/ zapewnienie należytego stanu budynków, pomieszczeń oraz urządzeń technicznych,

 

3/ zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia,

 

4/ prowadzenie szkoleń pracowników zakresie bhp,

 

5/ ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,

 

6/ dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz obuwia roboczego oraz zaopatrywanie pracowników w herbatę w ilości 50 g miesięcznie.

 

 

 

 

 

§ 34

 

 

 1.  

  Każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi przeszkolenie wstępne w zakresie bhp i ppoż. Obejmujące instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie podstawowe.

 2.  

  Szkoleniu podstawowemu podlegają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i robotniczych.

 3.  

  Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym bhp i ppoż, których częstotliwość czas trwania określa pracodawca- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4.  

  Informacja o ryzyku zawodowym, czynnikach uciążliwych, szkodliwych niebezpiecznych dla zdrowia oraz metodach ich ograniczania, przekazywane w formie ustnej podczas szkolenia w bhp i ppoż oraz każdorazowo w czasie polecenia wykonywania prac związanych z występowaniem takich zagrożeń.

 

 

 

§ 35

 

 

 

 

 

Pracownicy obowiązani są szczególności:

 

1/ poddawać się szkoleniu bhp,

 

2/ wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

 

3/ dbać o należyty stan urządzeń oraz porządek i ład w miejscu pracy,

 

4/ używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

 

zgodnie z przeznaczeniem,

 

5/ poddawać się badaniom profilaktycznym i stosować się do wskazań lekarskich,

 

6/ zawiadamiać przełożonych o wypadkach,

 

7/ współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków bhp

 

 

 

 

 

§ 36

 

 

 

Do osób kierujących pracownikami stosuje nieodpowiednio - w aspekcie organizacyjnym § 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

 

 

 1.  

  W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika ( lub wykonywana przezeń praca zagraża innym osobom/, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego.

 2.  

  Jeśli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

 3.  

  W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

 

 

§ 38

 

 

 

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac stanowi załącznik 2 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

 

 

KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY

 

 

 

§ 39

 

 

 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów ppoż. Pracodawca może stosować:

 

1/ karę upomnienia,

 

2/ karę nagany.

 

 

 

 

 

 

 

§ 40

 

 

 1.  

  Za nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów bhp lub ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Pracodawca może stosować karę pieniężną.

 2.  

  Kara pieniężna za jedno przekroczenie jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od kwoty jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń zaliczek oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

 

 

 

 

 

§ 41

 

 

 1.  

  Kara nie może być stosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 m- cy od dopuszczenia się tego naruszenia.

 2.  

  Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

 

 

§ 42

 

 

 1.  

  Kary stosuje pracodawca i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 2.  

  jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

 3.  

  Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

 

 

 

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do pracowników mianowanych w części uregulowanej przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 

 

§ 44

 

 

 1.  

  Wszelkich informacji o zakładzie pracy wychodzących na zewnątrz udziela osoba zarządzająca zakładem, jej zastępca oraz osoby, które zostały do tego upoważnione.

 2.  

  Bez zgody osoby zarządzającej zakładem pracownicy nie mogą udostępnić komukolwiek dokumentów ich kopii, zawierających tajemnice gospodarcze, służbowe i inne określone w przepisach prawa, w tym związane z ochroną dóbr osobistych.

 3.  

  Osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawnych do kontroli działalności zakładu pracy wykonują kontrole po przedłożeniu dokumentów uprawniających do kontroli i zawiadomieniu o kontroli osoby zarządzającej zakładem. Udostępnieniu kontrolerom podlegają tylko dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

 4.  

  Na ustne lub pisemne zlecenie Pracodawcy wyznaczeni pracownicy maja prawo prowadzić kontrolę doraźną, z zastrzeżeniem, że przynajmniej 1 osoba z kontrolujących pełni funkcję kierowniczą lub zajmuje samodzielne stanowisko w zakładzie pracy. Zakres kontroli ustala pracodawca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

 

 

 

Każdy nowo przyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy jest obowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

 

 

§46

 

 

 

W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i innych aktów prawnych.

 

 

 

 

 

§ 47

 

 

 1.  

  Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

 2.  

  Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

 

 

 

§ 48

 

 

 1.  

  Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom, co każdy pracownik potwierdzi odrębnym pismem.

 2.  

  Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.

 

 

 

§ 50

 

 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Zarządzenie Nr 4/96 z dnia 9 września 1996 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Tucznie (ze zmianami).

 

Burmistrz Tuczna

 

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 15-09-2004 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Kubisz 15-07-2016 14:53