Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/122/06


UCHWAŁA NR /XXXI/122/06

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 1l4 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2005r. Nr 169 poz. 1420) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, przypadająca jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty tych należności zwanych dalej należnościami pieniężnymi wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej- zwanych dalej „dłużnikami”.

2. Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą może być udzielona wyłącznie podmiotom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez dany podmiot w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro brutto.

3. Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu KE Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U. WE L 10 z 13.01 .2001r.)

4. Przez należność pieniężną. o której mowa w ust. 1, należy rozumieć należność przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności według stanu na dzień rozstrzygnięcia, a jeżeli należność główna została zapłacona

a pozostały do zapłaty odsetki i koszty- sumę tych należności ubocznych.

§ 2 1. Należność pieniężna podlega umorzeniu, jeżeli jej wysokość nie przekracza kosztów opłat pocztowych związanych z jej dochodzeniem.

2. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:

  1. należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

  2. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku,

  3. ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,

  4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności pieniężnej, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

  5. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że postępowanie egzekucyjne byłoby długotrwałe, a istnieją uzasadnione względy społeczne tub gospodarcze przemawiające za umorzeniem należności pieniężnej,

  6. za umorzeniem przemawia uzasadniony interes publiczny.

3. Umorzenie należności pieniężnej w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego, zobowiązane są inne osoby, maże nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

4. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 1 następuje z urzędu.

5. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1,2,4,5 i 6-na wniosek dłużnika lub urzędu.

§ 3 1. Umorzenie należności pieniężnej głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części pieniężnej, należy określić termin zapłaty pozostałej części. W przypadku, gdy dłużnik nie otrzymał terminu zapłaty, umorzenie może być cofnięte.

§ 4 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi tub gospodarczymi organ uprawniony do umarzania należności pieniężnej, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części należności pieniężnej albo rozłożyć płatność całości lub części należności pieniężnej na raty.

2. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub, którą rozłożona na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od dnia rozstrzygnięcia do upływu terminów zapłaty określonych przez organ uprawniony do podejmowania rozstrzygnięć.

3. Jeżeli dłużnik nie uiści w terminie albo w pełnej wysokości choćby jednej raty należności pieniężnej, pozostała do spłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust.2.

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.

§ 5 Umorzenie należności pieniężnej oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 4, wymaga formy pisemnej.

§ 6 1. Do umarzania należności pieniężnej uprawniony jest:

  1. kierownik jednostki organizacyjnej Gminy- gdy należność pieniężna nie przekracza kwoty 10 000 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie.

  2. kierownik jednostki organizacyjnej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Tucznie, gdy należność pieniężna przekracza 10.000 zł.

  3. Rada Miejska w Tucznie, jeżeli należność pieniężna przekracza 50.000 zł.

2. Przez wartość należności pieniężnej, o której mowa w ust. I rozumie się należność główną łącznie z sumą należności ubocznych.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/86/2005 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg, w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 65, poz. 1424).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-05-2006 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2006 10:59