Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna


Zarządzenie Nr 24/2006

Burmistrza Tuczna

z dnia 08 maja 2006r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tucznie.

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tucznie.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza odrębnym Zarządzeniem.

§ 2

Ustala się, że wymagane dokumenty należy składać w terminie do 22 maja 2006 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie.

§ 3

Ustala się, że posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tucznie, odbędzie się w dniu 02 czerwca 2006r. o godzinie 8.00w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tucznie.

§ 4

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późniejszym zmianami).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki.

Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego.

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem.

Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia, przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Oceny pracy, o których mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późniejszymi zmianami)

Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 5

Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Gminy Tuczno oraz w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym: Głosie Koszalińskim oraz Kurierze Szczecińskim.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-06-2006 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2006 11:40