Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/126/06


UCHWAŁA NR XXXII/126/06

RADY MIEJSKIEJ TUCZNA

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami Rada Miejska Tuczna uchwala statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie.

S T A T U T

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie zwany dalej MGOPS jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Tuczno utworzoną celem realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

  2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 ze zm.),

2/ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,

poz. 593 ze zm.),

3/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.

2104 ze zm.),

4/ ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,

poz. 2255 ze zm.),

5/ ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimenta-

cyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.)

zm.),

6/ ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,

poz. 734 ze zm.).

7/ innych właściwych aktów prawnych,

8/ niniejszego statutu.

§ 2

  1. Siedzibą MGOPS jest Tuczno.

  2. MGOPS działa na terenie gminy Tuczno.

Rozdział II

Przedmiot działalności

§ 3

1. MGOPS realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się

ustaleniami Burmistrza Tuczna.

2. MGOPS realizuje w imieniu gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

kierując się ustaleniami przekazywanymi przez wojewodę.

3. Statutowe zadania MGOPS realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszka-

niowych oraz innych przepisów, porozumień i uchwał Rady Miejskiej Tuczna. 4. Ponadto MGOPS wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecz-

nej, ustaw i innych przepisów prawa mających na celu wsparcie osób i rodzin w rozwiązy-

waniu problemów społecznych oraz ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu

odpowiednich środków.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 4

1. MGOPS kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki,

działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza

Tuczna. 2. Do czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem wymagana jest

odrębna zgoda Burmistrza Tuczna. 3. Kierownika MGOPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Tuczna.

4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem MGOPS

wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

§ 5

1. Kierownik MGOPS odpowiada przed Radą Miejską w Tucznie za właściwą realizację

przypisanych zadań i prawidłowe wykorzystanie powierzonych MGOPS środków

finansowo-rzeczowych. 2. Kierownik MGOPS składa Radzie Miejskiej Tuczna coroczne sprawozdanie z działalności

MGOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 6

Do obowiązków i uprawnień Kierownika MGOPS należy w szczególności:

  1. reprezentowanie MGOPS na zewnątrz,

  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla

poszczególnych stanowisk pracy,

  1. dokonywanie w imieniu MGOPS czynności w sprawach z zakresu prawa wobec

pracowników,

4) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności MGOPS.

§ 7

1. MGOPS wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych

stanowiskach pracy.

2. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników MGOPS określają

odrębne przepisy.

§ 8

Szczegółową strukturę organizacyjną MGOPS określa „Regulamin organizacyjny

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie”.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mienie

§ 9

MGOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach

publicznych.

§ 10

Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym

rozpoczynającym się 1 stycznia, kończący 31 grudnia.

§ 11

Działalność MGOPS jest finansowana ze środków budżetu Gminy oraz środków przekazy-

wanych przez administrację rządową.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej MGOPS jest roczny plan finansowy uchwalony przez

Radę Miejską w Tucznie.

§13

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym

mieniem MGOPS kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich

wykorzystania.

§ 14

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową MGOPS ponoszą Kierownik MGOPS i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy MGOPS.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tucznie nadaje Rada Miejska

w Tucznie.

§ 16

Zmiana lub uzupełnienie postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla

jego uchwalenia.

§ 17

Reorganizacja lub likwidacja MGOPS następuje z mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej

w Tucznie.

§ 18

Traci moc uchwała Nr VII/52/2000 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie oraz uchwalenia jego

statutu.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-07-2006 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 11:41