Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno. 2017-01-09 14:10
dokument Uchwała NR XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. zatwierdzenia planów pracy statych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie I pólrocze 2017r, 2017-01-26 14:38
dokument Uchwała NR XXVII/177/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2016-12-30 12:50
dokument Uchwała NR XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z 28 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2017 r. 2016-12-30 12:43
dokument Uchwała NR XXVII/175/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2016-12-30 12:39
dokument Uchwała NR XXVII/174/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2016-12-30 12:36
dokument Uchwała NR XXVII/173 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2016-12-30 12:34
dokument Uchwała NR XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017 - 2029. 2016-12-30 12:29
dokument Uchwała NR XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2017 2017-01-02 11:17
dokument Uchwała NR XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmianywieloletniej prognozy finansowej Gminy Tucznona lata 2016-2028 2016-12-30 12:14
dokument Uchwała NR XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-12-30 12:11
dokument Uchwała NR XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r w sprawie wprowadzenia,ustalenia wysokości dziennej stawki oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej 2016-11-30 15:19
dokument Uchwała NR XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 2016-11-30 15:16
dokument Uchwała NR XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-30 14:11
dokument Uchwała NR XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r zmieniająca uchwałę NR XiV/89/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2016-11-30 13:51
dokument Uchwała NR XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-11-30 13:37
dokument Uchwała NR XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę NR XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. 2016-11-30 13:31
dokument Uchwała NR XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Tucznie wz dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-11-30 13:20
dokument Uchwała NR XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-11-30 13:17
dokument Uchwała Nr XXV/160/ 2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tuczna oraz zastępcy Burmistrza Tuczna. 2016-11-22 13:43
dokument Uchwała Nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 października 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2016-10-26 15:21
dokument Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 października 2016r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach 2016-10-26 15:19
dokument Uchwała NR XXV/157/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-10-26 15:11
dokument Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie. 2016-09-27 13:54
dokument Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/30/04 Rday Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2022-10-11 11:43
dokument Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przejecia nieruchomości na mienie komunalne gminy. 2016-09-27 13:49
dokument Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie powierzenia Burmistrzowi Tuczna uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2016-09-27 13:46
dokument Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-09-27 13:40
dokument Uchwał Nr XXIV/151/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2016-09-27 13:38
dokument Uchwała Nr XXIV/150/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie. 2016-09-27 13:34
dokument Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2016-09-27 13:32
dokument Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opkieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku 2016-07-29 12:57
dokument Uchwala Nr XXIII/147/2016 Rady Miejskiej w Tucznie Z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie 2016-07-29 12:50
dokument Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Tucznie. 2016-07-29 12:59
dokument Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno". 2016-07-29 12:41
dokument Uchwała XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2016-07-29 12:36
dokument Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-07-29 10:38
dokument Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia Tucznie zmieniająca uchwałę XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 maja 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 11:00
dokument Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:59
dokument Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:59
dokument Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:58
dokument Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2016r. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:57
dokument Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r.czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:57
dokument Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2028. 2016-06-29 10:56
dokument Uchwała Nr XXII/135/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:55
dokument Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2015 rok.27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:54
dokument Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia Tucznie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2015 rok. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:53
dokument Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdana Finansowego za 2015 rok. 2016-06-29 10:33
dokument Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie. 2016-05-27 09:11
dokument Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2016-05-27 09:09
dokument Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2016-06-28 15:22
dokument Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2016-05-27 09:07
dokument Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-06-28 15:20
dokument Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Tuczno. 2016-05-27 09:05
dokument Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia regukaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2016-05-27 09:02
dokument Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-05-27 08:57
dokument Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Tucznie. 2016-04-29 08:55
dokument Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-04-29 08:52
dokument Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 marca 2016 r. zmieniając uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-03-23 13:10
dokument UCHWAŁA NR XIX/120/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-23 13:09
dokument Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Płocicznie. 2016-03-23 13:08
dokument Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. 2016-03-23 13:07
dokument Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2016 roku. 2016-03-23 13:06
dokument Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-03-23 13:05
dokument Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-03-23 13:04
dokument Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Tuczno 2016-02-29 13:55
dokument Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów 2016-02-29 13:52
dokument Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego. 2016-02-29 13:50
dokument Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie Nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. 2016-02-29 13:49
dokument Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-02-29 13:45
dokument Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-02-29 13:40
dokument Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 18 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/107/2016 z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Płocicznie 2016-01-21 13:26
dokument Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Płocicznie 2016-01-21 13:25
dokument Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2016-01-21 13:20
dokument Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2016r. 2016-01-21 13:19
dokument Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Tuczno 2016-01-21 13:18
dokument Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca 2016-01-21 13:17
dokument Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Płociczno 2016-01-21 13:16
dokument Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Marcinkowice 2016-01-21 12:41
dokument Uchwała Nr XVI/100/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-01-21 12:40
dokument Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-01-21 12:39